Информованє о виберанкох муши буц обєктивне

автор ядю/фото яви
752 Опатрене

НОВИ САД – Як заключене на семинару „Информованє о виберанкох за национални совити националних меншинох” котре орґанизоване за новинарох медийох на язикох националних меншинох, после викладаньох Жужани Серенчеш, Чаби Пресбурґера и др Бориса Варґи, шлєбода информованя у медийох на меншинских язикох, чийо снователє национални совити, барз загрожена.

Медийна експерткиня Жужана Серенчеш оглядла ше на закони лєбо вименки законох котри требали допринєсц насампредз тому же би ше дефиновало статус националних совитох, бо зоз тей дефинициї виходза и їх компетенциї, а понеже то нє поробене, остало и далєй нєясне яка одвичательносц националних совитох у одношеню на медиї чий су снователь.

Чаба Пресбурґер, новинар, у своїм викладаню ше огляднул насампредз на мадярску националну заєднїцу, бешедовал о бриґох з уписованьом до окремних виберацких спискох, як и зоз оверйованьом подписох тим котрим жадаю потримац одредзену лїстину.

Др Борис Варґа визначел важносц притримованя Кодекса новинарох Сербиї. У викладаню бешедовал з аспекту рускей националней заєднїци, односно о вименкох котри би требали буц учишлєни до новей Медийней стратеґиї Сербиї, а одноша ше, медзи иншим, на число менованих особох у управних одборох медийох чий снователь национални совит.

Семинар „Информованє о виберанкох за национални совити националних меншинох” котре орґанизовало Нєзависне дружтво новинарох Войводини (НДНВ) з потримовку Орґанизациї за европску безпечносц и сотруднїцтво (ОЕБС) отримане  у Новим Садзе всоботу, 13. октобра, у просторийох НДНВ.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ