Майстор за зогриванє и розхладзованє

автор злк
1.1k Опатрене

Млади по законченю стреднєй школи ридко кеди маю щесце  такой робиц у фаху, а вец и отвориц свойо подприємство. Милан Павич зоз Коцура, по законченю стреднєй фаховей школи робел два роки зоз майстром, а на 21 рок отворел и свойо подприємство котре успишно роби.

Подприємство „Павич инсталациї” младе, алє уж за собу ма вельо успшно поставени клими за розхладзованє и системи за зогриванє хижох.

– Ище док сом ходзел до стреднєй школи мал сом идею же будзем робиц самостойно. На седемнац роки сом у Новим Садзе почал кус-покус робиц зоз єдним майстром дзе сом здобувал искуство и учел о роботи на терену. Понеже сом од початку мал идею робиц сам за себе, чим сом здубул надосц знаня же сом могол сам робиц отворел сом фирму и мой оцец почал робиц зо мну, вон почал учиц одо мнє – гварел Милан.

У КОЦУРЕ ПРЕПОРУКА, У ГОРОДЗЕ ФЛАЄРИ И РЕКЛАМИ ЗА РОБОТУ

Младим поднїмательом нє лєгко отвориц подприємство, окреме кед нє хасную средства котри понука держава за сам початок порушованя бизнису. Алат за тоту роботу драги и на початку вельо треба укладац, алє Миланови родичи на час почали куповац нєопходни алат.

– Мал сом щесца же ми родичи алат, котри анї кус нє тунї, почали помали куповац ище кед сом ходзел до стреднєй школи, та сом по законченю истей уж мал скоро комплетни алат и такой сом могол почац робиц. Остало купиц лєм комби котри зме пред двома роками и купели. Першу роботу сом поробел у Коцуре, набавял сом материял, поставял сом пец, радиятори и циви за зогриванє до цалого обисца. Вец ме людзе помали почали препоручовац и робота рушела. У Новим Садзе зме ше концетровали на дзелєнє флаєрох и таку файту промоциї. З яри и влєце ше поставя клими и роби ше сервис, а з єшенї и вжиме робиме зогриванє и тж сервис, так же єст роботи през цали рок – гварел Павич.

Милан гвари же поставянє климох ше баржей виплаци, понеже робота простейша и мож ю покончиц за єден дзень, а коло зогриваня ше вецей затрима, алє и вецей наплаци. Павичово робя шицки файти зогриваня на котел, на ґаз, цеплотни пумпи, патосне и етажне зогриванє и набавяю материял за роботу. Цени у тей роботи углавним стаємни, а тото цо важне и цо видвої дакого же є лєпши у своєй роботи, то квалитет и добри совит же цо том у обисцу найбаржей одвитує.

 

– Важне добре преценїц же цо кому баржей одвитує, понеже ше дахто одлучи за драгше укладанє, а менши мешачни рахунки, а дахто заш ше одлучи за туньшу вариянту укладаня, алє драгшу оґрив, алє зоз догварку мож найсц найлєпшу вариянту за каждого. Зогриванє на пелет остатнї даскельо роки окреме популарне. Таке зогриванє 200–300 еври за сезону драгше од стаємного зогриваня на древо лєбо углє, алє вимага и найменєй обовязки коло топеня. Зогриванє на ґаз найлєпше за тих котри нє маю вельо часу и котри нє препровадзую вельо часу у обисцу. За патосне зоргиванє нє потрбна висока температура води у котлє, та є економична з того боку же ше менєй огриву потроши – совитує Милан.

У ПЛАНЄ ПРЕШИРИЦ РОБОТУ

Тоту роботу нє мож робиц сам, треба же би робели найменєй двоме хлопи, бо треба ношиц материял, радиятори и подобне…. а з оцом ше добре склада у роботи. Млади поднїматель, Милан гвари же 90% роботи робя у Новим Садзе, та його план же би о даскельо роки преширел роботу и отворел предавальню за зогриванє и климатизацию зоз сервисом. Понеже ше у септембру оженї, до роботи планує уключиц и будуцу супругу, так же його подприємство будзе права фамелийна робота.

 

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ