Вецей як 204 милиони динари за конкурси з обласци образованя и националних меншинох

автор я. дюранїн, фото архива
683 Опатрене

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци вчера обявел резултати шейсц конкурсох – по три з обласци образованя и з обласци националних меншинох – у вкупней вредносци 204.700.000,00 динари.

З тим конкурсом 26,5 милиони динари наменєни основним и штреднїм школом за набавку опреми, 102 милиони одобрени за реґресованє превоженя школярох штреднїх школох на териториї АП Войводини и 20,2 милиони за програми и проєкти у обласци образованя ‒ од хторих 14,7 милиони наменєни за здруженя и за установи основного и штреднього образованя и реґионални центри за професийни розвой занятих у образованю, 3,7 милиони за реализацию билинґвалней настави, 1,1 милиони за програми и проєкти образовно-воспитних установох хтори даваю под закуп школски простор и 700 тисячи динари за програми и проєкти у рамикох предшколского образованя.

За конкурси з обласци националних меншинох-националних заєднїцох того року ше додзелює вкупно 56 милиони динари и то: 33 милиони динари за програми и проєкти хтори унапрямени на унапредзованє правох националних меншинох на териториї АП Войводини, 12 милиони за програми и проєкти очуваня и пестованя мултикултуралносци и медзинационалней толеранциї и 11 милиони за унапредзованє витворйованя права на службене хаснованє язикох и писмох.

У априлу уж обявени резултати конкурсу за набавку интерактивних таблох з проєктором за образовно-воспитни установи на териториї АП Войводини. У рамикох акциї „Мудру таблу до каждей школи!”, хторей циль же би кажда школа, кажде видвоєне оддзелєнє школи и кажди дом школярох у Войводини достали по єдну интерактивну таблу з проєктором, видвоєни 70,4 милиони динари.

Резултати конкурсу мож опатриц и превжац ТУ.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ