Дзе биваце?

автор мирон джуня 12. новембер 2018

Чудо єдно як часто меняю назви улїцох у пристолним варошу, подобно як (за)дую витри актуалней  политики. Даґдзе ше зна трафиц табла и зоз трома-штирома през историю запаметанима менами одредзеного булевару, улїци, та вам вец анї преглєдовач нє будзе релевантна помоц, а о стародавнєйших средствох знаходзеня як мапи анї бешедовац.

По наших валалох ситуация дакус стабилнєйша, т. є. назви „фиксни” уж длугши час. Ви, котри биваце у улїцох як Бориса Кидрича, алє и з рускима назвами як Ирини Провчи, Ґабра Ороса, братох Бильня и подобне – знаце дацо же хто були тоти людзе? Окрем же су якиш здобутки дакедишнєй славней партизанщини, понеже ше нєридко знаю крижац з очиглядн(єйш)има назвами як ЮНА, 16. дивизиї, Войводянских бриґади, Ленїновей итд.

Роздумуєм чи ту слово о инерциї ґу пременком, чи даякому намаганю/носталґиї ґу часом кед живот ище и здабал на дацо, лєбо просто лєм нєдзбалосц.

Особнє, прихильнїк сом стародавних (нєформалних) назвох, яки ше стабилизовали у паметаню тераз уж (най)старших гражданох, и дзешка симпатизуєм назви як Кратка, Беґельска, Теметовска…

Но, у случаю же би дакому завадзало жиц пре напр. евентуални пежоративни призвук на Куртим шоре – ниа, маме цали арсенал нєвихаснованих визначних, чолних людзох у валалє, дружтве, предняци би ше то поведло, котри були як народни просвитителє, скоро виключно паноцове лєбо учителє, нєридко и обидва. Так же, голєм цо ше Керестура дотика, маме цалу плеяду попри (нєвихаснованого) Костельника, Кузмяка, ту и Полївка, Петриґала, алє и Солонарова, най би ше випочитовало родну ровноправносц, алє доложел и даєден лїкар, апатикар, та и писатель(ка). Праве и красна нагода вочи сторочнїци снованя РНПД, роздумац о (однєдавна) усопших промотерох нашого писаного слова; Ковач, Гудак, Чакан, Кочиш, Папгаргаї, (Йоаким) Будински итд.

Обавам ше же з динамизовану пременку демоґрафскей структури по наших местох на чкоду руского общества, страци ше (швидше) и нагода за зохабянє шлїду о нас и нашим иснованю на тих просторох.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

(Опатрене 140 раз, нєшка 1)