Под нашим амрелом места єст

автор злк 8. септембер 2017

Влонї Културно-уметнїцке дружтво „Жатва” преходзело през кризу, понеже после задзекованя предсидательки, Дружтво остало препущене даскелїм членом Управного одбору, хтори зачували Дружтво, а вец, у фебруару того року, на порядней виберанковей Скупштини вибрани нови предсидатель, Микола Шанта.

Глєдало ше особу хтора будзе порихтана пошвециц час и знанє такей обовязки. Кандидати ше нє барз однїмали за тоту функцию, бо були свидоми же вона вимага вельо добрей дзеки и анґажману од чловека. На порядней Скупштини Дружтва, у фебруару того року превжал сом функцию предсидателя и почал сом, вєдно зоз другима членами Управного одбору запровадзовац роботу так як зме думали же треба. Дакус ше учиме, коло администрациї, а  пласираме и иншаке видзенє култури – гвари Микола Шанта.

През бешеду о тим же цо задача руководства „Жатви”, заключуєме же то насампредз створиц условия, у рамикох своїх моцох, за културни активносци прейґ хторих можу виражиц свою креативносц.

– Моя опция у роботи така же каждей активносци, каждей вокациї, каждому интересованю хторе ше зяви при наших аматерох, треба дац шансу реализовац их. Я пробуєм препознац хто ма енерґию и дзеку дац себе за таки роботи, маюци на розуме же то добродзечна активносц и же нє мож нїкого нагнац на силу же би ше анґажовал – гвари Шанта.

На питанє же од кого очекує найвецей потримовки у роботи „Жатви”, Шанта одвитує:

ДРУЖТВО ЖВЕРАТКО ВАЛАЛА

– Найвекшу потримовку очекуєм од самих валалчанох, Коцурцох, насампредз, од родичох дзецох аматерох, од наших валалских преднякох, поднїмачох, интелектуалцох. Подрозумює ше потримовка руских институцийох и општини, бо то їх робота. Єдно културно-уметнїцке дружтво у валалє, то жвератко у хторим мож спатрац жительство того валала. Мам амбицию до єдного повязац три ключни сеґменти практикованя и реализованя нашого идентитета, а то Школа, Церква и култура у шицких своїх сеґментох. Нє муши у култури кажде буц орґанизовани лєм прейґ „Жатви”. Може буц и прейґ другей орґанизацийней форми, алє сотруднїцтво медзи шицкима потребне. Кед єдно дзецко научи без страху буц на сцени, на бини, тота особа наютре будзе знац стац достойно, зоз самодовирийом и опрез професора на факултету, або опрез того хто му будзе давац роботу. Кед тото дзецко през аматеризем похопи же єст краси у окремносци його култури, його обичайох, його менталитету, воно будзе препознавац красу и у цудзей култури. А краса ше скрива у дробнїцох и детальох хтори треба научиц препознавац. Прето важни деталї у народним облєчиве, деталї у хореоґрафиї, финеси у граню, у фарби гласу, у стилу литературного дїла. Анґажман у „Жатви” похопюєм як борбу процив инерциї и апатиї хтори нас зомбираю, унификую и охудобнюю у розуменю швета, як борбу за шлєбодни дух каждого поєдинєчного члена нашого колектива – гвари Шанта.

ОРҐАНИЗУЄ ШЕ ДЕБАТНИ КЛУБИ

О потребох за новима змистами у културно-уметнїцким дружтве, о таких програмох хтори анимирую младих на роздумованє о своїм положеню и месце у дружтве, о своїм идентитету, о своєй историї, о нових схопносцох хтори нєшка на цени, Шанта планує орґанизовац дебати.

– Култура, то нє лєм забава, опущованє и шпиванє. Мам амбицию оддавна, направиц дебатни клуб. Тераз маме Руски дом, значи, маме простор за тото. Поволам людзох най дискутуєме о важних темох, о таких темох хтори их цикавя, а поволам и компетентних з тих обласцох, як и младих най слухаю дискусию и най ше уключую до нєй. През дискусию ше найлєпше учи. Резимуєм – нови и стари дух, нови и стари змисти треба же би ше преплєтали и шицко резултує зоз квалитетно препровадзеним часом у Руским доме, у Доме култури, або даґдзе на турнеї – гвари Шанта.

ТУ ТАКОЙ ПРИ ШЕРЦУ

Медзи тима цо сцу робиц єст и старших аматерох, хторим „Жатва” ту такой при шерцу, як гварел єден наш поета, та су ту нєпреривно коло нєй, без огляду на кризи хтори ю залапйовали, а єст и красне число младих, стредньошколцох и студентох, занятих и нєзанятих хтори указали дзеку превжац на себе одвичательносц орґанизовац часци манифестацийох, самостойни проєкти, або сеґменти роботи. Викукую и гевти наймладши хтори глєдаю себе.

(Опатрене 48 раз, нєшка 1)