Роботни вик на спортских теренох

автор апал 6. авґуст 2017

Чи на першим спортским змаганю було покалїчених спортистох, як и хто им помогнул, чежко одгаднуц, а чежко найсц и даяки писани шлїд и адекватни одвит. З тей часовей дистанци мож лєм констатовац же ше нєшка анї єдно спортске змаганє (и нє лєм змаганє) нє мож анї задумац без дохторох и їх швидкей помоци на терену. Случовало ше вельо раз же помоц спортских дохторох, у хвильки кед покалїченє настало, велїм спортистом помогла и оможлївела предлужиц спортску кариєру.

Кажда спортска активносц (рекреативна лєбо професийна) розвива, окрем шицкого другого, и змагательни дух хтори виражени окреме при професийних спортистох. Вон вше бул присутни, а нєшка, кед спорт достал прикмету – атомски, постал ище вираженши.

З цильом посцигованя цо лєпших резултатох глєда ше нову методу у спортских тренинґох. Спортски змаганя престали буц лєм сход спортистох, а постали арена виказованя спортскей моци. Прето на истих вше частейши озбильни покалїченя спортистох.

Конар медицини хтори специялни за спорт и спортистох у нас, анали споминаю 1930. року кед ґрупа лїкарох одпочала контролованє здравя спортистох. Окрем того преверйовало ше и тедишнї спортски обєкти. Шейсц роки познєйше отворена перша спортска амбуланта, рок познєйше др Воїн Самодлака одходзи на специялизацию спортскей медицини до Берлину… Так почало.

НАШ ПЕРШИ СПЕЦИЯЛИСТА  

Др Мирослав Копчански Мире народзени 1941. року у Дюрдьове. Од дзецинства любел спорт, та бул уключени до числених спортских секцийох у школи.

– Зоз Дюрдьова зме ше преселєли до Бачкого Ярку пре школи хтори уписали я и мойо двоме браца. Ґимназию и медицински факултет сом закончел у Новим Садзе. Брат Микола закончел за професора математики и жиє у Темерину, а Влада информатичар у Новим Садзе. Кед сом концом седмедзешатих закончел студий медицини, специялизацию сом предлужел на спортскей медицини и 1972. року сом ю закончел – гварел др Мирослав Копчански.

Под час школованя перше у ґимназиї, а потим и на факултету бул член дакедишнього Соколского дружтва, хтори познєйше постало Дружтво за спорт и рекреацию „Партизан”.

– У Соколским дружтве, односно Партизану, сом тренирал ґимнастику. При концу студийох исте таке дружтво було оформене и у Темерину, та сом предлужел тренирац у моїм месце. Уж сом бул и при концу студийох, та ми то одвитовало, а то було єдине место дзе зме ше шицки хтори любя спортски активносци сходзели. То були места дзе ше одкривало таланти хтори познєйше постали репрезентативци. Добри сом бул у ґимнастики, алє лєм рекреативно, бо ме вецей прицаговало школованє. Спорт за мнє була лєм важна часц розваги – гварел Мирослав Копчански.  

То були часи кед ше специялистични студиї так орґанизовали же преподаваня були у цалей дакедишнєй СФР Югославиї. Як надпомнул др Копчански, на преподаваня ходзел до Заґребу, Скопя, Сараєва, Беоґраду, а диплому специялизациї спортскей медицини достал у Любляни.

– У общей пракси сом службовал у шицких местох у околїску: Чуроґу, Дюрдьове, Темерину… найвецей у Бачким Ярку. З оглядом на тото же сом єдини у Бачким Ярку мал специялизацию, клуби ме волали же бим бул дежурни дохтор на змаганьох. З початку сом ишол на шицки змаганя  дзе ме волали. Найчастейше на фодбалски, кошаркашски, джудо… Тераз ходзим лєм на рукометни. Причина же ходзим як дохтор на змаганя рукометашох практична, а то же ше змаганя бави у спортскей гали. Односно, кед треба вибегнуц на терен и фахово помог нуц покалїченому бавячови, нє треба далєко бежац – гварел др Копчански.

Partizan Backi Jarak

ЦАЛИ РОБОТНИ ВИК НА ЗМАГАНЬОХ

Професионализация спорта, вимоги тренерох же би ше посцигло цо лєпши резултат, же би ше швидше бегало на терену, швидше и максимално реаґовало, вихасновало найвекшу моц лєм дзепоєдни з факторох хтори цело спортисти приводза по точку кед ше чежко може адатптовац. Звичайно теди наставаю покалїченя.

Статистични податки указую же покалїченя у спорту у вкупним числу покалїченьох заступени од 10 до 15 одсто. Найзаступенши су у часу полней змагательней узретосци, кед спортисти маю од 20 по 30 роки.

– Так повесц, цали свой роботни вик сом препровадзел на спортских змаганьох. Вецей як штерацец роки, бо и нєшка ходзим помагац спортистом кед ше покалїча на змаганю. За тот час анї ше нє можем здогаднуц кельо раз сом вибегнул на терен помогнуц бавячом. Можем повесц же од покалїченьох у хторих сом помагал на спортским терену найвецей було поламани руки и ноги, потрешеня мозґу и траценє свидомосци. Найчежше ми було кед бавяча, звичайно фодбалера, требало винєсц зоз терену на носилкох. У таких нагодох часто мушела интервеновац и швидка помоц, а авто нє могол прейсц аж по покалїченого бавяча, та зме го мушели виношиц аж вонка зоз стадиона. Траґични пошлїдки у моєй пракси як спортски дохтор сом нє мал, алє ше случовало же спортиста пре покалїченє вецей нє могол тренирац спорт и исц на змаганя – гварел др Копчански.

Гоч є уж дзешец роки у пензиї ище вше ходзи на спортски змаганя и дава помоц бавячом на терену. Но, як надпомнул ходзи, на змаганя рукометашох.

– Далєкого 1978. роки бул сом єден зоз сновательох рукометного клуба у Бачким Ярку. Можебуц же сом прето дакус и емотивно вязани за РК „Младост”. Клуб до пред 3–4 роками бул зоз Бачкого Ярку, а тераз ше злучел зоз Клубом у Темерину. Затераз ище вше ше можем вибориц зоз тоту обовязку на рукометашским терену, алє шицки други сом мушел одказац. Нажаль, млади дохторе ше нє прилапюю дзечнє помагац спортистом. Насампредз прето же ше змаганя бави през викенд, односно соботами, лєбо нєдзелями – гварел др Копчански.

СПОРТСКИ НАШЛЇДНЇКИ

Зоз спортом, у улоги спортского дохтора, як надпомнул, остали му вельо красни памятки. Обишол цалу дакедишню Югославию, стретнул и здобул вельо пайташох и колеґох дохторох. Часто бул у составе екипи спортистох хторих провадзел на пририхтованя. Окреме памета кед зоз екипу ФК „Младост” зоз Бачкого Ярку ишол на пририхтованя на Охридске озеро у дакедишнєй Републики Македониї хтора була у составе дакедишнєй Югославиї. 

Любов, за тераз ґу спорту, пренєсол на свойо дзеци и унучата и жеца. Як надпомнул „каламели ше”.

– Мой син пред даскельома роками оформел клуб у Бачким Ярку, алє и вон ше нєдавно злучел зоз СТК „Войводина” зоз Нового Саду. Дакеди зоз унучку Сару одбавим подаєдну партию. Унук Боян хтори тераз ма 22 роки успишни ґимнастичар. Бул шампион Сербиї и репрезентативец. Задовольни сом же здобули здраве звикнуце – тренирац и занїмац ше зоз спортом. Чи дахто з нїх будзе и спортски дохтор як я, увидзиме – надпомнул др Копчански.

НАЙЧАСТЕЙШИ ПОКАЛЇЧЕНЯ ПРИ СПОРТИСТОХ

За, так повесц, 90 роки кельо на тих просторох постої спортска медицина як конар медицини, специялисти класификовали найчастейши файти покалїченьох по спортох. У ґрупних спортох як цо кошарка, фодбал, рукомет, гокей и одбойка найчастейши покалїченя косцово-мускулатурней системи то: витхнуца, зламани екстремитети, лацерация мегких тканьох, притлученя. Кед слово о поклїченьох нервовей системи, вец слово о покалїченьох: супраскапуларней неуропатиї, неуропатиї радиялного, перонеалного и тибиялного живца… Класификация систематично  и фахово направена и ма ище вельо файти. Та и прето, за вельки спортски успихи, заслуга и спортских дохторох.

Rukometase Backi Jarak

(Опатрене 49 раз, нєшка 1)