Мемориял мал постац єдинствена традицийна манифестация и стретнуце квалитетного драмского аматеризма, а источасно мал представяц и фестивал досцигнуцох драмских секцийох наших културно-просвитних дружтвох и аматерских театрох. Чи задумане и витворене?

Перши дзешец роки отримованя Драмского меморияла Петра Ризнича Дядї нам можу послужиц як основа за прировнованє витвореного зоз задуманим. Насампредз, здогаднєме ше же як задумана концепция тей манифестациї. Зоз информациї Ивана Бесерминя, обявеней у „Руским слове” число 13 од 28. марца 1969. року, же би Мемориял мал постац єдинствена традицийна манифестация и стретнуце квалитетного драмского аматеризма, а источасно то би представяло и фестивал досцигнуцох драмских секцийох наших културно-просвитних дружтвох и аматерских театрох.

Папгаргаї уж по законченю Першого меморияла  у „Руским слове” (число 18 од 2. мая 1969. року)  обявел свой коментар, з  котрого видно  як ше почала реализовац задумана концепция. Вон констатує:

„Мож повесц же по задуманей концепциї, же би то було стретнуце аматеризма з професионализмом, посцигнути подполни успих. Штири представи аматерских и два професионалних драмских колективох витворели жадани циль. А кельо витворена задумка же би Мемориял представял миниятурни фестивал, смотру наших драмских колективох? Ту би ше у подполносци нє могла дац така оцена. Три колективи (од котрих два з Руского Керестура) нє можу буц указатель масовносци драмского живота по наших местох.”

Тот Папгаргайов коментар наишол на позитивни одгук медзи нашима любителями драмского аматеризма  и уж на слїдующим Мемориялу ше почина звекшовац число наших драмских колективох. Окреме то обачлїве по наступох на Трецим и Штвартим мемориялу, та и надалєй. Зоз трох руских аматерских колективох и єдного госцуюцого (на сербским язику), котри наступели на Першим мемориялу,  на Другим мемориялу число руских колективох звекшане на 5, на  Трецим на 7, же би ше даскельо роки стабилизовало на 8 (цо би, по нашим думаню представяло оптимум у наших условийох). Максимум посцигнути на Дзешатим, ювилейним, мемориялу, кед на нїм участвовали аж 10 нашо драмски колективи! Зоз трома наступел АРТ „Дядя”, а зоз по єдним КМД „Яким Гарди” з Петровцох, КМД „Яким Ґовля” з Миклошевцох, Дом култури Коцур, КПД „Дюра Киш” зоз Шиду, КПД „Петро Кузмяк” з Нового Орахова, Руска драма при Доме култури з Вербасу и Українска драма Културного центра зоз Кули.

Статистични податки о тей нашей театралней манифестациї у перших дзешец рокох єй иснованя, значни медзитим, вельо значнєйши гевти податки котри ше одноша на квалитативни досцигнуца наших аматерских колективох, у першим шоре Аматерского руского театра „Дядя”. Вон уж у першим року свойого иснованя, гоч ище нє бул анї формално-правно реґистровани, посцигнул таки успих, якому ше теди нїхто нє наздавал.
Тот успих найлєпше илустровал Иван Бесерминї у Народним календаре за 1971. рок (бок 73), зоз словами:
„Найвекши успих, успих у югославянских рамиох, посцигнул Аматерски театер „Дядя”, дзе новосадска сцена зоз драму „Полицає” Славомира Мрожека завжала перше место на ХІV югославянским драмским аматерским фестивалє на Хваре.”

БОГАТА ДРАМСКА ДЇЯЛНОСЦ

Драмска активносц наших културно-просвитних дружтвох уж традицийна и без огляду яки секциї дружтва пестую, вони каждого року пририхтую голєм єден театрални фалат. Медзитим, як формовани наш Аматерски театер „Дядя” и як ше установел Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї у Руским Керестуре, наша драмска активносц почала у роботи вимагац нє лєм квантитет, алє и квалитет. Пребиц ше през рижни фурми аматерского драмского змаганя и дойсц ґу лєпшим драмским ґрупом, мож лєм зоз квалитетом. Таки квалитет, котри бул нє лєм поровновани, алє и виєдначовани з професионалним уровньом, посцигнул прешлого року Аматерски театер „Дядя” – сцена з Ного Саду зоз драму „Полицає” од Славомира Мрожека цо режирал Иван Иванчо, режисер Українского народного театра з Пряшова у ЧССР. Премиєра тей драми одушевела патрачох у Новим Садзе, на Фестивалє малих и експерименталних сценох у Панчеве, „Полицає” достали визу за Фестивал югославянскей аматерскей драми на Хваре, а наступи у Беоґрадзе на БРАМС-у, у Кикинди и на Валєвских стретнуцох аматерох „Абрашевич” у Валєве, лєм потвердзели посцигнути успих.
Наступ наших драмских аматерох на Фестивалє югославянскей аматерскей драми на Хваре, войдзе до аналох наших найвекших драмских успихох. Колектив „Полицає” на тим фестиванє преглашени за найлєпши драмски колектив у Югославиї за 1970. рок. Йому припадла златна плакета Фестивала, а Дюра Папгаргаї за успишно одбавену улогу полицая провокатора, преглашени за найлєпшого ґлумца аматера у жеми. После тей представи, мало познати Аматерски театер „Дядя”, постал найпознатши театер у жеми, тот його успих зазначели, озда, шицки новини и радио-станїци у Югославиї.
Участвованє членох АРТ „Дядя” на Покраїнским, Републичним и Союзним фестивалу аматерских театрох позитивно дїйствовало и на провадзаци змисти на нашим Драмским мемориялу. По угляду на спомнути фестивали, уж од 1972. року почина ше видавац Билтен Меморияла, а теди ше почало орґанизовано водзиц и розгварки о виведзених представох. Звити зоз тих розгваркох представяли и главни змист Билтена. На тот способ зачувани автентични документи о виведзених представох и актерох у нїх. Бо, од давен-давна познате же кед о даєдней подїї нє останє записани шлїд – то таке як кед би єй анї нє було!
Уж 1972. року под час Меморияла отримани и семинар за руководительох драмских секцийох. То барз позитивно дїйствовало на дальши розвой театралного аматеризма по наших местох и його афирмацию у стредкох дзе мал нагоду виступац. Окреме потвердзує приклад театралней ґрупи КПД „Дюра Киш” зоз Шиду. После виступу на Дзешатим драмским мемориялу ушлїдзела им тота винчованка (обявена у „Руским слове” ч. 8 од 24: фебруара 1978. року, бок 12.):
„Попри награди котру достала Драмска секция Културно-просвитного дружтва „Дюра Киш” зоз Шиду на Х Драмским мемориялу Петра Ризнича Дядї у Руским Керестуре и винчованкох з нагоди додзельованя наградох, шидски аматере тих дньох достали и внчованку з Покраїнского секретарията за образованє, науку и културу котру подписали Йованка Теодоровичова, помоцнїк покраїнского секретара за образованє, науку и културу, Ирина Папуґова, тиж помоцнїк покраїнского секретара за образованє, науку и културу, и Вера Милосавлєвичова, член Секретарията Предсидательства Покраїнскей конференциї ССРН Войводини, хтори патрели представу шидских аматерох на Мемориялу. У винчованки ше, медзи иншим, гвари:
„Було праве задовольство присуствовац вашому вивдзеню Ґоґольовей „Женїдби” на Х мемориялу Петра Ризнича Дядї. Ентузиязм и узретосц виводзеня одражую анґажованє вашого Дружтва у цалосци и каждого поєдинца у нїм. Примце нашо щири товаришски винчованки за посцигнути успих и жаданя же би сце и надалєй були ношителє ширеня културних вредносцох и у тим посциговали добри резултати”
После успиху на Мемориялу у тей сезони Шидянє планую зоз тоту представу госцовац по наших местох з оглядом же прешлого року, пре участвованє на смотрох, за тото нє було нагоди. Планує ше тиж госцованє у Прняворе при Банялуки и участвованє на смотри аматерских театрох з подруча Медзирепубличней заєднїци култури Сава у Лозници початком априла.”

„ПОЛИЦАЄ” ШЕ ВРАЦЕЛИ ЗОЗ ЗЛАТНУ ПЛАКЕТУ

Михайло Василєвич, режисер и секретар Союзу аматерских театрох Войводини, успих представи „Полицає”, так прекоментаровал: „Бул сом прешвечени, а и тераз знова гварим же „Полицає” дефинитивне театерске оформенє и же ше такому резултату нє ма анї цо додац, анї одвжац. На ХІV хварским фестивалє, Руснаци нє мали озбильнєйшей конкуренциї, гоч поправдзе поведзене, на нїм анї нє було вельо таких цо би ше по високим квалитету могли змагац за награди. Но, то нє значи же „Полицає”, котрим нїхто анї на хвильку нє одрекал перше место, мали щесце пре слабу конкуренцию! Можебуц би було лєм вецей дискусиї о їх пласманє, а так єй того року, як и о улоги Дюри Папгаргая, скоро анї нє було. Златна плакета им єдногласно додзелєна”. 

СНТ З НОВОГО САДУ БУЛ НАЙЧАСТЕЙШИ ГОСЦ

Найчастейши госци-аматере у перших дзешец рокох отримованя Драмского меморияла Петра Ризнича Дядї були члени Аматерского театра зоз Кули (штири раз) и Червинки (три раз). По два раз участвовали члени КУД „Слобода” зоз Кули и КУД „Бриле” зоз Беочину, а по єден наступ мали аматере зоз Николинцох, Сивцу, Старей Пазови, Вербасу и Бачкого Петровца.

Кед слово о професийних ансамблох, Сербски народни театер з Нового Саду бул найчастейши госц. Участвовал аж на седем  Мемориялох. Штири раз участвовал Народни театер зоз Сомбора, а раз и Ураїнски народни театер зоз Пряшова (Словацка).

(Предлужи ше)

(Опатрене 120 раз, нєшка 1)