Беганє як каждодньовосц

автор А. РИМАР 17. новембер 2015

Дарян Белак зоз Руского Керестура тренира атлетику од основней школи. Ходзел на велї змаганя и ма вельо медалї и погари. На початку тренирал у Атлетским клубу „Русин”, а уж два роки тренира у Атлетским клубу „Войводина” у Новим Садзе.

За його одлуку же будзе тренирац атлетику заслужна Саня Тиркайла, наставнїца физичного и тренер у Атлетским клубу „Русин”, кед го после улїчного змаганя у Зомборе, на хторим Дарян бул перши, поволала же би постал член Клубу. То було у маю 2010. року, а теди Дарян ище тренирал фодбал и нє думал же ше так озбильно пошвеци спорту. Почал тренирац атлетику, пририхтовац ше озбильнєйше за змаганя и видзел же є у тим спорту успишни. Вше ше зоз змаганьох врацал з даєдним з перших трох местох, бул вше мотивованши и жадал вше баржей напредовац.

ЗМАГАЦ ШЕ САМ ЗОЗ СОБУ

Же би ше у даєдней обласци напредовало, муши ше буц барз мотивовани. Аж кед видзел же є на змаганьох медзи найлєпшима, похопел же то талант хтори треба розвивац и сцел буц вше лєпши.

−  Змаганя ме мотивовали же бим бул ище успишнєйши. Нїґда сом ше нє намагал буц лєпши од товаришох з Клубу хтори зо мну ходзели на змаганя, алє сом вше сцел буц лєпши од самого себе, од того яки сом бул на прешлим змаганю. Думам же то барз важне, бо так нїкого нє доживюєце як конкуренцию, алє єдни других потримуєце − гвари Дарян.

Вон ма коло двацец змаганя до рока, а наймилши му медалї зоз державних змаганьох. Мило му же дзекуюци атлетики бул у велїх варошох у Сербиї, а наздава ше же ше дараз будзе змагац и у иножемстве. Одкеди є школяр у штреднєй Транспортней школи „Пинки” у Новим Садзе, тренира у Атлетским клубу „Войводина”.

− Уж два роки тренирам у АК „Войводина” при тренерови Камасови Ференцови хтори ме и поволал же бим тренирал при ньому, бо ме уж обачел на даєдних змаганьох. Условия за трениранє вельо лєпши як у Керестуре, бо маме и опремену салу за жиму, а влєце часто тренираме на кею, на дражкох за беганє. Тераз ше змагам у беганю на 400 и 800 метери − гвари вон. Белак тренира кажди дзень окрем нєдзелї, бо то, як гвари, дзень кед ше одпочива. През тидзень тренира у Новим Садзе, а соботами з оцом у Руским Керестуре.

− Тренер ми пияток вше пове як треба же бим вежбал соботу, та ми вец оцец помага. Тренинґи ми вше иншаки. Дараз бегам ткв. „длужини”, а то значи же мушим пребегнуц 8, або 10 километери, дараз мам „деоници”, дзе бегам 10 раз по 200, або 4 раз по 600 метери, а єст ище даскельо файти тренинґох. Кед бим вше мал исти тренинґ, верим же би ми допило, бо так вше мам дацо нове, давам шицко од себе, та сом вец вше добре порихтани за змаганє − толкує Белак.

Sanja Tirkajla ho uvedla do sveta atletiki 1

НЄ ШМЕ ШЕ ВИСЦ ЗОЗ КОНДИЦИЇ

Лєто за Даряна значи лєм одпочивок од школи, бо тренирац нє престава.

− Тренинґи часц мойого живота и дзекуюци им, дзень ми вше виполнєни, окреме кед тирва школски рок, алє и влєце. Влєце, кед сом у Керестуре, тренирам так як кед сом у Новим Садзе. Кажди дзень ше на телефон догварям зоз тренером же цо мам робиц, так же цали рок отримуєм кондицию. Раз кед ше престанє тренирац, чежко ше врациц до форми. Нєдавно сом покалїчел ногу на єдним змаганю, бо сом ше нє досц зограл. Нє могол сом тренирац мешац, а нє могол сом ше анї змагац на єдним змаганю. Тото ище нє таке страшне, гоч правда же после паузи тренинґи, нє таки як обично. Алє кед ше прави длугшу паузу, вец тренинґи таки як кед ше першираз стретаце з атлетику и беганьом − наглашує Дарян.

Гоч гвари же нєдзеля дзень кед ше одпочива, часто ше случує же змаганя праве внєдзелю. Так було внєдзелю, 8. новембра того року, кед на 39. „Єшеньским кросу Партизану” у Беоґрадзе, у катеґориї младших юниорох завжал перше место у обегованю на 2 000 метери.

− Нє участвуєм часто на кросох, а на тот крос сом ше приявел прето же сом сцел видзиц кельо мам моци и кондициї, так же тото за мнє була єдна файта тренинґу. Вообще сом нє обчековал же будзем перши! − заключує Дарян Белак.

Za napredovanje najvaznjejsa motivacija

(Опатрене 125 раз, нєшка 1)