Дзе су и цо робя 10

автор Мая Зазуляк Гарди
494 Опатрене

Маю щесца тоти хтори одмалючка знаю цо єдного дня сцу робиц, та ше им вец анї нє чежко одлучиц до хторей штреднєй школи ше упишу. Медзитим, вироятнє заш лєм єст вецей тих хторим на штернац-петнац роки нє лєгко надумац кадзи далєй, та за нїх добри вибор може буц ґимназия. Думам же шицки знаце же маме ґимназию и на руским язику, у хторей ше вишколовали велї млади, нєшка успишни студенти, лєбо фаховци у своїх обласцох. Ми вам представяме даєдних з нїх. 

Андрея Колесар, Руски Керестур/Нови Сад: Ґимназию сом закончела 2011. року. Були зме єдно вредне и зложне оддзелєнє од 18 школярох. На тот период ме здогадує наша „автобус” учальня, скриванє споза екрани рахункарох кед ше нам дакус менєй провадзи годзина и нашо розробени технїки ученя и медзисобного помаганя. Oдвитовало ми же зме вше до школи ходзели лєм дополадня, а после школи мали часу за шицко друге. Намагали зме ше порядно ушорйовац свою учальню, бо професорски жири раз мешачно оценьовал шицки учальнї и на концу рока оддзелєнє зоз найвецей бодами достало наградни вилєт. На таки способ зме єден дзень препровадзели на Паличу. Ишли зме и на други екскурзиї, як цо то Дяволя варош, Мокра Гора, Врдник, були зме раз и у Словацкей и Италиї. Мали зме добрих професорох, а даєдни з нїх нам тримали додатни годзини, або секциї. Так сом ходзела на змаганя зоз физики и математики, на новинарску секцию „Time Out”, на проби за рижни школски програми. После Ґимназиї, закончела сом студиї Дипломованого професора математики на ПМФ-у у Новим Садзе. Такой по законченю основних студийох мала сом нагоду єден рок врациц ше до своєй школи у улоги професора математики. Мастер студиї Математики у технїки сом закончела на ФТН-у у Новим Садзе. Нєшка сом занята у софтверскей компаниї Schneider Electric DMS у сектору сервисного инженєринґу, односно сектору за даванє розличних услугох клиєнтом. Улога мойого тиму участвовац у випоручованю унапредзеньох (update-ох) нашого софтверу, у трияжи гришкох (bug-ох) у софтверу и їх анализи, у отримованю проєктних тестних системох…

Борис Барна, Руски Керестур: Ґимназию сом закончел 2012. року. У класи нас на початку було 12, а до конца 10. Штредньошколски днї наисце були за паметанє. Школа ми була оддалєна 100м од обисца и то ми вельо значело, будзел сом ше 10 минути скорей бренчка. През школованє сом здобул барз добрих школских товаришох, зоз хторима сом и нєшка у контакту. Були зме змесцени у познатим шпайзу. Мало нас було, алє зме були зложни и дзечни помогнуц єдни другим. Под час школованя могло вельо научиц и напредовац так же бим нашу Ґимназию препоручел шицким школяром. Професоре у Ґимназиї квалитетни и дзечни помогнуц, та школяре хтори вредни можу вельо напредовац и порихтац ше за факултет. Мнє бул важни спорт – атлетика под час школованя, и горди сом же сом нашу Ґимназию представял на вельочислених змаганьох. Успихи у спорту и ученю обезпечели Вукову диплому и на концу припознанє за школяра ґенерациї. Керестурска Ґимназия ми вше будзе будзиц красни памятки. После Ґимназиї сом закончел Факултет спорта и физичного воспитаня у Новим Садзе, мастер студиї, дзе сом єден час робел як асистент. Хвильково робим як Software Tester, тестуєм веб и мобилни апликациї и обезпечуєм квалитет истих пред тим як приду до рукох хасновательох.  

Кристиан Монар, Руски Керестур/Нови Сад: Закончел сом Ґимназию 2014. року, а у класи нас було 12–13, нє здогадуєм ше точно. Период у Ґимназиї ми остал у паметаню як виглєдованє и виберанє своєй животней драги и кадзи пойсц далєй на студиї, як цо и сами пририхтованя за факултет. После сом закончел основни академски студиї на Факултету техїчних наукох, напрям Електроенерґетика – Енерґетска електронїка и електрични машини. Тераз робим за орґанизацию хтора ше вола Wonderland AI дзе нам циль же бизме популаризовали штучну интелиґенцию и едуковали индустрию и компаниї о бенефитох хтори AI приноши зоз собу. Єдна з найвекших активносцох то орґанизация шветового стретнуца Wonderland AI Summit, хтори ше отримує раз рочно, дзе приходза бешеднїки зоз цалого швета, хтори ше занїмаю зоз штучну интелиґенцию, и зоз проминентних компанийох як цо Ґуґл, Амазон, Хуавеи, Майкрософт и други. Попри тим, маме и други активносци и случованя хтори локално ориєнтовани и дотикаю ше Сербиї, як цо рочна панел дискусия „Стан АИ индустриї у Сербиї”. У рамикох орґанизациї моя примарна улога то бизнис менаджер, дзе сом задлужени за формованє и склапянє сотруднїцтвох зоз партнерами. Попри тим, водзим два тими, од хторих єден хтори задлужени за – структуру програми и приводзенє бешеднїкох, а други тим за комуникацию и сотруднїцтва зоз инвеститорами и стартап компаниями у домену AI.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ