Направени зауваги на закони з обласци образованя

автор бва
1.2k Опатрене

НОВИ САД – Роботна ґрупа представительох националних совитох националних меншинох у Сербиї вчера, 19. октобра, написала Предлог заувагох на пакет законох з обласци образованя.

Як сообщене после схадзки, Предлог заувагох послати представительом националних совитох националних меншинох же би ше найпознєйше до пондзелку, 23. октобра (до 10 г.) вияшнєли, лєбо додали свойо коментари чи ше складаю же би предложени зауваги були прешлїдзени народним посланїком у Скупштини Сербиї.

Роботна ґрупа зашедала у просторийох Националного совиту Словацох у Новим Садзе, а Предлог заувагох другим националним совитом прешлїдзели Мелания Римар, спред Одбору за образованє Националного совиту Руснацох и Светлана Золнянова, спред Националного совиту Словацох.

Предлог заувагох ше одноши на двоязичну наставу и оценьованє у Закону о основней школи, як о вияшньованю родичох за двоязичну наставу и финансийну потримовку локалней самоуправи у Закону о предшколским воспитаню и образованю.

У планє же би Предлог заувагох бул предложени у мено националних совитох националних меншинох як амандмани на схадзки Народней скупштини.

Ище скорей було сообщене же постої можлївосц же би суґестиї на пакет законох з обласци образованя спред националних совитох були положени до амандманох, хтори би приложела народна посланїца Олена Папуґа.

Нєшкайша планована схадзка Комисиї за образованє Координациї националних совитох националних меншинох у Сербиї о пакету предлогох законох з обласци образованя у Палати Сербия у Беоґрадзе, у Канцелариї за людски и меншински права, одложена пре нєможлївосц участованя вецей членох Комисиї за образованє Координациї.

Як дознава Рутенпрес, пакет законох з обласци образованя Народна скупштина би мала розпатрац на вовторок, 24. октобра.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ