Покраїнска влада партнер у пошвидшованю привредного розвою

автор мар
777 Опатрене

НОВИ САД – Привредна комора Войводини и Уния роботодавательох Войводини пондзелок, 24. априла, подписали Спорозуменє о сотруднїцтве, а на подписованю присуствовал и подпредсидатель Покраїнскей влади Дьордє Миличевич, котри з тей нагоди гварел же Покраїнска влада потримує сотруднїцтво тих двох значних орґанизацийох хтори повязую привреднїкох з АП Войводини, наглашуюци же тирваце опредзелєнє Покраїнскей влади буц партнер шицким котри можу и сцу допринєсц швидшому розвою привреди.

– У Сербиї, а з тим и у Войводини, нєшка нєт важнєйшого задатку од интензивного економского розвою, хтори дзекуюци добре обдуманей и енерґично водзеней економскей политики Влади Сербиї, алє и синхронованому дїйствованю шицких других уровньох власци, уключуюци и Покраїнску владу, уж порушани – гварел Миличевич.

Дьордє Миличевич виявел же Покраїнска влада розвою привреди допринєше и прей Розвойней аґенциї Войводини, хтора у наиходзацих мешацох будзе додзельовац безповратни средства по ясних и єднаких предписаньох за шицких потенциялних инвеститорох, як странских так и домашнїх

Спорозуменє о сотруднїцтве подписали предсидатель Привредней комори Войводини Бошко Вучуревич и предсидатель Униї роботодавательох Войводини Станко Крстин

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ