ЯВНА ПОВОЛАНКА

автор рс
921 Опатрене

НВУ „Руске слово”

Нови Сад

Булевар ошлєбодзеня 81/VII

ЯВНА ПОВОЛАНКА

На основи члена 17. став 2. точка 6. и члена 20. и 21. Статута НВУ „Руске слово” Нови Сад, Управни одбор НВУ „Руске слово” на схадзки отриманей 13. юлия 2018. року принєсол Одлуку о розписованю Явней поволанки за вибор директора НВУ „Руске слово” число 208-4/18.

Директора ше вибера на 4 (штири) роки з можлївосцу же би бул ознова вибрани.

Попри общих условийох яки предписани зоз Законом о роботи, кандидат за директора треба же би сполнєл и шлїдуюци окремни условия:

  1. Закончена висока фахова приготовка VII ступень
  2. Найменєй 3 (три) роки роботного искуства у обласци информованя, лєбо на роботох руководзеня
  3. Знанє руского язика

Кандидат подноши шлїдуюцу документацию (ориґинални  документи,  лєбо оверени фотокопиї):

  1. Прияву на Явну поволанку
  2. Диплому о законченей високей фаховей приготовки (оверена фотокопия)
  3. Потвердзенє о роботним искуству на роботним месце у обласци явного информованя, лєбо на другим руководзацим месце (ориґинал)
  4. Потвердзенє о знаню руского язика (копия дипломи зоз основней школи, штреднєй школи, або зоз Оддзелєня за русинистику, Комисия за отверанє приявох зоз документацию по потреби окончи розгварку зоз кандидатами)
  5. Вивод зоз матичней кнїжки народзених (ориґинал нє старши од 6 мешаци)
  6. Уверенє о державянстве (ориґинал нє старши од 6 мешаци)

Потвердзенє же кандидат нє осудзовани и же процив нього нє порушани каребни поступок пред судом (ориґинал нє старши од 6 мешаци)

  1. Окрем доказох о виполньованю наведзених условийох, кандидати зоз прияву подноша:

– Предкладанє програми роботи НВУ „Руске слово”

– CV (биоґрафия)

Прияву на Явну поволанку подноши ше Управному одбору НВУ „Руске слово” у чаше од 15 днї од дня обявйованя тей поволанки.

Нєблагочасово и нєподполни прияви ше нє будзе розпатрац.

Прияви ше посила на адресу:

НВУ „Руске слово”

Булевар ошлєбодзеня 81/ VII,

21000 Нови Сад

З надпомнуцом „За Явну поволанку за директора НВУ „Руске слово”

                  Предсидатель Управного одбору

Мирон Сабадош

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ