Перши раз буджетни фонд за польопривреду и програма потримовки у польопривредней политики

автор зам
869 Опатрене

КУЛА – Општина Кула перши раз оснує Буджетни фонд за польопривреду и рурални розвой, а попри одлуки о його снованю, Скупштина општини (СО) Кула вчера, 31. авґуста, принєсла и Програму потримовки за запровадзованє польопривредней политики и политики руралного розвою општини Кула за 2017. рок, хтора ше будзе операц на средства зоз спомнутого фонду. У Програми предвидзена и кредитна потримовка польопривреднїком, односно софинансованє каматох за польопривредни кредити, у висини од 5 милиони динари.

Вчера прилапена и Рочна програма за защиту, унапредзенє и хаснованє польопривредней жеми на териториї Општини Кула, хтора оможлїви тогорочне лицитованє за даванє державней жеми под аренду, дзе з вєдно 9 043 гектарох, право першенства арендованя на 3 045 гектари державней жеми маю 66 статкаре. З даваня державней жеми под аренду Општина обчекує приход од 150 милиони динари.

Вчерайша схадзка СО Кула почала з прилапйованьом задзекованя на одборнїцки мандат (пре приватни причини) одборнїка Демократскей странки Бориса Шайтоша з Руского Керестура, а Комисия за мандатно-имунитетни питаня одборнїцки мандат потвердзела Драґани Обрадов, тиж з лїстини „Сиґурно лєпше – Демократска странка, др Йован Янич”.

3-SO-02

Одборнїки прилапели и нову одлуку о максималним чишлє занятих на нєодредзени час у системи локалней самоуправи за 2017. рок и тото число тераз 437 таких занятих. Медзи нїма тройо у Доме култури Руски Керестур (цо терашнї стан стаємно занятих) и двойо заняти у Месней заєднїци Руски Керестур.

Єдна зоз значнєйших вчерайших одлукох директно вязаних за помоц гражданом то Одлука о финансийней потримовки фамелийом з дзецми и за злєпшованє условийох за задовольованє основних потребох дзецох у образованю и воспитаню за тот рок, з чим предлужена старосц нє лєм о социялно загрожених катеґорийох, алє и о уплївованю на звекшанє наталитету прейґ мацеринских додаткох и беби-пакетох, ту и наградзованє найлєпших школярох, стипендованє студентох, плаценє надополнєньох за драгово трошки под час школованя, яшелькох и обданїща, ужини и друге.

На дньовим шоре бул и информативни звит о шейсмешачним сполньованю општинского буджету, прилапени звити о прешлорочней роботи трох явних комуналних подприємствох з местох општини, Звит о роботи Дому здравя Кула за прешли рок, а одборнїки дали и согласносц на План роботи Дому култури Руски Керестур уж за 2018. рок.

Попри других кадрових питаньох вязаних за надпатраюци одбори, СО Кула вчера до Комисиї за утвердзованє назвох улїцох и одредзованє шветох Општини Кула меновала Сашу Ґолочорбина (за предсидателя), Биляну Килич, Ґорана Влаховича, Ядранку Митрич и Милана Таталовича.

3-SO-03

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ