На ладї єй живот

автор мар 8. април 2019

Єй живот то робота на ладї, виполнює ю и безкрайне морйо и белавидло на котрим дакеди препровадзи и по дзевец днї нєпреривно на морю. То єй вибор и животне опредзелєнє до  дальшого, а кед є дома длужей як два тижнї, вона уж кончи як єй хиби ладя и лєдво чека нови одход.

Зоз законченим факултетом, Ярослава Русковски фаховa медицинскa шестрa, до пред трома роками робела у Клинїчним центру Войводини у Новим Садзе, мала стаємну державну роботу о котрей велї шнїю, алє була свидома же нє задумовала свой живот так. Знала же жада цошка иншаке, цо ю виполнї. Пренашла ше, роби як медицинска официрка на ладї и нє планує престац, а од початку є вше баржей задовольна.

– Твардо сом ришела зробиц дацо по питаню того же сом нє була задовольна зоз роботу главней шестри на оддзелєлню неуролоґиї, ми два шестри були задлужени за коло 60 пациєнтох од котрих скоро половка була нєрухома, и знала сом же сом нє задумовала свою будучносц так. Перше сом вжала нєплацене одсудство зоз роботи на 6 мешаци, и пошла на ладю, думам же то було прейґ єдней новосадскей аґенциї. Нє побановала сом, познєйше сом дала одказ, и достала стаємну роботу у лондонскей круз компаниї, дзе сом и нєшка – толкує наша собешеднїца Ярослава Русковски, родом зоз Руского Керестура.

Нє знаюци же цо ю чека, вона ше шмело упущела до такей велькей авантури, дзекуюци котрей єй живот тераз динамични и виполнєти зоз задовольством.

И РОБОТА И ЗАДОВОЛЬСТВО У ЄДНИМ

Робиц на ладї и буц официр то значи и велї други вигодносци, їх роботу нє мож анї блїзко поровнац зоз роботу занятих. Ярка роби у зменох, алє попри шицким ма тельо часу за себе же нащивела скоро кажду державу и место дзе ладя зашла до пристанїща. Нє видзе з ладї лєм теди кед уж там була, лєбо ше єй нє идзе. Официрска титула на ладї значи и же вона ма можлївосц привесц дакого зоз собу, чийо пребуванє би требала финансовац символично, алє то значи же и по пари, попри роботи, а з вельо задовольства може обисц швет.

Же роби за Британску компанию, то нє значи и же вше отамаль руша, ладї плїваю по своїх розпорядкох котри нє вше исти и зоз єй роботнима обовязками, так углавним ладю дочекує на єдней зоз станїцох драгом, и так прави свойо змени, дзекуюци тому и прелєцела пол швета.

– Моя робота медицинскей шестри на ладї скоро же анї нє здабе роботи у шпиталю, случи ше же дакеди прейду и два тижнї док нє вицагнєм дакому крев, наисце темпо роботи зменшани, а з тим и нам лєгчейше. На перших путованьох ми було иншак, чежше, вецей путнїкох, з часци зме аж були плацени и на процент, а вец сом почала робиц у другей компаниї дзе маме стаємну плацу и нє тельо роботи. У медицинским тиму з котрим робим преважно людзе зоз наших крайох, углавним з Балкану и то млади, старши лєм медицински шестри зоз Южней Африки, алє ридко. Дзекуюци тому же зме „нашо”, за нас и кажда порада єдноставна, и наисце функционуєме як прави тим – толкує вона.

Менша ладя значи же єй капацитет 800 путнїки, алє ридко кеди єст вецей як 500, док робиц на крузеру капацитету од 5 000 людзох то би було праве виволанє, алє вшелїяк же и то планує. Раз жимно, раз цепло, док робела єдно зоз остатнїх путованьох коло швета, под час нащиви Скандинавиї, Фйордом и Исланду, були им потребни и жимски якни, а иста ладя плївала южнєйше ґу Французкей и Шпаниї, лєм о даскельо днї пришли до крайох зоз праву лєтню хвилю.

ЧЕЖКО ПОРАХОВАЦ  У КЕЛЇХ ДЕРЖАВОХ БУЛА

Под час тей розгварки пробовала пораховац число державох у котрих була, поопатрали зме вєдно слики, писали на папер, та зме превалєли число 60, боме тельо розлични держави, а вец зме обачели же зме вихабели ище голєм даскельо, та зме охабели на боку тот задаток.

– Од греческих островох, прейґ цалого Ядрану, Шпаниї, Карибох, Аруби, часци Южней Америки, Сиверней Европи, Русиї, Тайланду, Зєдинєних Арабских Емиратох, Индонезиї, Полинезиї, Австралиї и велїх других чече мойо здогадованє. Наша компания ма штири ладї котри маю свойо стаємни рути, а котри сом уж шицки прешла. У предходних двох компанийох сом тиж мала цалком розлични рути путованя. Можем повесц же кажде путованє приноши цошка нове и интересантне, без огляду же то уж видзене – визначує Ярослава.

Гвари же єден з найкрасших городох котри нащивела то бул Бризбейн у Австралиї, а конкретно анї нє знала потолковац прецо. Медзитим, кед зме ше єй питали дзе би одпутовала приватно, єй дефинитивни вибор було лєтованє у Греческей, дзе уж пребувала даскельо раз и ознова би ше врацела. Нє на Миконос, або Санторини, алє до обичних туристичних местох, гвари же праве там плажи, побрежя, найкрасши.

– Нащивела сом Миконос и Санторини, то идеалне за сликованє, алє нє и за лєтованє, там нєт тоти прекрасни плажи за купанє. Була сом и на Тайланду, нащивела сом велї острова на Карибох, там ми бул найлєпши Барбадос и нє мож описац тот целово-шиви писок, думам же то бул, так повесц, и наймегчейши писок хтори сом видзела. Приватно сом путовала до Єгипту прешлого року на одпочивок, и дефинитивно сом одлучела же то нє место котре зосцем ознова нащивиц, мнє нє одушевює готелски комплекс, алє краса природи, обчековала сом плажу, широку и красну, а воно цалком процивне, то за людзох котри ше любя купац на готелских базенох. Цо ше дотика Шпаниї, и там ше ми барз пачи, людзе приємни и якош такой атмосфера иншака, а найкрасши упечатки на мнє охабел город Малаґа – так подзелєла свойо упечатки з нами Ярослава.

У єй будуцих планох вшелїяк ище вше остава робота на ладї котра ю виполнює и покля то так, вона будзе робиц. Нє єдна зоз опцийох єй врациц ше на роботу котру робела пред одходом, та мож повесц же дзешка глїбоко озбильно планує єдного дня започац адекватну самостойну роботу, дзе вшелїяк нє будзе завишиц од других.

КАЖДИ РОДЗЕНИ ДЗЕНЬ НА ЛАДЇ

Од трох рокох роботи на ладї, два препровадзела на морю, нащивела 5 од 7 континентох, преплївала през шицки три океани. За тот час шицки свойо родзени днї преславела праве путуюци. У Бразилу ше купала зоз целовима делфинами у рики Амазон, а у Йордану нащивела страцени варош Петра. Нащивела и Арубу цо єй було вельке жаданє, потим и индонезийске острово Комодо котре єдинствене по найвекших ящуркох (шарканьох) на швеце, а на Исланду ше купала у ґеотермалней Белавей лаґуни, нука цепла млєчно била вода, а дооколо шнїг …

МАҐНЕТ И КУС ПИСКУ

На початку своїх  путешествийох анї сама ше нє контроловала цо шицко принєше дому, приходзела зоз куфрами полнима з рижнима сувенирами, а познєйше кед похопела же то будзе лєм зберац прах, принєсла иншаку одлуку. З каждого места, або держави дому приноши по єден маґнет, а зоз єдинствених плажох по дакус писку. Писок положи до склєнки, зоз морскима коритками и коралами направи украс, а до склєнки положи и паперик одкаль то принєшене.

(Опатрене 395 раз, нєшка 1)