Млади – терашньосц нашей заєднїци

автор саша сабадош
1.1k Опатрене

Вошли зме уж до остатнього року роботи штвартого зволаня Националного совиту рускей националней меншини як и до остатнього року роботи його Роботного цела за младеж у терашнїм составе. Мал сом чесц окончовац длужносц предсидателя того цела у предходним периодзе и чувствуєм ше обовязни вихасновац нагоду хторе ми „Руске слово” дало же би сом „подцагнул смужку” и поведол дацо о своїм особним дожицу позициї на хторей сом бул и ґрупи дюдзох з хтору сом достал щешлїву нагоду сотрудзовац.

Роботне цело за младеж конституоване пред трома роками на фундаментох дакедишнього Одбору за младеж и спорт хтори перши обезпечел институционализовану потримовку активносцом младих у такволаним „руским секторе”. Наша идея од самого початку була унапредзиц процес помоци младежским змистом през поставянє критериюмох за проєкти з хторима ше приявює на конкурс и хтори би Роботне цело требало финансийно помогнуц. Уж на перших схадзкох зме пришли до заключеня же проєкти хтори буду мац предносц проєкти хтори на перше место кладу креативносц, активизем, дружтвену одвичательносц и едукативни характер. Теди принєшена и одлука же змисти вязани за чисту розвагу, хтори до теди помагало, буду у другим плану. Припознавам же зме ше у предходним периодзе знали и огришиц у дзепоєдних проєктох, насампредз пре количество опредзелєних средствох, алє то насампредз було пре огранїчени буджет. Нови конкурс будзе розписани нєодлуга, найвироятнєйше концом фебруара, лєбо початком марца, и наздавам ше и же проєкти буду квалитетни и же ми як Роботне цело годни цо лєпше тоти проєкти потримац.

Окреме ми мило же зме ше як Роботне цело за младеж намагали витворйовац и власни змисти и нє буц лєм место з хторого средства з буджету Националного совиту просто одходза индзей. Нашо члени активно робели на промоциї Роботного цела, Националного совиту и уписованя младих до Окремного виберацкого списку прейґ представяньох хтори були реализовани у керестурскей ґимназиї и у наших културно-уметнїцких дружтвох. И тераз вихаснуєм нагоду поволац младих же би ше уписали до ОВС и прейґ виберанкох дали свойо думанє о стану у заєднїци. Окреме удатне було представянє творчосци младих Руснацох зоз Сербиї у Вуковаре 2015. року, а свойофайтова „коруна“ наших намаганьох була екскурзия младих руских активистох зоз Сербиї до Словацкей. Єдино ми жаль же зме пре нєпорозуменє потенцийних партнерох у рускей заєднїци нє могли зисциц мини-турнею єдного младого ансамблу зоз иножемства хтори на сучасни способ интерпретує лемковску (русинску) народну музику и хтори ше може похвалїц з численима концертами на двох континентох.

Нашо сотруднїцтво зоз Националним совитом рускей националней меншини було позитивне, у першим шоре у аспекту координациї з його фахову службу, хтора ше указала як педантна, ефикасна и одвичательна. Мушим визначиц тиж же нє було мишаня до роботи Роботного цела з боку руководзацого верху совиту, алє вшелїяк єст одредзени моменти цо ше дотика положеня Цела знука Совиту хтори би ше могло злєпшац. Активносц, креативносц и усиловносц младих у нашей заєднїци константно ше доказує и буджет зоз хторим Роботне цело розполага у одношеню на капацитети наших младих критично мали. Тиж так, на урядове предкладанє Роботного цела зоз 2016. року по хторим ше Националному совиту препоручує же би тром руским младежским орґанизацийом опредзелєл єднаки средства, як и другим здруженьом гражданом з хторима су ровноправни, нє одвитоване. Маюци полне порозуменє за огранїченосц финансийних средствох Совиту, заш лєм думам же за будучносц нашей заєднїци даяк мож найсц простору.

На концу того текста, а вироятнє и на концу своєй роботи у тим аспекту роботи з младима Руснацами, мам жаданє послац два порученя. Перше порученє упутюєм младим Руснацом, Иванови, Якимови, Сонї, Меланиї, Гелени, Александри, обидвом Борисом, Ясни, Далиборови, Милошови, Емилиї, Желькови, Сенки и Мариї як терашнїм и бувшим членом Роботного цела и шицким активним младим Руснацом хтори волонтерски лєбо за дробни пенеж и празни комплимент даваю себе свойому народу и максимално доприноша його розвою: Витирвайце, бо ваш час пошвидко придзе! Гоч дзе ме живот однєше, я будзем ту дзешка за своїх Руснацох и за свою младеж и поможем єй гоч кельо сом годзен. Друге порученє за Руснацох як заєднїцу у цалосци: Чувайме нашу младеж и давайме єй шансу хтору вона заслужує. Часу нє маме вельо и хаснуйме го мудро!

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ