Конкуренция приноши квалитет

автор маф/дюв 25. авґуст 2017

Шведска компания „Икеа” тих дньох у Беоґрадзе отворела салон и погон и знємирела сербску индустрию меблю. Гоч перши нащивителє найвецей тарґовели тунї мисочки, коло 10 000 виложени продукти, квалитетни и сучасно дизайновани, прицагую потенциялних. У тей конкуренциї и керестурски тапетаре буду мушиц меняц свою дїловну политику.

КАВЧАРЕ ДЗЕВЕДЗЕШАТИХ

Концом дзеведзешатих рокох у Керестуре було коло шейдзешат реґистровани тапетарски роботнї, а можебуц ище тельо робели и на „чарно”. Кавчи ше предавало и у бувших югославянских републикох. Швидке обрацанє капитала и досц добри заробок, допринєсли же би ше почало робиц „фушерски”. Поступки за виробок ше скрацовало, хасновало ше вше  туньни материял,  основа за кавч була нєвисушене древо…

Шлїдзели вше вецей рекламациї, и керестурски тапетаре постали символ подлого меблю. Ствари ше тераз виправяю, алє раз страцене довириє чежко ше враца назад.

Позната шведска компания „Икеа” ище пред дзешец роками наявела уход на сербске тарґовище, цо такой виволало позитивни и неґативни коментари у нашей явносци. Єдни були за конкуренцию, котра створи квалитет, а други за очуванє домашнїх продуктох.

Тих дньох, кед є отворена, зоз вельку медийску пропаґанду, плацену и нєплацену, нащивеносц була велька. У перших двох дньох коло 20 000 людзе обишли салон. Гоч векшина була любипитлїва и наздавала ше же достанє даяки дарунок, та куповала лєм тунї ствари, прави купци уж планую цо би могли купиц и як намесциц свойо обисца.

„Икеа” вельо уклада до функциї меблю, дизайну… Та, гоч то покус и помодарство, єдна часц купцох, место же би купели домашнї продукт, купя праве їх.

КУПУЙЦЕ НАЙЛЄПШЕ

Гоч ше економисти закладаю за конкуренцию, котра би требала принєсц квалитет, „Икеи” останє вельки профит. Хто ше думал поновиц, добре роздума цо купи и дзе. Єдна часц, сиґурно нє будзе патриотски розположена и будзе купопвац лєм домашнї продукти, алє купи тото цо єй будзе найбаржей одвитовац.

Кед ше отверали иножемни банки, думало ше же од нїх будзе вельки хасен и же буду давац вельо вигоднєйши условия як нашо. Нєшка єдино цо евиднтне же ше зоз Сербиї одлїва од 30 до 40 милони евра профиту иножемних банкох.

Економисти предвидзую же найгорше у тим прейду мали поднїмателє, котри ше нє годни вибориц у конкуренциї масовней продукциї. Но, аж док ше „Икеа” цалком зожиє зоз тарґовищом, будзе ше видзиц єй конєчни резултат, а потераз вшадзи у швеце зазначує успих.

КОРЕКТНОСЦ У КАЖДЕЙ РОБОТИ

Керестурски кавчи дакеди були и добри и тунї, а тераз су лєм тунї. Кед же враца стару славу, на то их наженє конкуренция. Дзеведзешатих рокох, кед у валалє було вецей як сто кавчарох, кед ше их правело и нє мерковало анї на цену анї на квалитет, Ириней Бучко, так повесц зачатнїк новей керестурскей тапетариї, обрацел увагу на нєдобру роботу своїх колеґох.

– Понеже шицки почали правиц кавчи, конуренция ше зведла на тото же ше почало збивац цену, лєм же би предали вецей як други – гуторел теди Ириней Бучко за „Руске слово”. – То барз велька гришка, бо ше так обезвредзовало тапетарску роботу.

Кед сом то видзел, я ше нє сцел нї зоз ким вадзиц, алє, сом теди прешол на други продукти. Ґу тому, барз опаднул квалитет, а, то на чкоду купцох.

Думам же з таким одношеньом ґу роботи и конкуренциї, хтори я нє можем розумиц, насампредз, „млади майстрове”, страцели шицки. Обезвредзело ше ше нашу роботу, знєверло чесц и довириє, цо нє добре. Нє єдни сцекаю з пияцу на пияц. Цену, тиж, збиваю и числени накупци, котри нам тераз и конуренция. Тиж так, тарґовище ше засицело зоз кавчами. А, могли зме шицки крашнє робиц и з того жиц – спозорйовал теди майстор Бучко.

КЕРЕСТУРСКИ ТУНЇ КАВЧИ

Керестурких тапетарох котрих зме волали, углавним нє жадали приповедац на тоту тему. Углавним, думаю же єдни другим нє конкуренция и же то два файти продуктох и за шицких будзе роботи як и потераз.

– „Икеа” нам нє може буц конкуренция, бо ми кавчи правиме по мери, за одредзену муштерию. Перше пойдземе до тих людзох и вежнєме меру, лєбо нам вони принєшу димензиї за одредзени простор, предложиме випатрунок и вец правиме кухню. Тиж ю, углавним и монтираме. То цалком иншак як кед у „Икеи” купице кухню, лєбо дацо инше и приношице ю дому, дакеди лєм у часцох. Нашо цени, заш лєм, нїзши як их – гвари Иван Хома з Руского Керестура, хтори скоро же вецей анї нє прави кавчи, алє лєм кухнї, и ту здобул довириє муштерийох.

ПРЕШИРЕНЄ ПРОДУКЦИЇ И НОВИ САЛОНИ

Перши свой салон у Беоґрадзе „Икеа” отворела 1991. року, алє пре инфлацию и шалєни дзеведзешати роки, швидко го заварла. Тераз, после вецек як двацец пейц рокох условия цалком иншаки и требала би шириц, насампредз, погони за мебель, робени по стандардох котри наклада „Икеа”. Як зме чули од компетентних, нєт вельо заинтересованих за тоту файту сотруднїцтва.

Тиж так, гоч „Икеа” у Бубань потоку, окрем Беоґрадянох як и людзох з околини, шицким другим далєко. Плани же би ше отворело салони и у других векших городох у Сербиї, як цо то Нови Сад, Ниш… та, и у самим Беоґрадзе.

 

12-13 i totu 00 mebelj (1)

(Опатрене 174 раз, нєшка 1)