Волонтеризем

автор и. сабадош 3. авґуст 2021

Того тижня, и шлїдуюцого, у Руским керестуре тирва 14. Младежски волонтерски камп „Лєто у Руским Керестуре 2021”. Орґанизатор як и остатнїх рокох Туристичне здруженє Руски Керестур, а значну потримовку и помоц волонтером даваю и „Пакт Рутенорум”, „Руском”, заняти у керестурскей Школи… Вшелїяк, участвую и сотруднїки и заняти „Руского слова”, насампредз колеґинї з керестурского Дописовательства, бо „тема” тогорочного Кампу пораєнє архиви „Руского слова” у Керестуре.

Вельке то и значне подняце – же би нам ше удало сполнїц законски обовязки у обласци архивованя, алє и реализовац власни зарисовани плани коло Документацийного центру „Руского слова”, нєобходне перше пошориц и прероштовац друковани материял хтори ше зберал децениями, нє лєм у керестурским депоу алє и у шедзиску Редакциї у Новим Садзе, и вец зоз нього вилучиц тото цо за дальше чуванє. А наисце го єст – по початок Кампу, була то вироятно найвекша „громада” друкованого материялу по руски на єдним месце, якей нїґда и нїґдзе индзей нє було.

Могли бизме до ютра анализовац и ламентовац над кризу алтруизма, солидарносци, чувства за дружтвену одвичательносц, порихтаносци на одреканє и жертву за обще добро у нєшкайшим дружтве и часу у хторим жиєме. Медзитим, ту сцем наглашиц же добре одволанє волонтерох, з тей нагоди виключно младих Керестурцох, винїмок хтори можебуц потвердзує правило, алє насампредз валя предпрешвеченя же „млади нєшка дзбаю лєм за себе”. Гоч можебуц єст велї способи як иншак препровадзиц лєтни розпуст, волонтере ше заш лєм одволали помогнуц нам, Рускословцом, без огляду на горучаву, прах и факт же ше роби задармо… на тим им шицким найщирше дзекуєм. Сами бизме, очиглядно, нє могли, попри порядней каждодньовей роботи, обовязкох и „дедлайнох”.

Гоч о тим уж єден час порядно информуєме руску явносц, з тей нагоди ище раз повторим же шицки звишки рускословских виданьох, насампредз периодики, под част тирваня Волонтерского кампу, доступни заинтересованим читательом на „Базару старих виданьох „Руского слова”, хтори виложени у валалским парку. Кед же вас по нєдзелї драга тамаль нанєше, зайдзце – сиґурно пренайдзеце дацо цо сце анї нє знали же вам будзе интересантне.

(Опатрене 19 раз, нєшка 1)