Витворени сон

автор апал 9. октобер 2016

Вельо часу, упартосци, а ище вецей любови треба же би ше сни претворели до реалносци. Окреме у спорту, и кед ше жада буц у дружтве найлєпших спортистох швета и на найвекшим спортским змаганю – Олимпияди.  Давного 1936. року, на Олимпияди у Берлину свой сон витворел наш славни спортски учитель Яша Баков. На змаганьох витворел вецей добри резултати и державни рекорди. Кельо познате и призначене, теди вон бул єдини Руснак на тей найвекшей на швеце спортскей манифестациї.

Од теди по нєшка прешло осемдзешат роки. На Олимпияди хтора того року отримана у Бразилу, у Рию, свой сон витворели тройо Руснаци – Бианка Буша, членїца нашей одбойкашскей репрезентациї, Михаил Дудаш атлетичар, хтори бул и на прешлей Олимпияди у Лондону и др Владимир Гаргаї, дохтор нашей ватерполо репрезентациї. Бианка зоз свою екипу освоєла стриберну медалю, Михаил мал добри резултати, алє пре покалїченє одустал од змаганя, а дохтор Владимир Гаргаї  зоз ватерполистами Сербиї крочел на найвисшу ґарадичу зоз златну медалю на першох.

СТРИБЕРНА МЕДАЛЯ – ВЕЛЬКИ УСПИХ

– Участвовац на Олимпияди, а ґу тому освоїц медалю, сон каждого спортисти. Мнє ше то витворело и то чувство хторе нє мож виказац. Кед селектор сообщел список менох 12 одбойкашкох, праве на мой родзени дзень (25. юлия), подумала сом же сом нє могла достац красши и лєпши дарунок – почала приповедку Бианка Буша.

Народзена є у Вербаше 1994. року дзе зоз родичами була лєм перши рок, алє надпомина же найкрасшу часц дзецинства препровадзела у дїда и баби у Вербаше под час розпусту.

Одбойку почала бавиц у пиятей класи основней школи цалком  случайно. Теди бивали у Кралєве.

– У дворе будинку дзе зме бивали видзел ме сушед хтори у моїх схопносцох препознал талант за одбойку. Теди сом тренирала тенис, и то уж пейц роки, алє сом ришела послухац го и пробовац одбойку. Теди, а и тераз, тенис вимага вельо финансийни укладаня, а мойо родичи ми нє могли тельо помогнуц и обезпечиц. Окрем того, то би бул вельки ризик. Перши одбойкашски тренинґ сом мала у моєй основней школи “IV кралєвацки батальон” у Кралєве. Так повесц “на першу лабду” ми ше попачело, пренашла сом себе у бависку и так ше народзела любов ґу одбойки. Єден рок сом бавела у моєй школи, а потим зме ше преселєли до Беоґраду. Мой оцец официр, та зме ше мушели преселїц прето же вон там достал прекоманду. Барз ми було чежко охабиц моїх товаришох, алє отворели ми ше нови дзвери – гварела Бианка.

Бианка Буша

Бианка Буша

ОБЕЦАНЕ – ВИТВОРЕНЕ

По приходзе до Беоґраду почала бавиц за вельки клуб з вельку традицию  “Поштар 064”, дзе бавела по юниорски возрост. У тим клубе тренер єй бул Дарко Закоц од хторого вельо научела.  Нажаль, клуб ше загашел, а кариєру предлужела у клубе “Визура”.

– Од початку кариєри, у младших катеґорийох на числених змаганьох и купох сом освоєла вельо награди и припознаня. Зоз “Визуру” зме освоєли титулу державного шампиона, у юниорскей и сениорскей селекциї, суперкуп и куп. Шлїдзи поволанка за сениорску „А” репрезентацию, цо коруна велїх рокох закладаня и одреканя. Зоз сениорску державну селекцию сом освоєла першу медалю на Европских бавискох у Бакуу, потим стрибeрна медаля на Шветовим купу у Японє, виза за Олимпияду у Рию и бронзова медаля на Европским першенстве. Чи може буц лєпши початок у репрезентациї  – гварела Бианка.

Бианка тераз бави у италиянским клубе “Монтикиари”, а пред тим бавела у Виченци, тиж у Италиї, у Румуниї у клубе “ЦСМ Трґовисте”.

Ище вше є под моцнима упечатками хтори ноши зоз Бразилу. Насампредз же на єдним месце було тельо вельо познатих, вельких спортистох хтори по тоту хвильку могла видзиц лєм на телевизиї.

– Упознац и дружиц ше зоз познатима и велькима спортистами, искуствo хтoре будзем паметац цали живот. Атмосфера у кампу нашей екипи була позитивна под час цалей Олимпияди. Провадзели зме шицких наших спортистох на змаганьох кед зме були у можлївосци. То нам давало вельку мотивацию и за нашо змаганя. Цо зме були блїжей концу, вше вецей зме верели и жадали освоїц титулу.

После драматичного змаганя зоз Американками зме знали же медалю уж маме. Нє можем повесц же ми нє жаль же зме нє освоєли златну медалю, алє и стриберна вельки успих за нас. Гоч зме страцели финалне змаганє  од Китаю, були зме нашмеяни и радосни. Ношиме дому тото цо зме  и обецали на одходу до Бразилу – гварела Бианка.

34 bjanka

ИНШАКИ ИСКУСТВА

За ниянсу иншаки искуства и упечатки зоз Олимпийских бавискох здобул др Владимир Гаргаї. По хвильку кед постал член нашей олимпийскей експедициї, спортски змаганя провадзел на телевизиї.

– З вельким одушевийом, як и велї други, вше сом провадзел спортски змаганя. Окреме олимпийски бависка, жимски и лєтнї, и вше сом задумовал як то добре муши буц на олимпияди. Мойо ґенетски предиспозициї нє були таки же бим бул успишни спортиста, алє гвизди, лєбо дахто други, сцели же би ше мой дзецински сон витворел. Так сом сцигол по Рио як дохтор. Буц член єдней такей екипи на олимпияди за мнє велька ствар – гварел др Владимир Гаргаї.

Др Владимир Гаргаї народзени 1973. року у Беґечу, дзе закончел основну школу. По законченей Ґимназиї “Йован Йованович Змай” у Новим Садзе, уписує ше на Медицински факултет, тиж у Новим Садзе, хтори закончел зоз просеком 9,23. После вельо ваганя прилапел специялизацию на ортопедиї и трауматолоґиї, хтору закончел 2006. року, маґистер постал 2008, а 2012. року достал и титулу доктора медицинских наукох и доцента на факултету.

– Кед сом закончел специялизацию, почал сом волонтерски робиц у Ватерполо клубу “Войводина”. Теди у Клубе директор бул Коля Лазор, а тренер Деян Станоєвич, хтори ми були пайташе. Три роки познєйше, 2009. року, предложели ме за члена Здравственей комисиї Ватерполо союзу Сербиї и за заменїка дохтора “А” селекциї. Теди перши дохтор бул Небойша Єремич, уролоґ зоз Беоґраду, хтори пошвидко задзековал на тей функциї, та я пришол на його место. Источашнє сом постал часц селекциї ватерполистох кед на место селектора поставени Деян Савич. Од самого початку сом верел до екипи хтора була на чолє ватерполо селекциї, а окреме кед за селектора вибрани Савич. Знал сом же то тим хтори муши буц успишни. То ше пошвидко указало прето же ше нашо ватерполисти перши квалификовали за Олимпийски бависка. Так и я достал визу за Рио – гварел др Владимир Гаргаї.

ПЛЄЦО ЗА СПОВЕДАНЄ

Специялизация хтору здобул вшелїяк важна за лїченє спортистох, медзитим, як надпомнул, єдно то мац специялносц як спортски дохтор, а друге буц дохтор хтори анґажовани у єдней такей екипи. Насампредз же окрем лїченя у санированя покалїченьох хтора бавяче достали на змаганьох, дохтор у екипи муши дзелїц шицки обаваня, дилеми и терхи зоз бавячами.

Др Владимир Гаргаї

Др Владимир Гаргаї

– Психичне обтерхованє зоз хторим одходзели на кажде змаганє, же би були найлєпши, же би були перши, преходзи и на мнє. Моя улога у тим напряме нє лєм тото цо сом учел, алє и же бим дал совит бавячом, змирел их. Скоро же им хаснуєм як “плєцо за споведанє”. Потим мой анґажман подрозумює и водзенє рахунка о костираню, планованю суплементациї. Значи же сом и нутрициониста. Кед слово о суплементациї, односно злєпшованю форми и моци през надополнєня єдзеня, мушим повесц же ту треба буц барз осторожни. Насампредз же треба знац цо и кеди мож дополнїц ґу єдзеню, а же би то нє прешло до допинґу. Шицко то моя одвичательносц, а кед погришим у суплементациї, теди и я виновати и пошлїдки маме и я и бавяч. То нє мала ствар – гварел др Владимир Гаргаї.

Сни нє паметаме длуго, алє єден таки хтори ше витворел и тирвал 25 днї и Бианка Буша и др Владимир Гаргаї надпомли же буду паметац цали живот. Витвориц го нє було лєгко. Требало ше вельо одрекац, буц упарти, мац циль и сцерпезлїво крачац ґу ньому.

– Вредзело шицко цо сом укладал до себе, кед велї мойо пайташе ишли на Штранд, до карчми, а я шедзел над кнїжку. Вредзело пре тоти днї препровадзени у Рию, у дружтве найлєпших спортистох швета. Бешедовац зоз кошаркашом Радулїцом, тенисерами Дьоковичом и Ану Иванович, фриштиковац зоз Надалом, явиц ше у мензи зоз Дел Потром, лєбо стац у шоре опрез Мек Доналдсу зоз плївачом Майклом Фелпсом, нє случує ше каждому. Я мал щесце же ми ше то случело – гварел др Владимир Гаргаї.

РИО ЗМЕ ВИДЗЕЛИ ЛЄМ НА РОЗГЛЯДНЇЦИ

– Яки город Рио? Кед пойдзем до Рия, та виприповедам! Нїхто од спортистох нє видзел Рио. Змаганя, голєм ватерполо екипа, мала кажди други дзень, а кед нє було змаганя були два тренинґи. Олимпийски валал бул оддалєни 40 километри од центру и познатого побрежя Копакабана. Гварели нам же пре гужву дойсц по центер Рия треба 2-2,5 годзини и исто тельо назад. Лєм єден дзень зме мали шлєбодни и надумал сом висц зоз валалу ище дацо видзиц. Нашол сом якишик шопинґ центер дванац километри од валалу. Же бим дошол по тот центер требало би годзину и 45 минути. Назад сом ше врацел на таксию и дакус швидше сом сцигол. Требало ми годзину и пол – гварел др Владимир Гаргаї.

35 harhaji 01

(Опатрене 282 раз, нєшка 1)