ОСТАТНЇ ПОЗДРАВ

Дня 29. марца престало дуркац шерцо нашей милей шестри, нини и андї АНИ-СЛАВКИ НОТА

АНИ-СЛАВКИ НОТА
народзеней Рац

(1938–2021)
з Нового Орахова


Красни памятки вично буду чувац єй наймилши
Най спочива у мире Божим!
(Опатрене 9 раз, нєшка 1)