Европски фонди можлїве ришенє за финансованє Бавискох

автор а. медєши, а. паланчанин
1.4k Опатрене

На другей порядней схадзки Роботного цела за спорт Националного совиту Руснацох члени Цела бешедовали о розподзельованю средствох и проблемох хтори по нових предписаньох настали. Обсяг средствох подобни як и прешлого року, алє Совит вецей нє може финансовац спортски активносци з обгрунтованьом же су нє у штирох обласцох хтори у инґеренциї финансованя Совиту. Схадзка отримана у просторийох Националного совиту, стреду 24. юния. После прилапйованя записнїка зоз конститутивней и першей порядней схадзки, на Дньови шор пришло розпатранє Одлуки о додзельованю средствох Роботному цалу за спорт.

НОВИ ЗАКОНСКИ ОДРЯДНЇЦИ И ФОРМУЛАРИ

Як на схадзки потолковане, по Финансийним плану Националного совиту Руснацох, за Роботне цело за спорт, односно Спортски бависка „Яша Баковˮ, опредзелєне 100.000 динари, медзитим пре вименки у законох о националних совитох, Национални совит Руснацох вецей нє у можлївосци финансовац тото цо нє єдна од штирох обласцох дзе ма свойо овласценє, а то – култура, образованє, информованє и службене хаснованє язика и писма.  З другима словами, спорт вецей нє препознати як елемент за очуванє националного идентитету меншинских заєднїцох.

Як потолковала секретар Националного совиту Таня Арва Планчак, по конєц 2019. року средства могли буц уплацени Спортскому здруженю Спортски бависка „Яша Баковˮ хтори их потим оправдовали як и шицки други буджетни хаснователє. Медзитим, у тим 2020. року Национални совити достали нови формулари у хторим финансованє спортских бавискох нє дефиноване як часц финансийоного плану Совита, а окрем того, у буджету нєт анї єдна ставка дзе би ше трошки за спорт могли положиц.

– Я би нє мал дацо вецей повесц коло того проблему хтори настал пре пременки у законских предписаньох, а хтори виповедзени на схадзки и цо уж обявели нашо медиї. И по тераз зме мали проблеми коло финансованя, насампредз же средства за нашо Бависка були скромни. Таки кельо Совит могол видвоїц. За тераз остало так як принєшена одлука на схадзки, а члени Националного совиту и фаховци за финансованє пренайду даяке ришенє – гварел предсидатель Спортских бавискох „Яша Баков” Иван Папуґа.   

БУДЖЕТ СБ „ЯША БАКОВˮ ПОДОБНИ ПРЕШЛОРОЧНОМУ

На схадзки так наглашене же и надалєй будзе намаганя же би ше пренашло способ на хтори би ше предлужело финансовац Спортски бависка „Яша Баков”, хтори и препознати и потвердзени як значни елемент нашей културней самоуправи, а же би ше остало у рамикох трошеня средствох по Закону.

Тиж визначене же проблематичне и функционованє самого Здруженя, понеже, же би було спортске здруженє хторе ма право конкуровац на спортски конкурси у нашей держави, тото здруженє би мушело мац и клуб хтори ше змага у урядовей лиґи, лєбо би мушело буц на професийним урованю, а Спортске здруженє „Яша Баков” нє ма таку „особну карту”.

Медзитим, Здруженє СБ „Яша Баков” нє реґистроване як спортске, алє як здруженє гражданох. Як такому, велї наменски жридла финансованя му нєдоступни.

ПРОЄКТИ ЯК ШАНСА

Як єдно з ришеньох, на схадзки спомнута можлївосц же би Роботне цело Проєктни биро Националного совиту пробовало помогнуц Спортским бависком „Яша Баков”, так же би прейґ конкурсох на урованю держави або Европскей униї Спортски бависка достали потребни средства.

– На початку мушим надпомнуц же Национални совит будзе потримовац Роботне цело за спорт и СБ „Яша Баков”, а тиж так же опредзелєни средства спрам финансийного плану хтори зме наменєли за спорт нє можеме звекшац, а питанє чи средства котри достава Национални совит буду достаточни за виплановани активносци и других Одборох и Роботних целох у другей половки того року. Насампредз пре актуални обставини коло пандемиї, потим нєдавно були отримани виберанки, а случели ше и вельки вилїви, цо додатно обтерховало буджет держави. На вецей заводи и вецей семинарох за писанє проєктох за способи финансованя, здобули зме спознаня о приступних фондох Европскей униї, а  хтори значни за Републику Сербию. На средства хтори тоти фонди понукаю можеме конкуровац, а цо охрабруюце то же ше конкурси нєпреривно розписую каждого року. Кед слово о спортских манифестацийох, за нас интересантни Фонд Европскей униї за гражданох и гражданки, а зоз средствами хтори би ше достало  зоз того фонду ришели бизме финансованє числених наших манифестацийох, та и спортских. З другого боку, з конкурованьом и доставаньом средствох зоз того фонду витворело би ше повязованє зоз Руснацами у околїску – у Горватскей, Румуниї, Словацкей, Польскей, Мадярскей, України… На тих конкурсох средства хтори ше достава за реализованє проєктох од 3 до 5 тисячи евра. У каждим поглядзе прейґ нашого Роботного цела Проєктни биро можеме ришиц тот проблем – гварел предсидатель Националного совита Борислав Сакач. 

Така идея о можлївим обезпечованю стабилного финансованя за Спортски бависка „Яша Баков” могла би мац основу. Кед слово о сотрудзованю зоз Руснацами у державох хтори уж у Европскей заєднїци, ми уж маме сотруднїцтво и то праве у спорту. Початком рока у Бардейове у Републики Словацкей отримани VII Медзинародни финални трунир у малим фодбалу „Русин куп”. „Русински погар” того року освоєла екипа НК „Русин” з Миклошевцох у Горватскей, а окрем Миклошевчаньох на турнире участвовали 16 екипи, а медзи нїма и два зоз Сербиї, зоз Коцура и Руского Керестура. З другого боку, спортски екипи Руснацох з Горватскей скоро поряднє участвую на турнирох СБ „Яша Баков”. Виволанє, медзитим, будзе випоручиц достаточно квалитетни проєкти же би заинтересовали потенциялних европских финансиєрох.

Здобува ше упечаток же Бависка вошли до „шлєпей улїчки” з хторей чежко будзе найсц виход. Тиж так, мож повесц же нови законски предписаня виключни и вецей су обрацени ґу численшим етнїчним заєднїцом. Ґу тому би додац же за малочисленши заєднїци, як цо наша, кажда форма очуваня националного идентитету важна. Та аж и таки форми хтори виходза зоз штирох спомнутих – култура, образованє, информованє и службене хаснованє язика и писма. Насампредз же зме нє шицки талантовани лєбо прихильни ґу танцу, шпиванки, ґлуми… Прихильносц ґу спорту и виказованє своїх схопносцох у змаганю и друженю на турнирох на свойофайтовии способ тиж чуванє националного идентитету.  Прето нєобходне озбильно розпатриц кажду опцию, гоч яка є „ценка”, же би ше СБ „Яша Баковˮ отримали у терашнїм обсягу, лєбо можебуц у даяким новим формату.

ПРЕМЕНКА ПЛАНОХ?

На першей порядней схадзка Роботного цела за спорт на початку рока, визначене же у прешлим року средства за финансованє дїялносци нашей спортскей асоцияциї пожнєли. На схадзки анализована робота Роботного цела за спорт у 2019. року. Теди визначене же 30. децембра 2019. року Роботне цело за спорт дало согласносц же би 200.000 динари були преруцени Здруженю Спортски бависка „Яша Баков”. На схадзки було бешеди и о планох роботи Роботного цела за спорт за 2020. рок, та предсидатель Роботного цела Иван Папуґа потвердзел же спортске Здруженє Спортски бависка „Яша Баков” и надалєй будзе финансоване з тим же у одношеню на прешли 2019. рок, кед були орґанизовани вкупно 16 змаганя, за тот рок Здруженє планує два змаганя вецей за цо буду потребни и кус векши финансийни средства. Плановане уж тераз видно же чежко будзе витвориц насампредз пре пандемию вируса корона и пре нови пременки у финансованю.

КАЛЕНДАР ТУРНИРОХ

На схадзки Скупштини Спортских бавискох „Яша Баков”, хтора отримана концом прешлого року одредзени домашнї и рамикови час кеди турнири буду отримани у 29. сезони. Перши турнир у  билияру отримани у  фебруару у Новим Садзе, а потим плановани турнири: у кошарка „3 на 3” у Дюрдьове,  столним тенису у Шиду, у лапаню риби у Бачинци, у шаху у Петровцох,  у варенє пасулї у Коцуре, одбойки на писку у Суботици, у вельким фодбалу за  сениорох у Руским Керестуре, у малим фодбалу „3 на 3” у Миклошевцох, у одбойки  у Руским Керестуре, у малим фодбалу за ветеранох у Коцуре, у ґуґланю у Вербаше, у штреляцтве у Вербаше, у пикаду у Новим Садзе. Остало нєодредзене дзе будзе турнир у малим фодбалу за пионирох, а тиж так и кеди шицки хтори нє отримани по тераз буду отримани.

 

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ