Дзе су и цо робя 5

автор Мая Зазуляк Гарди, Ґимназия и я 9. юний 2021

Маю щесца тоти хтори одмалючка знаю цо єдного дня сцу робиц, та ше им вец анї нє чежко одлучиц до хторей штреднєй школи ше упишу. Медзитим, вироятнє заш лєм єст вецей тих хторим на штернац-петнац роки нє лєгко надумац кадзи далєй, та за нїх добри вибор може буц ґимназия. Думам же шицки знаце же маме ґимназию и на руским язику, у хторей ше вишколовали велї млади, нєшка успишни студенти, лєбо фаховци у своїх обласцох. Ми вам представяме даєдних з нїх.    

Иван Медєши, Руски Керестур: Ґимназию сом закончел 2001. року. Число школярох у нашей класи ше дакус меняло, алє вше нас було коло 15. Углавним зме були з Керестура, алє мали зме и єдно дзивче зоз Дюрдьова, єден час и зоз Коцура. То бул єден период нє вельо обтерховани зоз правима животнима бриґами. Ми були єдна з ридких класох на руским язику дзе було вельо векши процент хлапцох, та зме досц бетярска класа були и було ту рижни анеґдоти, алє зме релативно успишни школяре були. У найлєпших памяткох ми буду рижни вилєти и путованя котри зме реализовали зоз школским колективом, бавенє рижних спортох и спортски змаганя котри дзекеди були и интернационалного характеру. После Ґимназиї сом закончел педаґоґию на Филозофским факултету. Хвильково робим як софтверски тестер. После шейсцох рокох роботи у просвити ришел сом же ми у ИТ сектору годно буц лєпше и преквалификовал сом ше. Робота ше ми, укратко, состої од преверйованя квалитету направеного софтверу. Робел сом три роки за єдну компанию цо вирабя апликациї за електронске банкарство, а нєдавно сом пременєл роботу и тераз сом у домену ткв. „мудрих хижох” и енерґетскей ефикасносци.

Мая Колошняї (Катона), Руски Керестур: Ґимназию сом закончела 2003. року. Ґимназия за мнє була школа до котрей сом ишла нашмеяна и у котрей сом уживала. Нас у класи було штернацецеро, шицки зме були з Руского Керестура, нє мали зме нїкого зоз других местох. Мойо памятки на штредньошколски днї прекрасни. Були зме зложни, вредни, позитивни и нашмеяни школяре. У нашей учальнї вше було весело и були зме прави товарише, у каждей хвильки порихтани помогнуц єдни другим. Шлєбодно можем повесц же и нєшка шицки з нашей класи успишни и вредни людзе. После штреднєй школи сом уписала и закончела Педаґоґийни факултет у Зомборе и з нїм достала званє мастер учитель. Студиї сом лєгко закончела дзекуюци Ґимназиї у котрей сом достала широке образованє и одлични роботни навики. Хвильково меням наставнїцу з Подобовей култури и Гражданского воспитаня праве у Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре. Вше блїжей сом роботи у своїм фаху, а то робота учительки у школи. Кед бим тераз була матурант основней школи, пошла бим ознова по истей драги, а то же бим ознова за штредню школу вибрала Ґимназию у Руским Керестуре, а як студиї Педаґоґийни факултет у Зомборе.

Кристина Молнар, Руски Керестур/Дюрдьов: Ґимназию сом закончела 2011. року. У оддзелєню нас було 18 (17 з Керестура и єден хлапец з Дюрдьова). Єдна велька и значна памятка ми сама школа як будинок, после 12 рокох школованя у тей школи, и уж пейц як робим у нєй, просто нє знам як то будзе робиц у даєдней другей школи. Школа „Петро Кузмяк” то просто „МОЯ” школа, вше була и вше будзе. А од окремних конкретних памяткох ми вшелїяк годзини физичного у лєшику и на Ярашу, як и сам одход и врацанє до школи. Друженє на змаганьох зоз физики и математики (и „чувени” сендвичи). Поздрав за екипу зоз тих друженьох.  Мой „товариш зоз лавки Зеленко Наркоманович”, здумованє стихох вязаних за „актуални теми” през школски днї, напр. „Витамин Б12”… Єдно окремне пожнєнє на годзину биолоґиї… У спомнутих и велїх других активносцох вше участвовали товарише и товаришки з оддзелєня, так же нїч би то нє було так без нас шицких вєдно. После штреднєй школи сом закончела Основни академски студиї физики (званє дипломовани професор физики), а потим и мастер студиї физики (званє мастер професор физики). Преподавам физику у Руским Керестуре и у Кули у основних школох, як и матурантом у нашей Ґимназиї. Дочасово сом и на замени як наставнїк математики у основней школи.

 

  • Алумнистох Школи „Петро Кузмяк”, односно єй бувших школярох, можеце провадзиц и у Фейсбук ґрупи „Petro Kuzmjak ALUMNI”
(Опатрене 240 раз, нєшка 1)