fbpx

Порада за вецей учашнїкох

автор апал/маф 14. октобер 2018

Перши Спортски бависка под меном нашого славного спортского учителя Яши Бакова, отримани 1. авґуста 1992. року у Коцуре. Одбавени були турнири у малим фодбалу и шаху. До того часу то були спортски бависка НВУ „Руске слово”. Инициятива же би ше бависка отримовало зоз новим меном рушела зоз Руского Керестура. Од теди по нєшка отримани 26, а тераз тирваю 27. спортски стретнуца.

После гашеня бавискох хтори пред тим орґанизовал НВУ „Руске слово”, инициятиву порушали ентузиясти повязани зоз Спортским дружтвом „Русин” зоз Руского Керестура. Перши Спортски бависка були у Коцуре. Отримани два турнири – у шаху и малим фодбалу. Идея, хтора иницировала отримованє бавискох, як и по обновйованю, була же би ше шицки Руснаци хтори прихильни ґу спорту и виказованю своїх схопносцох и на тот способ зблїжели, упознали и дружели. Резултати були важни, алє нє найважнєйши. Главне було друженє, а часто ше случовало, як и тераз, же на турнирох участвую и други народи и народносци.

Од теди по нєшка вельо того ше пременєло.

Спрам податкох отримує ше исте число змаганьох, бависка дакеди   були худобнєйши зоз екипами, алє було вецей змагательох. До бавискох найвецей були уключени змагателє зоз Коцура, Вербасу, Дюрдьова и Руского Керестура.

У орґанизациї, найчастейше участвовали екипи СД „Русин” зоз Руского Керестура – мали аж 14 екипи хтори участвовали на турнирох. Потим шлїдзи Дюрдьов хтори мал 10, а по седем екипи мали РКЦ Нови Сад и ДОО „Папивинґ” зоз Вербасу. Каждого року планує ше отримац шицки турнири, а члени Скупштини бавискох ше намагаю до змаганьох врациц и други бависка и турнири.  Вкупни фонд хтори на розполаганю за нашо спортски стретнуца коло 200 000 динари.

ПРОБЛЕМИ З ФИНАНСИЯМИ

Важне надпомнуц же тот пенєж досц лєм за материялни трошки  хтори  маю Спортски бависка и трошки нєобходни и за репрезентацию. Ту ше подрозумюю трошки за полудзенок учашнїкох на змаганьох. За трошки приходу на Бависка, кажда екипа ше сама стара. То єден з проблемох з хторим ше уж роками зочую.

Други проблем нєдавно винєсли шахисти зоз Руского Керестура.

Предсидатель Шаховского клубу „Русин” з Руского Керестура Михайло Венчельовски визначел же проблем и термини отримованя турнирох хтори часто нєприлаплїви пре числени обовязки потенциялних учашнїкох на турнирох Спортских бавискох.

– Нам, керестурским шахистом, жаль же Шаховски турнир у рамикох СБ „Яши Бакова” у термину хтори нам нє одвитує. Влонї ше, поведзме, случело же то було исту нєдзелю кед нам починало и першенпочал фахове усовершованє, та после здобство, та зме нє могли пойсц на тот турнир. А дакус шмишне кед ше зна же наша шаховска першенствена сезона тирва лєм мешац, т.є. же маме два три змаганя на яр и вєшенї, а  праве у тим чаше и тот турнир – гвари Венчельовски.

Вон додава и же кед шаховски турнир „Яша Баков” у маю, тот мешац нє барз одвитує людзом на валалє понеже теди починаю и польски и други роботи (нє одвитує им анї у самим першенстве котре у маю и септембре). Прето предкладаю чи би ше Турнир „Яша Баков” нє могло преложиц до жимских мешацох кед єст вецей шлєбодного часу и кед би вироятнє було и вецей заинтересованих пойсц на турнир.

ОТРИМОВАНЄ ТУРНИРОХ

– Нашо опредзелєнє, кед слово о терминох то же би ше вони отримовали през цали рок. Голєм єден турнир мешачно, а вше у другим месце. На нашей Скупштини утвердзуєме термини отримованя турнирох як и то хто будзе домашнї. Нормално же домашнї вибера термин, насампредз же нєшка анї кус нє лєгко орґанизовац таки стертнуца. Окреме кед су у других державох, як на приклад у Републики Горватскей. Порадзиц ше дакеди мож и найсц компромисне ришенє, а дакеди нє – гварел Звонко Салак, член Скупштини Спортских бавискох „Яша Баков”.

Кед слово о Руским Керестуре задлужени координатор спортских активносцох Янко Хома. Тиж так окончує значни функциї у спорту у Руским Керестуре, а тиж так и у Бавискох.

– Мушим повесц же виява шахистох дакус контрадикторна. Насампредз, же сом уключени до спорту у валалє. Мушим визначиц же су нє управу. Пре вецей причини, а я спомнєм даскельо. Як перше, на початку рока на схадзки ше радзиме хто будзе орґанизатор турнирох. Домашнї ма полне право одредзиц термин отримованя, хтори углавни рамикови, односно нє строго прецизовани. Точни датум ше познєйше одредзи. Мушим надпомнуц же чежко орґанизовац змаганє прето же маме огранїчени средства. У тим смислу барз значне випочитовац жаданє домашнїх, бо лєм вони можу повесц кеди шицки обовязки годни випочитовац же би учашнїки мали яки-таки олєгчаня – гварел Янко Хома.

Влонї и залоньским турнир у шаху бул отримани у Петровцох у Републики Горватскей.

– За турнир у шаху хтори отримани у Петровцох, домашнї жадал отримац истого дня кед ше означує Дзень Руснацох У Републики Горватскей. То розумлїве опредзелєнє, насампредз же Руснаци у Горватскей лєм на тот дзень можу раховац на финансийну потримовку держави. Звонко Ерделї хтори задлужени за спорт у рамикох СБ „Яша Баков”, пре державни и законски препреченя од Бавискох нє достава анї динара за орґанизацию змаганя. Лоґичне ришенє же би вихасновал таку нагоду кед ма финансийну помоц. З другого боку да нє було мнє, хто зна чи би шахисти зоз Руского Керестура участвовали на тих турнирох. Я их одвезол на турнир и привезол на моїм авту до хторого сом и гориво усипал. Того року турнир у шаху бул отримани у маю мешацу у Шиду. Пре особни причини сом нє могол одвесц екипу на змаганє, алє сом нашол друге ришенє и особу хтора их одвеже до Шиду и враци до Руского Керестура. И на змаганьох у Петровцох того року у Шиду були шаховски лиґашски змаганя. Сцем повесц же вони нє препреченє же би ше назберало трох шахистох и пошло. Цо ше случело того року и цо главна причина же шахисти зоз Руского Керестура нє пошли до Шиду на змаганє, нє знам – гварел Янко Хома.

На концу подцагнул смужку. За три роки за анґажованє у орґанизациї и участвованю на змаганьох на Бавискох, нє достал анї єден динар.

– Каждого року у рамикох СБ „Яша Баков” ше отрима дванац и вецей турнири. Екипи зоз Руского Керестура участвую голєм на 8-9. Мой трошок за гориво хторе потрошим на одход и приход на змаганя вецей як 200 евра. Єдину помоц хтору сом достал була за тогорочни турнир у малим фодбалу „три на три”. Достал сом єдну ґайбу пива и єдно пакованє соку од СД „Русин” – гварел Янко Хома. 

З єдного боку треба припознац же вельо ствари у живоце вимагаю компромис и одреканє. Спорт єдна з нїх. То найлєпше знаю спортисти-професионалци. Од вчасней младосци упарто ходза на тренинґи, змаганя, преверйованя. Очиглядне же слово о любови хтора нєма цену. Окреме кед ше после рокох и рокох тренираня посцигню вельки резултати.

Кед ше спущиме вельо ґарадичи долу, на уровень аматерского спорту, вец ту обставини ище чежши. Велї нашо клуби нє маю анї основни условия за трениранє, часто су зочени зоз нєдостатком пенєжу, опреми… У тим ранґу, лєм ище нїжше, нашо аматере хтори упарто ходза на змаганя и турнири Спортских бавискох „Яша Баков”. Тот мали проблем кед слово о термину отримованя даєдних од турнирох нашей найзначнєйшей спортскей манифестациї мож лєгко ришиц. Важне лєм буц порихтани на догварку.

 

ТЕРМИНИ ШЕ УТВЕРДЗУЄ НА СКУПШТИНИ

Концом каждого року, лєбо на початку нового, поряднє ше отримує схадзка Скупштини Спортских бавискох „Яша Баков”. На схадзку ше поволує шицки члени, зоз шицких местох хтори активни у отримованю и участвованю на Бавискох. То углавним особи хтори компетентни. Значи предсидателє су спортских секцийох при културно-уметнїцких дружтвох, лєбо су члени клубох и спортских здруженьох. Окрем порядних звитох хтори ше одноша на дїялносц Спортских бавискох, на схадзки ше утвердзує рамиково термини кеди и дзе даєден од турнирох будзе отримани.

БАВИСКА ПРЕЗ СТАТИСТИКУ

Каждого року ше отрима од дзешец до петнац екипни турнири и пейц поєдинєчни змаганя. По тераз на турнирох участвую коло 400 змагателє зоз 10 местох Сербиї и 4 местох зоз иножемства (два зоз Републики Горватскей и по єдна зоз України, лєбо Словацкей). Просеково, на турнирох було од штири до шейсц екипи хтори мали вецей як 25 змагательох. Рочни фонд хтори на розполаганю СБ „Яша Баков” коло 200 000  динари. То сума хтора лєдво закрива материялни трошки и трошок за „треци полчас”.

(Опатрене 63 раз, нєшка 1)