fbpx

Шлєбода, моц и креативносц

автор Сенка Иван 3. октобер 2018

Обще познате же спорт и други файти рекреациї здрави. Найлєпше ше з нїма почац занїмац одмалючка, нє лєм прето же то здраве, алє и прето же ше здобудзе роботни звикнуца, дисциплину и, цо найважнєйше, тимски дух. Дина Мудрох зоз Сримскей Каменїци, школярка трецей класи Карловацкей ґимназиї, уж 12 роки нєпреривно танцує єдну новшу и модернєйшу файту балету – джез балет.  

Прецо ши як дзецко вибрала праве тоту файту танцу?

Дина Мудрох: Танцуєм од пейцох рокох у танєчним клубу „Партизан 2” у Новим Садзе, а як дзецку ше ми тота файта танцу попачела прето же сом видзела од моєй пайташки, котра теди почала тренирац джез балет. Ниа, уж 12 роки тренираме и наступаме вєдно.

Меняла ши дакеди танєчни клуб?

ДМ: Нє. Од початку сом у клубу „Партизан 2” и ту плануєм и остац, ту ше ми шицко пачи. И тренере, и цала екипа.

Як часто маш тренинґи и чи их напарто ускладзиц зоз школу?

ДМ: Три раз до тижня ходзим на танєц и през викенд на ґимнастику, то нам исто у рамикох, алє нє обовязне. Медзитим, я ходзим, прето же наисце треба мац и ґимнастични тренинґи, котри важни и за сам танєц, так же тренирам штири раз до тижня.

Кельо тирва єден наступ и кельо го пририхтуєце? Як випатра єден твой тренинґ?

ДМ: Наступ углавним тирва два и пол минути, дакеди три, а пририхтуєме го коло два мешаци, завиши од того яка чежка хореоґрафия. Перше починаме зоз зогриваньом, значи вимасираме кажду мускулу у целу и вец робиме вежби моци. Кед то одробиме, нацагуєме ше и предлужуєме вежбац хореоґрафию за змаганє, лєбо танцуємє даяку танєчну комбинацию же бизме ше увежбали. Єден тренинґ нам тирва годзину и пол.

Кед патриме як танцуєце, випатра нам же то лєгко. Медзитим, чи то наисце так?

ДМ: Га, нє баш. То нє лєм танцовац. Наисце мушиме мац досц моци же бизме виведли даяки рухи, а джез балет комбинация вецей спортох, наприклад, ґимнастики и уруцую ше елементи класичного балету, од хторого джез балет и настал. Наисце мушиме буц у добрей кондициї же бизме могли витримац хореоґрафию на сцени, алє з часом ше на шицко мож навикнуц.

Танцуєш и у ґрупи, и сама. Цо чежше?

ДМ: Чежше ми самей. Кед на сцени мам коло себе людзох, якошик мам чувство потримовки и опущенша сом, а кед сом сама, нє така сом опущена. Гоч танцуєм уж тельо роки, трема вше постої, та гоч и тота позитивна.

Остала ши вирна джез балету, а чи ши ше можебуц дакеди сцела преруциц на класични балет?

ДМ: Маме и ту вельку часц класичного балету, алє рухи у джез балету вельо шлєбоднєйши, цо ше мнє барз пачи. Нє маме назви за даяки рух, нє шицко по правилох, як у класичним балету. Найволїм кед рихтаме модерни джез балет, прето же є найновши тип танцу, досц є абстрактни и мам вельку шлєбоду.

Хто ци найвекша потримовка и чи ши дакеди сцела одустац?

ДМ: Тренере дефинитивно найвекша потримовка. Вони вше з нами, потримую нас, видза кед зме уж вистати и нє допущую нам же бизме одустали. Мала сом таку хвильку прешлого року, же сом подумала же напущим танєц, прето же сом вельо вежбала, а нє барз сом була задовольна зоз резултатами, алє нє допущели ми, и мило ми прето.

Як ше чувствуєш после тренинґу и после наступу?

ДМ: После тренинґу ше чувствуєм углавним лєм барз вистато. Тераз нам на тренинґу уведли же бизме на паперик написали яки зме вистати на скали од 1–10. Медзитим, гоч сом и преморена, добре чувство прето же знам же сом зробела дацо добре. Найволїм кед на тренинґу лєм танцуєме, кед нє маме вельо вежби за змоцньованє, теди ше после тренинґу чувствуєм змирено. А после наступу? Кед добре прейдзе, вец одлично. :)

Дзе наступаце и яки потераз маце резултати?

ДМ: Наступаме на фестивалох, а найзначнєйше нам державне змаганє у Новим Садзе и медзинародне змаганє „Dance fest”, котре на найвекшей ґарадичи од шицких и тиж ше го отримує у Новим Садзе. Освоєни и медалї и погари за шицки места, вше доставаю лєм перши три, так же єст шицкого. Маме ґрупни награди, а мам и тоти хтори сом освоєла сама зоз соло наступом. 

Хтора ци наймилша награда потераз з оглядом на тото же их маш надосц?

ДМ:  Тота цо сом ю освоєла прешлого року на змаганю на хторим сом мала дзевец дзивки процив себе. Наисце сом ше нє наздавала побиди и була сом прещешлїва после того змаганя.

У каждим спорту постої ризик од покалїченьох. Ти мала даяки?

ДМ: На щесце, озбильнєйши нє, лєм дробни. Витхнєм, лєбо вдерим ногу. У танцу перше страдаю колєна и пре тото уж досц танцоше и танцошки одустали. Шицки ми меркуєме, алє заш лєм, вше постої ризик од покалїченя, пре хторе бизме вецей нє могли предлужиц.

Плануєш ше ещи озбильнєйше занїмац зоз джез балетом?

ДМ: Гей, плануєм покля ми цело допущує, алє увидзим цо будзем. Наисце барз чежко „упаднуц” на даяку танєчну академию, хторих нєт вельо, а танєчнїкох заш лєм єст надосц. Роздумовала сом и о иножемстве, алє шицко то затераз плани, алє знам же танєц вше будзе часц мойого живота.

Фото: Ґирафон

 

(Опатрене 93 раз, нєшка 1)