Ентузиясти на ляду

автор Яким Винаї 31. марец 2021

Понеже уж даскельо роки, пре вше благши жими, долїни у Руским Керестуре нє змарзаю так же би ляд бул досц груби за гокеяшских ентузиястох, любителє того спорту, заш лєм, нашли способ як задоволїц жажду, та свойо тренинґи отримую у Новим Садзе. То одприлики иста екипа хтора донєдавна бавела гокей у Кули на штучним ляду, хтори бул поставени у дворе школи у Ленїновей улїци.

– Понеже вше частейше нє маме ляду на наших долїнох, нашла ше можлївосц же бизме гокей бавели нєдзелями у Новим Садзе, цо думам же барз добра ствар – гварел Йоаким Гарди и додал же то нє стандардни тренинґи на хторих ше учи, алє баржей рекреация и приятельски змаганя.

Домашнї на ткв. „СПЕНС-у” им члени гокеяшского клубу „Войводина”, хтори дзечнє привитали наших гокеяшох и помагаю им як можу. Срдян Врачарич, координатор младших селекцийох гокеяшского клубу „Войводина” гварел же до сотруднїцтва пришло цалком случайно, кед зоз нїм єден з хлапцох зоз Руского Керестура контактовал прейґ телефона и питал ше чи можу присц бавиц на їх терен.

– Я ище скорей чул же ше у Керестуре бави гокей и же єст досц любительох того спорту, та зме ше дзечнє одволали и так почало нашо сотруднїцтво, хторе у ствари друженє. Повязує нас любов ґу гокею. Шицко ше одвива на аматерским уровню, алє обачлїви вельки ентузиязем при тих хлапцох хтори путую телї километри же би раз до тижня вишли на ляд у Спортско-дїловним центре Войводина. Намагаме ше помогнуц им кельо можеме,  совитуєме их, а подаровали зме им и гокеяшску опрему, хтора досц драга и до хторей у Сербиї нє лєгко дойсц. Думам же сотруднїцтво зоз керестурскима гокеяшами ма красну будучносц. Велька чкода же єст вельо младих хторим ше нє пошвецує достаточно уваги, а ровно ше апелує на укладанє до спорту и я ше наздавам же и тоти хлапци и младеж у вашей општини и околїску єдного дня достаню даяки простор зоз штучним лядом дзе би могли тренирац одмалючка, прето же гокей нєкаждодньови спорт – то найшвидши спорт на швеце. Покля ше тото нє случи, ми будземе ту за тих хлапцох, за дальше сотруднїцтво и помоц. Вше треба помогнуц кед мож, намагаме ше буц добри домашнї нашим госцом, а наздавам ше же єдного дня и ми будземе госци у Керестуре – гварел Срдян.

РОЛЕРИ МЕСТО КОРЧОЛЬОХ

Тей жими, Керестурцом ше удало лєм два раз бавиц гокей на домашнїм терену, на долїни. До Нового Саду буду ходзиц по конєц марца, а потим на валалє пробую порушац рекреативне бавенє подобного спорту, хтори ше вола Inline гокей.

– Место корчольох, бави ше на ролерох. Нє потребни ляд, та би ми могли пробовац бавиц, наприклад, на терену у школским дворе, кед би нам дошлєбодзели. Могли бизме направиц ограду, ґоли… За початок би бавели ми, старши, а кед би сцел и дахто од младших, могли бизме их подучовац, же бизме вец на жиму могли бавиц гокей на ляду. Досц опреми нам дала „Войводина”, єст и за дзеци, алє за початок би требало мац ролери, кациґу, щитнїки – потолковал Борис Гарди яки им плани.

ДАРАЗ НА ДОЛЇНИ БУЛИ ОД РАНА ДО ВЕЧАРА

За корчолянє и гокей на долїнох у Руским Керестуре ше зна од давна. Нєт особи у валалє хтора у даєдней хвильки свойого живота, а найчастейше у дзецинстве, нє вишла на ляд на долїни, на правих, або домашнїх, правених корчольох. Даєдни можебуц нє мали нїяки, алє без огляду на тото, бависка на долїни тирвали од рана до вечара. Були то иншаки часи, кед жими мали вельо шнїгу, а дньово температури и по цали мешац були у минусу. Нажаль, остатнїх рокох долїни помали щезую, а хвиля ше цалком пременєла, о чим зме и сами могли шведочиц нєдавно кед зме за седем днї пришли од –8 по +15 ступнї целзиюсово. Без огляду на обставини, кед слово о гокею, нє можлїве нє спомнуц наставнїка Славка Папа, хтори велї ґенерациї, жарґонски поведзено „виведол на ляд”. По його словох, вон „на ляду” уж 50 роки. Почал на Ризничовей долїни, там вироснул и там була фина долїна на хторей ше бавело добри гокей. Як гварел наставнїк Пап, же би ше безпечно могло висц на ляд на долїни, потребне же би голєм три днї температура през ноц була –5, або вецей, а през дзень же би нє була векша од нули.

– Нажаль, ми тераз вецей нє маме таки жими як цо були дакеди и пре тото ми барз криво прето же хасновите и здраве за дзеци висц на ляд и активно препровадзиц дзень. Мнє мило же сом ище ту и же мам дзеку унапрямовац дзеци и младеж на тото же би цо вецей були у природи и на ляду – гварел Пап и додал же є окреме горди на тих хлапцох хтори путую и по даскельо стотки километри же би раз до тижня голєм єдну годзину могли бавиц гокей. Векшину з нїх праве вон и уведол до того спорту.

Остава нам лєм наздавац ше же ше хвиля враци на старе, цо з часци завиши и од нас самих зоз тим як ше будземе одношиц ґу природи, и же долїни знова буду место на хторим нови ґенерациї першираз станю на корчолї.

(Опатрене 112 раз, нєшка 1)