Зачувац здобути права

автор мартица тамаш 22. юний 2017

Рочнїци и ювилеї вше нагода же би ше зведло рахунки, подцагло смужку и спатрело цо зробене, чи зробене досц, направело стратеґию и предлужело напредок. У тим року, 15. юния, новини „Руске слово” наполнєли 72 роки виходзеня, а Новинско-видавательна установа „Руске слово”, прейґ хторей ше у Републики Сербиї витворює право на информованє и видавательство на руским язику, 72 роки постояня и роботи.

НВУ „Руске слово” у тим, 2017. року означує три вельки ювилеї: 70 роки часописа за дзеци „Заградка” (1947), 65 роки часописа за литературу, културу и уметносц „Шветлосц” (1952) и 45 роки часописа за младих МАК (1972). Зоз пригодну програму, хтору у Руским културним центре у Новим Садзе порихтали млади, МАК 24. мая преславел 45 роки виходзеня. Як часц преслави ювилея, за дарунок младим читачом МАК-у, до конца того року будзе обявени и роман младей авторки.

Часопис „Шветлосц” ювилей означи под час тогорочней манифестациї „Костельникова єшень”, з додзельованьом Награди „Микола М. Кочиш” за 2016–2017. рок найактивнєйшому сотруднїкови чийо роботи обявйовани у „Шветлосци”.

Часопис „Заградка” ма свойо два значни ювилеї: 70 роки виходзеня у рамикох НВУ „Руске слово” и  80 роки (1937) од  виходзеня предвойнового часописа за дзеци „Наша заградка”, хтори видавало Руске народне просвитне дружтво (РНПД), обидва ювилеї преслави на початку нового школского року. З нагоди ювилейох, як дарунок читачом „Заградки”, школяром и предшколским дзецом, будзе обявена збирка кратких народних писньох за дзеци, хтору под назву „Когуцик ярабик” порихтала редакторка часописа и наша писателька Мелания Римар. Под час лєта будзе модернизовани дизайн часописа „Заградка” за нове, септемберске число, а за другу половку септембра запланована пригодна програма на хторей учасц вежню сотруднїки „Заградки”, од найстарших по наймладших.

Друковани верзиї новинох и часописох нєшка маю сучасни випатрунок, а читачом су доступни и у електронскей форми на веб-сайту Установи – www.ruskeslovo.com, на хторим и єй дньова аґенция „Рутенпрес”. Нащивеносц сайта, на хторим и висти на сербским язику, висока и превозиходзи число припаднїкох нашей националней заєднїци.

Установа ма 24 занятих на нєодредзени час и 5 на одредзени час, як и вонкашнїх сотруднїкох. Ма два дїловни простори – у Новим Садзе на трецим поверху у Футожскей ч. 2, у хторих тераз Завод за културу войводянских Руснацох и просториї Допи­сова­тельства у Руским Керестуре (у будинку бувшей Друкарнї „Руске слово”).

Од 2004. року снователь НВУ „Руске слово“ Национални совит рускей националней меншини, а дїялносц, з векшей часци, финансує Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношенє з вирскима заєднїцами Пок­раїнскей влади. Финан­сийна потримовка держави ключна за обстоянє виданьох Уста­нови, новинскей и видавательней дїялносци и у 2016. року виношела 81 одсто вкупного буджета.

Установа у 2016. року од спомнутого Покраїнского секретарияту достала вкупно 31 086 000 динари, як державну помоц за друковане информованє на язикох националних меншинох. У 2017. року субвенция на истим уровню. За тижньовнїк „Руске слово” виноши 26 262 800, за „Заградку” 2 412000 и МАК 2 412 000 динари рочно, хтори у найвекшей мири закриваю: друкованє, плаци занятих и гонорари сотруднїкох. Кед у питаню видаванє кнїжкох, у 2017. року маме лєпшу ситуацию. Место двох кнїжкох з 2016. року, у 2017. року, на конкурсох Покраїнского секретарияту за културу явне информованє и одношенє з вирскима заєднїцами, Министерства култури и информованя и Управи за културу городу Нового Саду обезпечени средства за друкованє осем кнїжкох, як и за друкованє часописа „Шветлосц”, хтори по сцигованє средствох читачом доступни на сайту Установи у електронскей форми.

Понеже скоро шицки плани записани у документу „Национална стратеґия Руснацох у Сербиї 2013–2020. рок” хтори ше одноша на НВУ „Руске слово” сполнєти – модернизовани новини „Руске слово”, место 6 виходза 10 числа МАК-у рочно, „Заградка” того року достанє нови дизайн, на интеґрованим сайту доступни шицки виданя Установи,  остава у новей стратеґиї „Руского слова” и у нових законох о явним информованю и о националних совитох, чийо пририхтованє наявене, обезпечиц стабилне и порядне финансованє, голєм як по тераз, за новини „Руске слово”, „Заградку” и МАК, бо без материялней сиґурносци нєт анї медийох, анї досягнутого уровня шлєбоди информованя.

(Опатрене 90 раз, нєшка 1)