Чия алея славних писательох

автор порихтала сн 27. януар 2017

Потомки славних писательох Миколи М. Кочиша, Ференца Фехера и Радета Обрадовича, котри поховани, односно премесцени до Алеї славних писательох на Новосадским теметове, достали рахунки за гробни места, дзепоєдни и ретроактивно – аж за 20 роки – пишу новосадски медиї. Тиж так, писали и же у подобней ситуациї и потомки Мирослава Антича, алє у медзичаше тоти наводи демантовани.

Потомки нєсподзивани, а окреме з нєпримераним одношеньом ґу вельким писательом, котри символ Нового Саду, Войводини и Сербиї.

Унук руского писателя Миколи Кочиша, Коля Кочиш, гварел же мушел плациц вецей як 20 000 динари як надополнєнє за отримованє гроба свойого дїда.

– Вони то роками нє фактуровали. Нє проблем у пенєжу, алє у одношеню ґу нашим предком. То нашо велїканє чийо нашлїднїки нєставаю, умераю, а дзепоєдни одходза з держави – гварел Коля Кочиш.

Проблем и у тим же кед нє будзе хто плациц отримованє гроба, покойни писателє буду преселєни до заєднїцкей гробнїци, додал Кочиш.

На наплацованє надополнєньох за отримованє гробох реаґовало и Дружтво за руски язик, литературу и културу, хторе Комисиї за представки и предкладаня гражданох Городу послало жалбу и предлог же би ше утаргло плаценє за отримованє гробних местох за шицких штирох писательох.

– То ганьба. Тоти писателє тельо зробели за нашу културу. Кочиш писал перши руски словнїк. Нови Сад тераз постал и Европска престолнїца култури, а збува нам ше таке дацо – гварела представителька Дружтва Ирина Папуґа.

Предсидатель спомнутей комисиї Марко Йованович гварел же озбильно приступели ґу ришованю тей жалби, а плаценє предвидзене з городску одлуку о комуналних дїялносцох и хованьох.

– Управи за комунални дїялносци зме послали питанє яка би була процедура за ошлєбодзованє од плаценя за тих велїканох. Док увидзиме яка то процедура, пойдземе далєй, алє найменєй цо можеме зробиц у оддлужованю нашим писательом то ошлєбодзиц од плаценя за отримованє їх гробних местох – гварел Йованович.

На значносц спомнутих штирох писательох за Нови Сад указує и тото же по Ференцови Фехерови наволана площа у ширшим центре городу, мена Мирослава Антича и Миколи М. Кочиша маю два улїци, а по Радетови Обрадовичови наволана награда за найлєпши роман за дзеци и младих хтору додзелюю Змайово дзецински бависка.

За розлику од Алеї славних писательох, у Алеї заслужних гражданох, дзе поховани народни героє, лєбо дакедишнї покраїнски функционере, надополнєнє за гробнїци ше нє наплацує.

(Опатрене 104 раз, нєшка 1)