Комбиї вецей нє мож хасновац як явни превоз

автор днв/зам  фото вев
1.1k Опатрене

БЕОҐРАД – Однєдавна на моци нови Закон о превозу путнїкох у драговим транспорту, по хторим явни превоз вецей нє мож окончовац на путнїцких превозкох, до хторих спадаю и комбиї. Вони, як и илеґални таксиї, найчастейше хасновани за ткв. звонкалинийни превоз, а як поведзене з Министерства будовательства, транспорту и инфраструктури, пре шиву економию у драговим транспорту держава рочно траци коло 55 милиони еври.

Министерка спомнутого министерства Зорана Михайлович гварела же звонкалийни комби-превоз нє бул дошлєбодзени анї скорей, а привреднїком були дати 18 мешаци же би ше пририхтали за подполне применьованє Закона о драговим транспорту. Тиж гварела же комби, як файта превозки, зоз законом нє дефинована катеґория, алє слово о путнїцкей превозки, та нє може буц хасновани за медзигородски и медзинародни транспорт путнїкох.

– З таким превозом загрожена и безпечносц путнїкох, бо комбиї нє маю тахоґрафи и нєможлїве утвердзиц час роботи и одпочивку вожача – гварела Михайловичова.

Векшина подприємствох хтори мали комби-превоз путнїкох була реґистрована за други дїялносци, та прето, думаня у ресорним министерстве, анї нє слово о бизнису, алє о нєлєґалним транспорту.

Єдини способ же би комби-превожнїки предлужели роботу то же би набавели мини-автобуси з 12 и вецей шедзисками и потим запровадзели порядни линиї у транспорту.

Члени Здруженя комби-превозкох у Сербиї гваря же ше примєньованє того закону муши одложиц, бо коло 5 000 роботнїки останю без роботи, а и гражданє траца можлївосц превоженя на аеродром, до блїзших городох у иножемстве и у других рижних нагодох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ