ПРЕДВИБЕРАНКОВА АНАТОМИЯ: Причини за застараносц

автор олена папуґа
873 Опатрене

Почитовани,

Як вам познате, 4. новембра  того року буду отримани виберанки за национални совити националних меншинох. Понеже вашо орґанизациї пошвецени  вибудови демократичного дружтва и почитованю людских правох у Републики Сербиї, нє треба най наглашуєм же меншинска самоуправа барз значна за почитованє правох националних меншинох и же тоти виберанки барз важни националним меншином хтори жию у Републики Сербиї.

Праве прето вам жадам обрациц увагу на даскельо застарююци факти, хтори провадза тот важни процес. Насампредз, проблем хтори нас провадзи, то окремни виберацки списки (ОВС) хтори загрожую сам смисел и сущносц тих виберанкох. У каждей националней заєднїци обачлїве звекшане число уписаних до Окремного виберацкого списку у одношеню на прешли виберанки за национални совити, або на попису жительства. То би нє требало бриґовац, алє ту ше роби о особох хтори ше уписую до окремних виберацких спискох, а нє  припадаю тим етнїчним заєднїцом, алє векшинскому народу, хтори приведзе ґу тому же векшински народ будзе меншина у Републики Сербиї. Векшинска партия уписує людзох до окремних виберацких  спискох орґанизовано и без информацийох прецо и до яких спискох ше уписую.

Тиж так, проблем хтори ше зявює, то виписованє людзох зоз ОВС без знаня припаднїкох националних меншинох, а тото сом особнє дожила, бо сом даскельо годзини пред придаваньом лїстини, чий сом ношитель, гоч мам Ришенє о упису до Окремного виберацкого списку, ище з часу першого виберанкового циклусу, поинформована же сом нє уписана до ОВС, же мушим одказац придаванє лїстини, а и же будзем поинформована док прероби система. Кед ше тоту ситуацию у Министерстве за локалну самоуправу ришело, могла сом придац лїстину, а то було теди кед ґрупа хтора блїзка владаюцей странки придала лїстину и достала перше место. Теди ми сцигло пребаченє же ше зявела гришка у компютеру, и же правда же сом вше була давно уписана до руского виберацкого списку.

Верим же сце поинформовани о проблемох хтори провадза оверйованє подписох за потримовку лїстином. Злохаснованя од странки на власци очиглядни. Їх кандидатох потримує цала локална власц, та други лїстини нє можу достац оверйовачох, просториї за оверйованє. Подписи за лїстину Руска лиґа оверйовани у доме ношительки лїстини, бо у цалим валалє шицки просториї були завжати 10 днї од 8 до 21 годзин. О гроженьох кандидатом нє будзем бешедовац, та най нїкого нє чудує же на лїстини Рускей лиґи лєм 7 кандидати. Шицки други, до 19, ше бали буц на лїстини, понеже им у их валалох, на их роботох, у їх културно-уметнїцких дружтвох грожене же останю без роботи, же им дзеци вецей нє шму крочиц до нашого дружтва. Найвироятнєйше же водзаца лїстина почувстовала страх од тей лїстини и тварде опредзелєнє же ше єй нїґда нє повинує, та ю у старту мала намиру покошиц. Водзаца странка сце мац превласц у националних совитох так исто як ма и у совитох месних заєднїцох, єй совит МЗ и национални совит исте, та так и третирує тоти виберанки.

Зоз тим писмом жадам поинформовац медзинародни орґанизациї же нє знам хто кандидатом, блїзким водзацей странки, плаци кампаню, хтора пребогата. Кажди викенд ше Руснацох зоз наших местох водзи на екскурзиї по Фрушкей гори, околїска Беоґраду, на сендвичи и полудзенки. Хто плаци простор у новинох, и пакети зоз єдзеньом хтори кандидати ноша по руских обисцох? Познаваюци кандидатох, твердзим же то вони нє плаца зоз своїх пенєжох, бо велї нє робя нїґдзе, або су на лїстини думаюци же кед поробя добре кампаню, та достаню роботу. Купованє гласачох очиглядне. Нє будзем тераз о тим же як ше народ туньо предава.

Закон о финасноваю политичних орґанизацийох кеди теди претреше їх кампаню, а останє ганьба тим хтори ю робели, и так туньо купели свой народ.

Проблем хтори провадзи тоти виберанки то и факт же виберанково одбори творя заняти у локалних самоуправох. То оможлївює Правилнїк о контроли виберанкох хтори видала Републична виберанкова комисия, та будзе онєможлївена нєзависна и обєктивна контрола виберанкох, бо члени тих комисийох буду под вельким прициском и будзе ше им грожиц.

Зоз тим моїм реаґованьом нє глєдам потримовку за лїстину чий сом ношитель. Од медзинародних орґанизацийох обчекуєм  потримовку у борби за правду, за почитованє законох, за ровноправни условия за шицких учашнїкох у виберанкох за национални совити, за вибудов дружтва у котрим шицки национални меншини буду мац национални совити хтори буду робиц за їх найлєпши интерес, бо велїм националним меншином потребна помоц же би ше ище кус отримали на тих просторох пре вше присутнєйшу асимилацию.

 

(Скрацена верзия писма хторе послане Його екселенциї Анреови Орацийови, шефови Мисиї ОЕБСа у Сербиї, Його екселенциї Семови Фабрицийови, амбасодорови и шефови Делеґациї Европскей униї у Републики Сербиї, и на други адреси медзинародних орґанизацийох.)

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ