Добри резултати маю свою цену

автор М. ЗАЗУЛЯК/А. ПАЛАНЧАНИН 19. фебруар 2016

Физична култура и спорт дзеля судьбу економских обставинох у каждей системи. То так вше було, а хто кельо уклада до спорту лєгко обачиц на каждим векшим змаганю. Нє лєм же держава уклада, алє аж и векши поднїмателє дзечнє даваю средства спортистом, насампредз же би ше знак їх подприємства могло видзиц и же би прицагли потенциялних купцох.

Ми ище далеко од такей системи потримовки. У нєшакайших чежких економских часох и ми маме подприємства хтори можу видвойовац средства за спорт. Но, тельо их мало єст же нє можу постарчиц за шицки клуби. Окреме кед слово о нїзшим уровню змаганя у хторих ше змагаю праве нашо клуби и дружтва. Вони финансийно опарти на локални буджетни средства, помоц зоз малей привреди и донаторох, а часто и сами спортисти финансую свою жажду за спортом и одход на змаганя. Цо найважнєйше и за потїху, очиглядно, добрих спортистох маме.

ФИНАНСОВАНЄ З БУДЖЕТА И ПО ПРОЄКТОХ

Прешлого року, як винєшене на схадзки Скупштини Спортского дружтва „Русин”, витрини богатши за вецей як пейдзешат припознаня за резултати хтори спортисти освоєли през рок. У нашей єдиней спортскей фамелиї найуспишнєйши були атлетичаре и каратисти и то младши катеґориї. Податок прешвечлїви бо, насампредз, указує же спорт у Руским Керестуре ма потенцияли и перспективу. У змаганьох були успишни и фодбалере Русина, хтори наявели пласман у самим верху своєй таблїчки.

У кулскей општини проєктно-програмне финансованє у обласци спорту з буджетa локалней самоуправи запровадзене 2014. року, так же ше так финансує и клуби Спортского дружтва „Русин”, алє нє и саме Спортске дружтво, понеже таки асоцияциї буджет вецей нє препознава.

Rusin-Kovacevic(3)-7– Мушим повесц же тота терашня система финансованя у кулскей општини за нас, чесних спортистох, добра. То цалком у шоре, бо донєдавна було рижни злохаснованя, а тераз то нє мож. Подпишеш контракт, у хторим ясно пише за цо маш трошиц средства и цо треба правдац, так же кед ши шорови, кед ше роби як треба, нє требало би буц проблеми – гвари предсидатель СД „Русин” Драґан Ковачевич. Но, єдина хиба у тим же „Русин”, як спортске дружтво, од општини вецей нє може доставац средства, алє их, на одредзени способ, достава з месного самодоприносу, з керестурскей Месней заєднїци. СД ище вше постої, реґистроване є, бо керестурски спортисти на становиску же нє треба гашиц єдно таке дружтво з длугорочну традицию.

– Тераз у Дружтве маме 9 клуби и керестурски спорт ше, попри буджета з локалней самоуправи, финансує и з месного самодоприносу, за цо тиж конкуруєме до Општини, понеже и самодоприноси часц општинского буджетa. Прешлого року, а так будзе и того, зоз самодоприносу за спорт у валалє опредзелєни 667 000 динари, а з буджету Општини нашо клуби вєдно достали коло милион 300 000 динари. И за пенєж зоз самодоприносу конкурую клуби, за висину на основи медзисобней поради медзи клубами, односно на Управним одборе Дружтва, так же тот пенєж з Месней заєднїци розподзелюме процентуално приблїжно средством яки клуби достаню од Општини – гвари Ковачевич. Борис Шайтош, котри уж роками задлужени за административни роботи клубох СД, повед и яки конкретни суми прешлого року достати з уровня Општини Кула:

– Фодбалски клуб, як найвекши, за цали рок достал 508 000 динари, Рукометни клуб (хлопски и женски) вєдно 427 000, Столнотенисерски 168 000, Атлетски и Карате-клуб по 120 000, а Конїцки клуб „Русин” 60 000 динари. По даякей нашей интерней догварки на УО СД, Фодбалски и Рукометни клуб зоз самодоприносу достали по коло 200 000, а  други клуби од 50 000 до 60 000 динари. Єдну часц, коло 100 000 динари унапрямуєме на заєднїцки трошки за Спортске дружтво – гвари Шайтош, з надпомнуцом же прешлого року конкурси були досц позно розписани, аж у маю, та ше пенєж позно и достало.

НЄПРЕЦИЗНА РЕҐУЛАТИВА

Општина конкурс розписує за участвованє на змаганьох у одредзених лиґох, а у проєктох наводза у хторих, кельо рочно маю змаганя, кельо селекциї, путованя, висину трошкох за службени особи на змаганьох – судийох, делеґатох; за осиґуранє спортистох, їх лїкарски препатрунки, за кнїжководительни услуги. Пенєж наменски потрошени, a oправдує ше го до конца рока з придатим рахунком и виводом з банки. Медзитим, як гвари Шайтош, тоти конкурси, односно контракти о финансованю можебуц дакус нєсправедлїви ґу спортом хтори нє маю лиґашски, лєбо рижни куп-змаганя, турнири и митинґи хтори орґанизую одредзени спортски союзи, як цо наприклад конїцки спорт, лєбо спортски риболов. Зоз  санкциями пре нє правданє средствох зочую ше и даєдни клуби у керестурским СД.

Rusin-Sajtos (4)-7– Так пенєж у 2015. року нє достали Боди-билдинґ клуб и Здруженє спортских рибарох „Коляк”, бо нє оправдали достати средства по тим як предписала Општина. Алє, то специфични клуби, так же би конкурси и контракти о финансованю можебуц требало прилагодзиц клубом, односно спортом. Треба прецизовац за хтори намени мож потрошиц средства. По терашнєй системи рибаре анї нє могли оправдац средства и нє виновати су за тото. А пробовали зме, писали на яких змаганьох були. Медзитим, тоти куп-змаганя, лєбо учасц на Спортских бависокох „Яша Баков” Општина нє припознала, бо их нє орґанизує їх союз – гвари Шайтош. Того року одредзени проблеми з тим маю „Русиново” Конїцки и Атлетски клуб.

– Конїцки клуб оправдал достати пенєж и од Општини и од МЗ, медзитим, лєм нє могли оправдац 12 000 динари. Вони тот пенєж анї нє потрошели, та су го порихтани врациц, цо чкода, медзитим, кед сцу конкуровац за тот рок, буду мушиц. Атлетскому клубу документация врацена на дорабянє, та рахуєм же то будзе покончене як треба, а познате же рибаре иду на суд и увидзиме як ше то закончи. У цалосци достати пенєж з обидвох жридлох оправдали Карате-клуб, обидва рукометни клуби, Столнотенисерски и Фодбалски клуб – гварел Борис Шайтош, а предсидатель „Русину” Ковачевич наглашел же ше роботу тих клубох нє загаши, алє пенєж ше муши правдац, бо го далєй нє годни доставац.

Обидвоме зложни у оцени же коло 2 милиони динари, кельо „Русиново” клуби доставаю рочно за роботу – мало, понеже ше их хаснує лєм за змаганя и лєдво з того можу жиц. За опрему, отримованє теренох и спортских обєктох, режийни трошки, за тренерох наменски пенєж нє доставаю, так же ше знаходза на рижни способи.

– Помагаю спонзоре, керестурски привреднїки, найвецей Фодбалскому и Рукометному клубу. У поєдинєчних спортох 90 одсто трошкох, нажаль, на родичох. Дацо назбераме и з уходнїцох за змаганя, рочних картох, а пре таку ситуацию зме примушени наплацовац и членарину. До тераз ше членарину плацело у Атлетским, Карате и Столнотенисерским клубу, тераз ю уводза и Рукометни и Фодбалски клуб, а вона 500 динари мешачно – гвари Ковачевич.

RK-Hala (9)

 ФОДБАЛЕРЕ ЗАШПОРОВАЛИ И ЗАРОБЕЛИ

У Коцуре и Дюрдьове нє маме дружтва. Спортска активносц ше застановела на фодбалски клуби, гоч нє було вше так.

У Коцуре зме мали добрих шахистох хтори бавели за ШК “Омладинєц”, а було и рукометни екипи, женска и хлопска, хтори бавели у РК “Омладинєц”. Медзитим, як приходзели финансийно чежши часи, рукометашох вецей нєт, а шахисти ше ище вше якошик знаходза операюци ше на власни жридла, бо им з општинского буджета, лєбо нєдосц, лєбо вообще нє уплацую пенєж.  Обидва клуби призначовали значни успихи на змаганьох, окреме шахисти.

Финансийни звит ФК „Искра” попри шицких финансийних проблемох и нєпорядного сцигованя пенєжу з буджета зоз Општини Вербас, позитивни.  Клуб рок закончел у плусу, зоз 38. 522 динарами у буджету.

Подобне було и у Дюрдьове, алє обстал лєм ФК „Бачка 1923”. Щиро поведзене, була би велька чкода кед би и вон мушел замкнуц клубски дзвери после телїх рокох иснованя!

Дюрдьовски Клуб у прешлим року достал 550. 000 динари од Спортского Союзу општини Жабель, а  то значна помоц. Окрем того Клуб конкуровал на проєкти з хторима мали намиру дакус пошориц стадион и просториї.

Rusin

– Того року би сцели поставиц трибини котри стадион нє ма, та патраче змаганя провадза настояцо. Проєкт иснує уж три роки,  а средства мож достац на конкурсох. Проблем у тим же жем на хторей ше находзи наш стадион з єдней часци припада Задруґи. Ми цалу поверхносц, нашу и їх, хаснуєме уж роками без проблема, алє проєкт нє можеме реализовац прето же парцелу дзелїме зоз Задруґу. Наздаваме ше же тот проблем швидко ришиме и же ше трибини за публику постави. Уж зме ше почали радзиц зоз општину и Месну заєднїцу – гварел Мирко Тривунович, предсидатель Клубу.

Пред двома роками Клуб вельо вецей укладал. Теди адаптовани помоцни обєкт, a од донациї купени и семафор. Поставени шейсц рефлектори на помоцним терену, почалo ше реновирац и адаптовац помоцни обєкти, купена и защитна мрежа за ґолoм, а постави ше ю тей яри.

– Обок при стадиону Клуб ма єден гольт жеми хтори ше обрабя, а заробок ше троши за купованє основней опреми. Так же ше и сами знаходзиме же би ше Клуб отримал и посциговал лєпши резултати – гварел на концу предсидатель Тривунович.

УСПИШНА ВОЛОНТЕРСКА РОБОТА

– Маме спознаня же средства за спорт з општинского буджета у тим року буду звекшани за 10 одсто, медзитим, то и надалєй нєдостаточнe за шицки потреби. Так, од ока, до рока нам требa ище тельо кельо ше достанє, а проблем же нєт наменски средства анї за плаценє тренерох, фахових людзох котри робя з дзецми. Шицко ше то углавним роби на аматерскей, волонтерскей основи, бо людзе свидоми значеня спорту, зазберованя дзецох и младих на таки хасновити активносци  – гварел на концу Борис Шайтош.

SD Rusin jar 015 006

(Опатрене 124 раз, нєшка 1)