Конкурс за вибор директора Заводу за културу войводянских Руснацох

автор рс 6. октобер 2017

На основи члена 35. Закона о култури („Сл. Глашнїк РС”, чс. 72/09, 13/16 и 30/16-виправка), члена 9. Одлуки о снованю Заводу за културу войводянских Руснацох („Сл. Глашнїк Войводини”,чс. 7/08 и 22/11) и члена 24. Статута Заводу за културу войводянских Руснацох чс. 106/17 од 26. юния 2017. року Управни одбор Завода за културу войводянских Руснацох, на своєй 3. схадзки, хтора отримана дня, 2. октобра 2017. року, принєсол Одлуку о розписованю

ЯВНОГО КОНКУРСА

За вибор кандидата

за директора Заводу за културу войводянских Руснацох

Вибор и менованє ше окончує на мандатни период од штири роки.

Менованє,  после пред тим запровадзеного поступку Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох и предлогу Националного совиту рускей националней меншини, окончи Покраїнска влада Автономней Покраїни Войводини.

Попри общих условийох хтори поредвидзени зоз Законом, кандидат муши виполньовац и щлїдуюци условия:

– здобуте високе образованє зоз обалсци дружтвено-гуманистичних наукох: библиотекарство, архиварство и музеолоґия; економски науки; историйни; археолоґийни и класични науки; културолоґийни науки и комуниколоґия: социолоґийни науки, филолоґийни науки, филозофия, менаджмент и бизнис; педаґоґийни и андраґоґийни науки; политични науки; правни науки и науки о уметносцох; здобуте високе образованє зоз обласци уметносци: применєни уметносци и дизайн; здобуте високе образованє зоз обласци технїчно-технолоґийни науки: индустрийне инжинєрство и инжинєрски менаджмент и орґанизацийни науки, на студийох другого ступня (мастер академски студиї, специялистини академски студиї лєбо специялистичини фахово студиї), односно на основних студийох у тирваню од найменєй штири роки,

– високи ступень знаня руского язика и,

– найменєй пейц роки роботного искуства у фаху.

Кандидат за Директора треба же би предложел прораму роботи и розвою Заводу, як состойну часц конкурсней документациї.

Приява муши мац:

 1. мено и презвиско кандидата,
 2. датум и место народзеня
 3. адресу биваня
 4. податки о образованю, и
 5. податки о длужини и файти роботного искуства зоз кратким описом роботи на хторим кандидат робел по подношенє прияви на конкурс и одвичательносци на тих роботох.

Документацию хтору ше приклада ґу прияви на конкурс як доказ о виполнєтосци условийох хтори предписани зоз конкурсом:

 1. вивод зоз матичней кнїжки народзених (ориґинал лєбо оверена фотокопия)
 2. оверену фотокопию особней карти,
 3. уверенє о державянству Републики Сербиї (ориґинал лєбо оверена фотокопия),
 4. диплома о здобутим високим образованьом (ориґинал лєбо оверена фотокопия),
 5. доказ о роботним искуству (потвердзеня, ришеня, контракти о роботи и други акти зоз хторих видно на хторих роботох, зоз хтору фахову приготовку здобуте роботне искуство и длужина роботного искуства зоз фотокопию роботней кнїжочки),
 6. уверенє зоз Суду же процив кандидата нє положена вимога за запровадзованє вишлїдзованя, предлог за запровадзованє одрезених виглєдуюцих роботох, нє подзвигнута обтужнїца лєбо обтужени предлог за виновни дїла за хтори ше виновно гонї пребера по службеней длужносци (нє старше як мешац), и
 7. уверенє зоз виновней евиденциї полицийней управи же кандидат нє осудзовани (нє старше як мешац), и
 8. предклад програми роботи за штиророчни мандатни период.

Конкурс отворени 15 днї од дня обявйованя. Час починя чечиц шлїдуюцого дня од дня обявйованя.

Прияви, зоз доказами о сполньованю условия конкурса, доручиц у завартей коверти як препоручене писмо, лєбо доручиц особнє у просторийох Заводу, на адресу: Завод за културу войводянских Руснацох, 21 000 Нови Сад, Улїца Футожска 2/III зоз назанченьом „ За Управни одбор Заводу за културу войводянских Руснацох”.

Нєподполни и нєблагочасово прияви, нє буду розпатрани.

Предсидатель Управного одбору

Миломир Шайтош

(Опатрене 113 раз, нєшка 1)