Дзе су и цо робя 7

автор Мая Зазуляк Гарди
384 Опатрене

Маю щесца тоти хтори одмалючка знаю цо єдного дня сцу робиц, та ше им вец анї нє чежко одлучиц до хторей штреднєй школи ше упишу. Медзитим, вироятнє заш лєм єст вецей тих хторим на штернац-петнац роки нє лєгко надумац кадзи далєй, та за нїх добри вибор може буц ґимназия. Думам же шицки знаце же маме ґимназию и на руским язику, у хторей ше вишколовали велї млади, нєшка успишни студенти, лєбо фаховци у своїх обласцох. Ми вам представяме даєдних з нїх.    

Михайло Хома, Руски Керестур: Ґимназию сом закончел 2005. року. Думам же нас було 17 школярох, зоз Керестура 15, єдна пайташка зоз Дюрдьова и єдна зоз Коцура. Найкрасши период у живоце ми бул у Ґимназиї, окреме у трецей и штвартей класи. Нє було нас вельо, та зме були шицки вєдно, дружели зме ше, помагали єдни другим, „чували” себе хрибти кед требало. Думам же нє паметам анї єдну нєкрасну подїю зоз того периоду, лєм даяки франти и шмих. Товаришка зоз класи аж и позберала найлєпши франти цо зме вигварели у тим периодзе и принєсла нам на сход после законченя Ґимназиї. Уписал сом ше на Нємецки язик и литературу на Филозофским факултету у Новим Садзе 2005. року. После того сом почал робиц у школи „Петро Кузмяк”, 2011. року, и там сом робел шейсц роки, преподавал сом нємецки у основней и штреднєй школи. Од 2017. року робим як Software Tester. Моя робота же бим преверел, витестовал програми хтори направя програмере. Ту єст процедури и процеси котри ше муши випочитовац же би конєчни продукт, софтвер/програма, сцигол хасновательом и же би бул квалитетни.

 Марина Джуджар, Руски Керестур: Керестурску Ґимназию сом закончела 2007. року. Думам же зме штварту класу закончели шеснацецеро, а на початку нас було дзеветнацецеро. Нїхто ше нє преписал до другей школи, менєй нас було пре одход до Канади. Лєм у першим року тройо ше врацели до керестурскей школи, медзи котрима була и я. То була озда єдна з найлєпших одлукох же сом ше после двох мешацох преписала до Ґимназиї. На штредньошколски днї чувам наисце красни памятки, були зме зложне оддзелєнє. Цо ше дотика ученя, могло шицко постарчиц, а було и вельо шлєбодного часу. Углавним ше могло догвариц зоз професорами. Єдну часц школованя зме препровадзели у будинку Замку, а найвецей паметам зоз учальнї котру зме шицки волали автобус, од того року там библиотека. Кед пришол час за упис на факултет, я ше нє могла одлучиц цо уписац, и у тим роздумованю сом страцела час, та кед пришло мешац пред уписом, одлука була же ше упишем на Оддзелєнє за русинистику на Филозофским факултету у Новим Садзе, прецо сом нє побановала. Важне ше пренайсц у тим цо ше студира, потим и у роботи, а вше треба роздумовац и же после векшини закончених факултетох мож робиц на вецей розличних местох. Цалком случайно, уж кед сом думала же я нє будзем робиц у фаху, понукнута ми робота у НВУ „Руске слово”. Ту сом робела на вецей роботних местох, хвильково векша часц роботи ми административного характеру, алє вше дзечнє обробим и напишем даяку тему, вистку, або вилекторуєм даєдно виданє.

Марина Дудаш, Руски Керестур: Ґимназию сом закончела школского 2009/2010. року. У класи нас було 20. На штредньошколски днї ношим лєм найкрасши памятки. Кед бим ше тераз мушела врациц до даєдней часци свойого дзецинства, то би дефинитивно були штредньошколски днї. Гоч зме були рижнородних характерох, барз зме ше фино складали шицки штири роки. Векшина позакончовали факултети и нєшка су успишни людзе, кажде у своєй обласци. Барз важне повесц и же зме мали квалитетних професорох котри нам, окрем знаня, преношели и животни искуства. Школа нам була як други дом. У каждим смислу. А кед ше школяр так чувствує – то шицко гутори о тим кельо цошка вредзи. После штреднєй школи сом закончела перше основни, а потим и мастер студиї педаґоґиї на Филозофским факултету у Новим Садзе. Тераз, после даскелїх рокох, конєчно робим у своїм фаху, як педаґоґ, и то праве у школи котра ме и вишколовала. Мам тоту чесц же мойо двойо парняки зоз Ґимназиї нєшка мойо колеґове. Я фахови сотруднїк. Моя робота подрозумює насампредз роботу зоз школярами, потим родичами, и наставнїками. Сотрудзуєм зоз директором и локалну заєднїцу. Водзим школску педаґоґийну документацию и администрация з велькей часци присутна у моєй роботи. Плануєм роботу за дзеци зоз почежкосцами у розвою, отримуєм рижни роботнї, преверюєм квалитет и реализацию роботи наставнїкох, и унапрямуєм их. Окрем того, и я ше фахово усовершуєм.

 

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ