УПЕЧАТКИ БРУЦОШОХ О СТУДИЙОХ

автор йована ноґавица 27. януар 2020

Прешол ище єден, на перши попатрунок, цалком обични рок. Як цо и кажди, та и тот рок бул напарти и “бурни” алє тото по чим го розликую шицки бруцоше, та и я, то же дефинитивно бул єден зоз найуспишнєйших рокох потераз. По моїм думаню, образованє представя єден з найважнєйших елементох у живоце, а у нєшкайши час, живот без образованя чежко же мож и задумац. Єден од главних цильох през цалу штредню школу ми бул уписац Правни факултет у Беоґрадзе и нєдавно сом тот циль и витворела, медзитим то бул лєм початок. Тераз видзим же уписац факултет представя тоту лєгчейшу часц.  Кед сом ше преселєла до Беоґраду, з початку ше чежко було прилагодзиц “швидкому” животу у варошу. Понеже бивам ту блїзко, любим ше кажде рано прешейтац по факултет. Кажде рано стретам людзох котри нєпреривно дзешка понагляю и нє оглядаю ше. Медзитим, нє требало ми вельо най полюбим тот вельки варош. Приємно ме нєсподзивало же людзе сцу помогнуц гоч ме анї нє познаю. Гоч кому сом ше питала за помоц кажде ми помогнул, а и кед нє могол, любезно ми ше пребачел. Беоґрад ма барз красни места котри мож обисц, а за тото треба лєм добра дзека. Там нїґда нє допито, кажди дзень мож даґдзе индзей висц и дацо нове видзиц и то предносц того велького варошу. Кельо ми ше пачи Беоґрад, тельо ми ше пачи и факултет.  Свидома сом же то лєм початок и же нє раз зосцем дому, напущиц и школованє и варош, алє шицко то состойна часц студентского живота. Ище вше ше прилагодзуєм цалком иншакей системи школованя, иншаким професором, та и менталитету студентох. Ученя єст вельо, ґрадиво обсяжне, алє затераз ми то нє представя вельки проблем, бо учим тото цо ме интересує и цо ми єдного дня будзе требац, а то видно и по перших резултатох. Досц длуго сом рихтала єден чежши испит котри ше вола Римске приватне право и поспишело ми ше положиц го у предроку, праве на Вилїю, зоз найвисшу оцену и зоз тим сом заокружела цали успишни 2019. рок. Од наиходзацих испитох нє обчекуєм вельо, будзем ше намагац кельо сом годна и нє циль ми „оганяц” високи оцени, алє закончиц факултет у року и висц отамадз зоз потребним знаньом за далєй, алє и виполндєта зоз краснима памятками, новима познанствами и пайташствами за цали живот.

ВАЛЕРИЯ КОВАЧ

– Уписала сом Високу Дїловну Школу Фахових Студийох у Новим Садзе. За тот варош сом ше одлучела прето же шицки мойо пайташки праве там уписали факултети, а щиро даґдзе индзей бим анї нє шмела, Нови Сад уж познам, а и барз ми ше пачи. За тераз сом задовольна и нє випадло шицко таке страшне як цо сом обчековала же будзе. Колоквиюми сом шицки положела, алє мам страх пре испити, нє знам як то шицко ма випатрац. Дом ми хиби кед сом даскельо тижнї  за шором у Новим Садзе, иншак анї  нє так барз.

АНТОНЕЛА НАДЬ

– Мой вибор бул Филозофски факултет у Новим Садзе, напрям Журналистика. Укратко – презадовольна сом. Ґрадива єст надосц, алє ми ше пачи же ше шицке тото ґрадиво нє муши “штребац”, мож го научиц з розуменьом. Уж сом мала испит зоз руского язика и достала сом дзешатку, так же ми за тераз нє чежко, бо учим тото цо ме интересує. Од шлїдуюцих испитох нє обчекуєм вельо, я ше максимално порихтам, та уж як будзе.

 

НИКОЛИНА ШАРИЧ

– Опредзелєла сом ше за приватни Факултет  за правни и дїловни студиї  „др Лазар Вркатичˮ у Новим Садзе напрям Анґлистика. То ми бул други вибор, понеже сом нє „упадла” на Филолошки факултет у Беоґрадзе. На тим факултету професоре барз любезни и намагаю ше най шицки зрозумиме ґрадиво. З оглядом же сом нє учела порядно задовольна сом як сом поробела колоквиюми. Живот у варошу з початку бул барз чежки, з оглядом же сом од вше жила у валалє, алє помали ше прилагодзуєм. Нє виходзим часто, моя каждодньова релация то квартель–факултет, алє ходзим на фолклор и то єдине цо ме у тей хвильки опущує. З початку сом нє мала пайташки, бо сом була циха и поцагнута, алє помали упознавам вше вецей пайташки.

 

АЛЕКСАНДРА КОЛОШНЯЇ

– Уписала сом Медицински факултет у Новим Садзе, напрям Радиолоґийни технїчар. Од вше сом сцела студирац дацо вязане за медицину, а тот напрям ми випатрал интересантни и нє таки чежки, тиж тот напрям уведзени однєдавна и у Новим Садзе цо ми барз одвитує, бо сом нєдалєко од дому, а и цале мойо дружтво уписало факултети у тим месце. Презадовольна сом зоз факултетом, аж сом ше и приємно нєсподзивала. Професорох єст вшелїяких и з нїма зме нє таки опущени як цо зме були зоз професорами у штреднєй. Нє виходзим часто, гоч сом була прешвечена же ше часу за журки вше найдзе. Найбаржей ми ше пачело упознаванє з новима людзми, бо за нови познанства у Керестуре нєт вельо нагоди.

 

КРИСТИНА ГАЙДУК

– Мой перши вибор бул Медицински факултет у Новим Садзе, напрям Интеґрисани студиї  медицини, алє ми ше то нє поспишело уписац, так же мой други вибор бул тиж Медицински факултет, алє напрям Здравствене допатранє. За тот напрям сом ше одлучела, бо то найвисши ступень образованя медицинских шестрох и прето же тот напрям прияти и у иножемстве. Презадовольна сом зоз шицким. Професоре коректни, сцу помогнуц каждому, поготов тим цо ше першираз стретаю зоз розличнима медицинскима терминами. Менталитет людзох ме приємно нєсподзивал. Нїхто нє патри хто цо ма облєчене, хто як випатра и хто одкадз приходзи. Хвильково свой шлєбодни час препровадзуєм у волонтираню. Нє любим виходзиц, та анї  нє нащивюєм студентски журки и подобне. Часто зоз дружтвом видземе до кафичу, або ше дружиме у дачиїм квартелю.

 

МАРИНА РОМАН:

– Уписала сом Филозофски факултет у Новим Садзе, напрям Анґлийски язик и литература. За тото сом ше опредзелєла, бо любим анґлийски язик и учела сом го 12 роки. За Нови Сад сом ше опредзелєла прето же уж познам тот варош, ту факултети уписали и шицки мойо найблїзши пайташки, а щиро у Беоґрадзе бим нє шмела студирац. Колоквиюми сом поробела и лєпше як цо сом обчековала, алє сом од испитох найбаржей престрашена. Свидома сом же треба вельо учиц, алє дам шицко од себе та як будзе. Живот у варошу супер, нє хиби ми нательо дом кельо сом думала же будзе. Лєгко ше знаходзим и наисце ми ше пачи Нови Сад. Нє виходзим часто на журки, частейше ходзим з пайташками на кафу и прешейтац ше, дакеди ходзиме и до шопинґу або до кину.

(Опатрене 127 раз, нєшка 1)