Крочай, по крочай по успих

автор а. медєши 17. фебруар 2020

На тогорочним дванастим Русиновим балу хтори отримани 11. януара у Руским Керестуре, члени Фодбалского клубу „Русин” титулу найлєпшого тренера у 2019. року додзелєли Зденкови Шомодїйови. Зденко од 2018. року вредно тренира кадетох Русина, хтори з рока на рок зазначую вше лєпши резултати, а прави успихи их ище лєм чекаю. Попри роботи тренера, Зденко заняти и у керестурскей Школи „Петро Кузмяк” дзе преподава технїчне и информатику.

Зденко одроснул у фамелиї спортистох дзе мац Мария тренирала рукомет, а оцец Янко док ше школовал у Штреднєй медицинскей школи у Зомборе бавел фодбал у младшим подростку за ФК „Раднички”. Но, за розлику од родичох, Зденкова фодбалска кариєра тирвала длужей. Фодбал полюбел ище у 6. класи основней школи кед почал тренирац за пионирох ФК „Русин” при тедишньому тренерови Юлиянови Рацови, а на 17 роки Зденко почал бавиц за кадетох ФК „Гайдук” зоз Кули. О рок потим, прешол до катеґориї подростку  ФК „Русин”, а на 19 роки почал бавиц за перши тим Русина.  

– У тим периодзе од петнац по дзеветнац роки, пременєл сом штири катеґориї, а теди ше и тренере досц часто зменьовали, та аж кед сом почал бавиц за перши тим Русина, єден тренер робел з нами даскельо роки. Потим сом направел кратку паузу пре одход до войска, а потим и пре обовязки на Висшей технїчней школи у Новим Садзе, та сом за перши тим Русина тренирал по 29. рок. У тим, 29. року, сом пре закончованє факултету за професора у Чачку, як и пре женїдбу и народзенє дзецох престал тренирац за Русин – приповеда Зденко.

ПОЧАТОК КАРИЄРИ ТРЕНЕРА

После тренираня за перши тим ФК „Русин”, Шомодї пре свою роботу у школи, обачує же при дзецох єст и любови и моцней дзеки ґу фодбалу, та, 2018. року позберал хлапцох, и так почали перши тренинґи на Ярашу.

– През свою роботу у школи обачел сом же єст хлапцох хтори барз любя фодбал и же у нашей школи єст єдна барз моцна ґенерация, и попри тим же єст мало дзеци. И сами дзеци ше ми питали же чи им будзем тренер. Хлапци бавели фодбал лєм на вельким одпочивку, або на физичним воспитаню у школи, а ФК „Русин” вшелїяк мушел пририхтовац даяку младшу катеґорию – чи то пионире, чи кадети, чи подросток, та зме одлучели рушиц од початку. Найвецей дзеци було зоз ґенерациї 2004. У тот час були седма класа у основней школи, та теди бавели лєм приятельски змаганя. Кед наполнєли 14 роки реґистровали зме их до пионирскей лиґи. На пол сезони од 12 екипох нашли ше на 5. месце, а вец конєц сезони закончели на 3. месце, цо бул барз добри резултат. Тоти дзеци хтори народзени 2004. року, а єст их коло 10 хлапцох, пошли тераз до штреднєй школи и вони вецей нє можу бавиц за пионирох, та зме их реґистровали до кадетскей лиґи. Но, вони там наймладши, бо у кадетскей лиґи бавя штредньошколци, хтори маю 17, 18 роки,  а нашо хлапци маю по 16 роки, а понеже их нєт досц, з нїма тренираю и 14–15 рочни хлапци, хтори би по рокох требали буц у пионирскей лиґи, алє тренираю за висшу, кадетску лиґу. Другим екипом зоз Челарева, Зомбора, Апатину або Оджаку, наприклад, нє проблем позберац екипу од 11 хлапцох штредньошколцох, бо ше заш лєм роби о векших городох як Керестур – толкує Шомодї.

ПОМОЦ ПРИШЛА ТЕДИ КЕД ТРЕБАЛО

У першим року, у марцу 2018. року у пионирскей ґрупи, Шомодї хлапцох тренирал сам. Кед починали з тренинґами на Ярашу було их осемцме, а шейсц мешаци познєйше, штерацецме. Пре таку числену ґрупу, и вельку заинтересованосц хлапцох за фодбал, Зденкови познєйше до помоци пришол Владимир Хома, а потим и Деян Йолич. 

– Пре вельке число хлапцох, на терену настала гужва, та сом направел два ґрупи по 20 хлапцох, а подзелєл сом их и часово. Перша ґрупа тренирала од 9 по 11, а друга од 11 по 13 годзин. Но, з часом таки розпорядок и мнє постал кус напарти, та сом мушел анґажовац додатну помоц. На єдно змаганє котре зме бавели процив кулского Гайдуку пришол Владимир Хома, ветеринар у пензиї, и теди нашо хлапци победзели Кулянцох 5:0. Владимирови ше попачело як хлапци бавя, видзел же у тим возросту указую барз вельку борбеносц, та го мотивация поцагла же би ходзел ґу нам на тренинґи. Одприлики пол рока после Владимира Хому, помоц нам понукнул и Деян Йолич, а тераз ґолманох тренира Мирослав Накич, з тим же вон пре роботу нє могол буц на каждим тренинґу. Хлапци тренерох одлично прилапели, гоч дзецом звичайно з початку треба часу привикнуц ше на нового тренера – приповеда тренер Шомодї.

ЗА ПЕНЄЖ ШЕ ЗНАХОДЗА ЯК МОЖУ

И попри тим же ше велї спорти почало наплацовац, та за мешачну членарину треба видвоїц минимум 1 000 динари, а ґу тому ту и трошки за опрему и одход на змаганя, свойо услуги ФК „Русин” ище вше понука задармо. Медзитим, средства заш лєм потребни, а Клубу их обезпечую рижни спонзоре з валалу, хтори сцу помогнуц младим кед видза як вредно тренираю. Єдни спомедзи нїх и Синиша Ковачевич и Вуядин Щекич, хтори на тогорочним Русиновим балу достали подзекованє за финансийну помоц и помоц коло орґанизованя.

– Кед сом почал хлапцох тренирац, од Клуба сом нє обчековал нїяке финансийне надополнєнє, бо хто сце робиц або помагац  ФК „Русин”, або клубу хтори у подобней ситуациї, ту ше нє треба наздавац даякому заробку. Ту нє вредзи анї починац робиц пре даяки заробок, важне лєм нє буц у минусу. На щесце, Клуб ми обезпечел средства же бим покладал лиценцу за тренера у Новим Садзе на Факултету за спорт и физичне воспитанє. Ходзел сом там на преподаваня, покладал сом за тренерски испит, и то ми барз значело. А иншак, за финансиї ше знахдзиме як можеме. Дакеди средства доставаме од спонзорох, дакеди нам родичи добродзечнє помагаю – дахто зоз превозом, дахто зоз купованьом опреми, лабдох, копачкох, шорцох, штуцнох, дресох… хто як може – гвари наш собешеднїк.

АМБИЦИЇ, ЦИЛЇ И ПЛАНИ

И попри тим же кадети на початку сезони 2019/2020. прецерпели даскельо пораженя, на терену указовали моцну борбеносц, упартосц и дзеку дойсц до цо лєпших резултатох и завжац цо висши пласман, а искуство хторе през рок здобуду, окреме им будзе од помоци у шлїдуюцей сезони. 

– На початку сезони зме мали пораженя, алє маме добру стартну позицию. Можеме себе положиц даяки менши цилї, бо тота лиґа барз моцна и у нєй наступаю реномовани клуби як цо „ЧСК” Челарево, „Младосц” Апатин, „Раднички” Зомбор, хтори ше роками змагаю и кадровски су добре порихтани. Тераз нашо амбициї – напредовац крочай по крочай, а то плануєме так же у шлїдуюцей полусезони, наяр, пробуєме освоїц вецей боди, дац вецей або достац менєй ґоли, патраци на цалу сезону, и же бизме скочели за голєм єдно место на таблїчки. Значне же би було видно напредованє, а верим же так будзе, бо ше так указало и пред роком кед зме були у пионирскей лиґи. Найвекши успих будзе кед на концу сезони шицки останєме вєдно у истим составе, и кед достанєме и нових бавячох, лєм же би нас нє було менєй як дотераз, а то можебуц  будзе и найчежше виволанє – зачувац дзеку и мотивацию, и остац таки борбени як и дотераз – заключує Зденко.

ВЄДНО НА ТЕРЕНУ И У ДРУЖТВЕ

У катеґориї пионирох Зденко почал тренирац вєдно зоз своїма товаришами зоз хторима ше и приватно дружел. У составе пионирох, а познєйше и у першим Русиновим тиму, попри Зденка теди тренирали и Борис Шайтош, Дюра Штранґар, Желько Будински, Мирко Ґовля.

– Шицки зме ше и приватно дружели и добре складали, а то було обачлїве и на терену. У тим периодзе велї знаю одустац або ше обрациц ґу другому спорту, медзитим при нас то нє було так. Цали час зме ше тримали вєдно, були зме у истим составе, а познєйше вєдно бавели и у першим тиму. Нажаль, остатнї рок док зме були у пионирскей лиґи, вєшенї, на початку школского року, лєм цо зме перше коло одбавели, случело ше транспортне нєщесце у хторим погинул наш тедишнї капитен Сашо Колошняї. Вон почал до першей класи штреднєй школи до Оджаку, а у Лалитю ше случело тото нєщесце, праве тот рок кед зме були наймоцнєйши у кулскей општини. Теди зме цали рок на дресох ношели чарни флор як здогадованє на ньго – здогадує ше наш собешеднїк.

(Опатрене 332 раз, нєшка 1)