Без финансийней потримовки ентузиязем нє ма шанси

автор Александар ПАЛАНЧАНИН 23. юлий 2021

Проблем финансийох длугши час познати шицким нашим институцийом, здруженьом,… И нє лєм нашим. Якошик ше здобува упечаток же дакеди шицко було иншак и вельо лєгчейше. Без проблема ше нашли покровителє за фестивали и други манифестациї хтори, скромно поведзено, вше були моцно потримани.  Кед слово о спорту, ту ше указує неґативни тренд уж длугши час. Таки обставини и кед слово о нашей єдиней спортскей манифестациї – Спортских бавискох „Яша Баков”

Спортски бависка „Яша Баков” приближели ше ґу своєй 30. рочнїци. За тоти децениї, окрем своєй спортскей мисиї, постали значни елемент чуваня националного идентитета Руснацох, окреме же ше коло нїх зберали числени припаднїки нашей заєднїци хторих можебуц нє на тельо прицагую фестивали и други форми рускей култури.

На схадзки Скупштини Бавискох хтора отримана концом 2019. року  у Петровцох, у Републики Горватскей ознова, по хто зна хторираз, визначени два проблеми з хторима ше зочую Бависка. То, насампредз, же ше на нашей єдиней спортскей манифестациї стретаю исти особи, а други проблем, хтори може одбавиц пресудну улогу то финансиї.

ТУРНИРИ И КОРОНА

Сезона 2020. року без огляду на проблеми зоз пандемию вируса корона, була успишно закончена. Турнири ше отримовало кед то обставини у вязи зоз пандемию допущовали.

За тот рок було заплановане отримац 18 турнири. Орґанизацийно и финасийно шицко було на своїм месце, та турнирски рок у 29. сезони почал 15. марца. Домашнї першого турнира у билияру бул Руски културни центер у Новим Садзе. Медзитим, ютредзень шицки спортски змаганя и стретнуца у цалей держави пре вирус корона були претаргнути, та и турнири Спортских бавискох „Яша Баков”.

Турнири предлужени аж штредком юния, точнєйше 13. юния, кед у Спортским центре у Шидзе отримани турнир у столним тенису. Концом истого мешаца на Паличу одбавени турнир у одбойки на писку, хтори у рамикох СБ „Яша Баков” орґанизовало Дружтво Руснацох Суботица. На турнир ше приявели 6 екипи.

Два тижнї потим, у Коцуре бул отримани и Турнир у вареню пасулї у котлїку, концом септембра, после ище єдного претаргнуца, у Жаблю на Єґрички отримани Турнир у лапаню риби на друґов, и у октобру у Руским Керестуре отримани Турнир у шаху.

Як плановане на початку рока, отримованє 18 турнирох нє витворене. Насампредз, пре хороту хтора з тей нагоди дакус и олєгчала орґанизатором пре, и так, худобну касу Бавискох.

На схадзки Скупштини Спортского здруженя спортских бавискох „Яша Баков” хтора отримана з яри того року (10. априла) у Дюрдьове, найважнєйше питанє було – чи Спортске здруженє Спортских бавискох „Яша Баков” будзе исновац и надалєй чи нє.

У звиту о роботи предсидатель Управного одбора СЗСБ „Яша Баков” Иван Папуґа наглашел же Бависка и попри очежаних условийох оправдали свойо иснованє. Отримани осем екипни и два поєдинєчни змаганя. Руководство СЗСБ „Яша Баков” пробовало максимално сполнїц план, у чаше кед ситуация дошлєбодзовала отримованє спортских змаганьох.

ФИНАСИЙНИ ТРЕНДИ – НА ДОЛУ

Од хвильки як принєшени нови предписаня о финансованю меншинскей културней автономиї, за нашо Бависка пришли чежки днї. Односно, спрам законских предписаньох, национални совити можу финансовац проєкти у обласци образованя, култури, информованя и службеного хаснованя язика и писма. Можу финансовац установи и фондациї хторим Национални совит снователь, а чия дїялносц тиж у тих штирох обласцох.

– Понеже зоз законом нє предвидзени анї спорт анї други обласци, Национални совит Руснацох нє може директно финансовац анї роботу Здруженя „Яша Баков” анї орґанизованє турнирох у рамикох Спортских бавискох Яши Бакова, анї даяки други активносци спортских клубох. Тото же нам, Руснацом, Спортски бависка „Яша Баков” наисце барз важни и представяю ище єдну форму чуваня националного идентитету, нажаль, нє препознате анї з боку финансийней ревизиї, хтора нас спозорела же финансованє таких активносцох представя нєнаменкове трошенє средствох, цо за собу поцагує врацанє средствох держави и застановйованє дальших уплатох на рахунок Националного совиту. Пре тоти причини Национални совит нє може директно финансовац Спортски бависка „Яша Баков” – гварела секретарка Националного совиту Руснацох, Таня Арва Планчак.

Од 2012. по 2019. рок здруженє по ришеню Националного совиту  рускей националней меншини котре опредзелєне за роботу роботного цела за спорт, доставало 200 000,00 динари на рочним уровню. Медзитим, за прешли рок тоти средства ше зменшали аж за 50 одсто, та тераз виноша 100 000,00 динари и тераз финансованє Спортских бавискох подполно утаргнуте.

На позарядовей скупштини С.З.С.Б. „Яша Баков” отриманей 6. юния 2021. року у Дюрдьове, котра отримана як предлуженє порядней котра отримана 10, априла, повторени исти думаня членох Скупштини и присутних на схадзки.

Бул то апел же ше С.З.С.Б. „Яша Баков” загаша, кед ше нє найдзе средства за їх роботу. Праве у року кед требали означиц ювилей – 30 роки отримованя.

ПРОЄКТИ ЯК РИШЕНЄ?

У таких обставинох, хтори нєвигодни и нє указую на виход зоз проблему, можебуц же би ше могло найсц ришенє прейґ конкурсного, односно проєктного финансованя. Но, же би ше сполнєло условия за апликованє на конкурси у обласци спорта, муши ше сполнїц вельо предусловия.

– Спортски бависка Яша Баков, як файта спортскей манифестациї без инших активносцох, годни буц потримани з боку општинских управох, дзе ше отримую змаганя. Можлївосц финансованя, у тим случаю, ше розликую од општини по општину, зависно од приоритету одредзеней општини. Така манифестация би могла буц потримана и на висшим уровню, алє би мушела буц присподобена конкурсу хтори розписани, односно условийом конкурса. Цо значи же би манифестация була часц векшого проєкта (дзе би манифестация була лєм єдна з активносцох проєкта), або направена за одредзену цильну ґрупу. Напр. змаганє основних школох у спорту, традицийни бависка Руснацох, млади и спорт и под. Тиж так, за таки проєкти хтори на висшим уровню, потребне же би Спортске здруженє „Яша Баков”, мало и релевантних партнерох (напр. Школа, Здруженє младих, Факултет за физичну културу або ище даєдне спортске здруженє) – гварела Анита Ґовля, член Роботного цела Проєктни биро Националного совиту Руснацох.

Процив предписаньох нє мож. Алє прето, як и шицки други,  мож ше присподобиц ґу новим условийом и новим финасийним цеком. Можебуц, за початок, спатриц бависка зоз другого боку. Можебуц же даяка анализа укаже нову драгу и нови лєпши випатрунок и формат нашей єдиней спортскей манифестациї.

ОДЛУКИ ЗОЗ ПОЗАРЯДОВЕЙ СКУПШТИНИ

Руководзаци особи управного и надпатраюцого  одбору, а зоз потполну потримовку скупштини, нє жадаюци трошиц тото чого нєт, а жадаюци купиц час у ришованю финансованя С.З.С.Б. „Яша Баков” принєсла шлїдуюци одлуки:

  1. Члени Управного и Надпатраюцого одбору одрекаю ше драгових трошкох, за приходзенє на схадзки Управного и Надпатраюцого одбору як и на скупштину.
  2. С.З.С.Б. „Яша Баков” за XXX спортски бависка „Яша Баков” у 2021. року, можу финансовац зоз 100,00 динари (сто динари) по змагательови, як и металиї и припозная за шицки змаганя котри буду отримани.
  3. Одлуку о гашеню С.З.С.Б. „Яша Баков”. По автоматизму, задлужує ше предсидатель С.З.С.Б. „Яша Баков” же би у хвильки кед на рахунку С.З.С.Б. „Яша Баков” будзе менєй од 10 000,00 динари (дзешецтисячи динари) рушел зоз поступком гашеня.
  4. С.З.С.Б. „Яша Баков” и далєй стої за своїм планом о отримованю 17 екипних и 8 поєдинєчних змаганьох.

 

(Опатрене 44 раз, нєшка 1)