Осми марец

автор лариса оноди 17. марец 2018

Сербия того року 8. марец дочекує зоз новим нарисом Закона о родней ровноправносци, котри би требал буц принєшени по конєц рока.

Тогорочни осми марец дочекани зоз дзевец забитима женами од початку рока. То єдна жертва фамелийного насилства каждого тижня.

Тото указує же ше у главох векшей часци гражданох углавним нїч нє пременєло. И далєй тримаю же им жени виновати за шицко, же их треба добре набиц кед ше усудза мац власне думанє, же муша буц цихо и церпиц. Тогорочне швето женом повинчоване зоз стихами же „шицки жени любя богачох, прето же жена вше худобна або широта“, уж нє знам точно. На тото реаґовала явносц и даєдни политичарки, та ше жени модлєло най им пребача.

Прешлого тижня у Беоґрадзе представени звит „Мацери у Сербиї“ котри часц виглєдованя Института за социолоґийни виглєдованя Филозофского факултета, а котре запровадзене з потримовку орґанизациї „Центер за мами“.

У виглєдованю участвовали 1 500 жени – мацери зоз цалей держави, а податки указали же вецей як 60 одсто заняти жени у Сербия маю плаци котри нїзши од републичного просеку – 14,7 одсто зарабяю меней як 150 евра мешачно, 46,9 маю плацу од 150 по 300 евра, 29 одсто жени зарабяю медзи 300 и 500 евра. Виглєдованє указало же 5,9 одсто заняти жени маю плаци од 500 по 700 евра и лєм 3,4 одсто з нїх зарабяю вецей як 700 евра. Стаємно заняти жени єст 49,5 одсто, алє вони, кед приду дому з роботи, у обисцу робя шицко – варя, райбу, порая, стараю ше о дзецох и о старших членох фамелиї. Тоти податки у 21. вику застарююци, прето же указую же жени и далєй дискриминовани у одношеню на хлопох, од котрих робя вецей, а плацени су менєй.

Женом ше нєпреривно предруцує же су виновати за билу чуму, та и держава пробовала з помоцу слоґанох „нагнац“ жени же би почали масовно дзеци народзовац. Векшина з тих слоґанох була нєодвитуюца и по моїм думаню понїжуюца, та после реакцийох явносци заш лєм сообщене же ше, затераз, нє буду хасновац. Як им нє пришло на розум же би будуцим мацером, место слоґана, понукли квартель и уплацени роботни стаж за кажде дзецко котре уж народзели? Сиґурну и добре плацену роботу котра ю будзе чекац и док ше враци зоз положнїцкого? Можлївосц же би пошла на хорованє кед єй дзеци хори? Шицко тото на цо ми, як заняти мацери, нє мали право.

Прето нєшка, 100 роки потим як жени станули бориц ше за свойо права, потребне ище робиц же би ше терашнє положенє женох пременєло. Жени сцу исту плацу як и хлопи, право на одлучованє о власним целу и о тим чи буду мац дзеци чи нє, право на шлєбодне виношенє власного думаня. И нє лєм декларативне закладанє за женски права, през закони котри ше нє запровадзує, алє ровноправносц, кажди дзень.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

(Опатрене 77 раз, нєшка 1)