ОСТАТНЇ ПОЗДРАВ

Дня 12. марца 2021. року занавше нас зохабела наша мила супруга, мац и баба

ВЕСЕЛИНКА КОВАЧ

(1953–2021)


Занавше ожалосцени супруг Юлиян, синове Владимир и Алекс, унучата Дамир и Валерия, и нєвеста Катарина
Вичная памят!
(Опатрене 11 раз, нєшка 1)