Чуваре огнїска

автор и. сабадош 24. януар 2020

Ище єдно Националне швето Руснацох остава за нами. Означене є у шицких наших местох, а централна шветочносц отримана у Шидзе. Гоч нїч нове нє повем, алє Шидянє наисце були добри домашнї численим госцом хтори у штред януара, по жими и молги пришли до їх городу возвелїчац и дожиц Национални дзень Руснацох. Привитали  нас щиро и сердечно, вигосцели богато, по сримски… Медзитим, и шицко друге коло преслави вишло и прешло аж и лєпше як цо ше могло обчековац и можебуц ше обавац, кед ше зна яка ситуация на терену и проблеми з хторима ше тота наша заєднїца зочує, аж и баржей як цо то индзей.

Пошлїдки дзеведзешатих, еґзистенциялни обставини, нєвигодна демоґрафия, миґрациї за роботу, асимилацийни процеси, а шицко вєдно ма єден пошлїдок, же ше тота заєднїца осипує. А, заш лєм, змогла моци же би Централна преслава наисце була швето – радоснєйши, розкошнєйши, богатши и безбрижнєйши дзень як цо то други днї.

Гоч ту барз значна и  щедра потримовка локалней самоуправи општини Шид з тей шветочней нагоди, и тераз уж богате практичне искуство наших институцийох хтори тото орґанизую, верим же наисце и праве ентузиязем наших людзох у Сриме тото цо прави розлику и дава моци прекрочиц власни можлївосци. Кельо могли, допринєсли же би шицко прешло як ше спада – и привит, и орґанизация, и шветочна Академия, и госцина пред тим, и коктел по тим…

Таки ентузиязем наших людзох, на локалу жиє скоро вшадзи дзе єст голєм як-так орґанизовани народни и дружтвени живот Руснацох, та гоч яки да су малочислени. У тих аматерских валалских КУД-ох чува ше огнїско руснацтва, а тота дзека и дух то основа и за шицко през цо ше виражуєме и иснуєме як национална заєднїца, так як цо з нашенька ключка корень, а на концу настава узрети плод.

Медзитим, шицко тото часто ше забува, або просто подрозумює же то так. Прето барз важне голєм дараз, кед же нє конкретно помогнуц, вец гоч лєм щиро подзековац тим нашим чуваром огнїска, а нєт лєпшей нагоди и поводу як цо то Дзень Руснацох.

(Опатрене 72 раз, нєшка 1)