Хто будзе представяц Керестурцох?

автор мар 13. децембер 2018

Пред гражданами Општини Кула на нєдзелю, 16. децембра, скорейчасово виберанки за состав локалного парламенту. Векшини нє цалком ясне же прецо после два и пол рока од остатнїх локалних виберанкох, на котрих владаюца Сербска напредна странка здобула стабилну векшину, будземе гласац ознова. Нормална ствар гласац, алє нєзвичайно же прецо так часто.

Окреме збунююце за наших людзох зоз Руского Керестура же то уж треци виберанки за остатнї пол рока на котри доставаю поволанки − 8. юлия ше гласало за Совит Месней заєднїци, потим 4. новембра за Национални совит рускей националней меншини, та тераз, 16. децембра за одборнїкох у Скупштини општини Кула.

Треба наглашиц же Керестурци у вкупним чишлє жительох у Општини Кула участвую зоз коло 11 одсто, а нєписане правило же ше обчекує и таку заступеносц у локалним парламенту, Општинскей ради и других орґанох локалней самоуправи. У прешлим зволаню СО Кула зоз валалу були тройо одборнїки, спомедзи котрих єден задзековал на мандат, та могло чуц глас лєм двоїх. Задзековал тиж и член Општинскей ради, та Керестур там нє мал свойого представнїка, а праве тот орґан приноши значни одлуки и наисце унапрямює окончованє власци на локалним уровню.

На нєдзельових виберанкох участвую осем лїстини, вєдно єст предложени аж 168 кандидати за одборнїкох, спомедзи котрих лєм осмеро Керестурци. Нажаль, нєт представнїкох зоз Руского Керестура на каждей лїстини, присутни су лєм на штирох. Дискутабилне же прецо – можебуц ше нє пренаходза у дзепоєдних идеолоґийох, а можебуц орґанизаторе тих лїстинох нє видзели свою перспективу у сотруднїцтве з Керестурцами. Попри тим, треба надпомнуц же спомедзи спомнутих осмерих, половка ше находза у долнїх часцох лїстинох, та велька вироятносц же нє достаню мандат.

Шведкове зме активней предвиберанковей кампанї котра у нашим валалє тирва ище од лєта. Наисце ше робело вельо, валал релативно ушорени, орґанизовани роботни акциї, ришени и велї проблеми на котри ше чекало и даскельо роки. Но, нє так же би нє було цо ище зробиц, алє праве то би требали буц задатки нововибраней власци.

Зоз задатком же би шицки места у општини Кула були под’єднак заступени у розподзельованю средствох з локалного буджету, буду задлужени 37-еро нововибани одборнїки, а хто и кельо з нїх буду представяц Керестур, то уж укажу резултати после виберанкох на котрих право гласа маю скоро 36 тисячи гражданє зоз општини Кула, од хторих коло штири тисячи Керестурци.

(Опатрене 156 раз, нєшка 1)