Живот красши кед є преткани з музику

автор Оля РУСКОВСКИ 4. юлий 2021

Хтошка кедишка гварел же нас музика трима, же зме теди живи, лїчи шицки нашо рани и же би живот без нєй бул празни… А по словох шветово познатого писателя и поети, Виктора Иґоа, алє и велїх других,  музика приказує гевто цо зоз словами нє мож виповесц. Же без музики нє мож задумац живот, слова и нашей собешеднїци Каталини

Добри годзини едукованя, окреме музичного, характеристични по тим же ше под час таких годзинох анї нє обачи же час преходзи. Просто, хвильки прелєца… Таки годзини динамични, интересантни, школяре провадза упутства наставнїка, упознаваю композициї, уча часц по часц, ноту по ноту,  и шицки мотивовани за роботу. Час лєци, музика виполнює кажду минуту, а у роботи уживаю и школяре, и наставнїки. Праве таки способ  едукациї и у Здруженю „Музични куцик” у Новим Садзе гвари його руководителька Каталина Мезеи, длугорочна професорка музики.

– Понеже сом велї роки робела у школи, обачела сом же дзеци у даєдних населєних местох котри оддалєни од Нового Саду и других векших варошох, нє маю можлївосц здобуц порядне музичне образованє, родичи часто завжати, нє у можлївосци су вожиц дзеци на преподаваня… Так сом зоз своїма колеґами пришла на идею же би ше ми приблїжели ґу дзецом, же бизме у їх местох, у розличних просторох котри достанєме на хаснованє, окончовали едукацию и дали дзецом можлївосц же би ше упознали и зблїжели з музику – почина приповедку наша собешеднїца.

ВЕЛЇ РОКИ У РОБОТИ З ДЗЕЦМИ

Мезейова длуго у музики, а од `85. року робела як наставнїк у вецей музичних школох. Музичне образованє и робота з дзецми наисце велька и значна часц єй живота, а окрем того и вельке задовольство.

– На мою инициятиву и идею хтора настала,  а у догварки з троїма колеґами, 2015. року у Новим Садзе оформене Здруженє „Музични куцик”. Идея ми була анимировац дзеци, насампредз у Коцуре, понеже сом длугши период живота препровадзела у тим валалє, а потим и у других населєних местох котри нє маю музични школи. Циль було обезпечиц дзецом основне музичне образованє.

Єдна з Каталинових колеґиньох котра участвовала у формованю Здруженя, у тей хвильки нє активна, други колеґа єден час тримал годзини гармоники, алє кого анґажує, як толкує наша собешеднїца, шицко завиши од места у котрим ше одвива едукация у рамикох „Музичного куцика”.

– Едукацию дзецох зме потераз отримовали у Дюрдьове, Жаблю, Сириґу, Кисачу, Ґосподїнцох, Коцуре, а приходзели до нас дзеци аж и зоз Нового Саду. Дакеди нєможлїве же би дахто з Вербасу, наприклад, отримовал годзини и у Жаблю. Теди я найдзем дакого хто фахови и хто будзе робиц на одредзеней териториї. А дзеци заинтересовани и сцу робиц, и шицок мой труд и закладанє вредза тих їх зарйох щесца у очкох кед успишно звладаю, одграю даєдну композицию – з ошмихом предлужує Каталина.

Предходни рок бул дакус чежки за роботу. Цала ситуация зоз епидемию гамовала роботу у тим новосадским Здруженю, алє и Каталина ше нашла у ситуациї же нє могла буц така активна як звикла.

– Шицко завиши од того кельо я активна у цалей роботи, а влонї сом, так повесц, нє була нїяк. Нє допущовали нам же бизме нащивели школи и анимировали школярох, а з другого боку, мнє ше трафело нєщесце же сом зламала ногу. Так же я од авґуста по новембер нє могла робиц, три мешаци сом була вязана за посцель и мешац сом препровадзела на регабилитациї… Урядово сом з дзецми почала робиц аж 15. децембра, гоч сом пред тим з нїма була у контакту, и дзепоєдни годзини зме заш лєм отримали, алє то нє мож анї поровнац з нашу порядну роботу – щиро бешедує Каталина.

СТАТУС ПОЗАРЯДОВИХ ШКОЛЯРОХ

У рамикох тей нєпрофитней орґанизациї, Здруженя „Музични куцик”, годзини ше отримує найменєй два раз до тижня и шицко ше витворює по правилох школи. У едукациї були уключени гушляре, гармоникаше, ґитаристи… Каждого року дахто пойдзе, алє ше зяви и дахто нови хто придзе, и так шицко функционує.

  • Фокус шицким едукатором на розвиваню любови ґу музики при дзецох, розвиваню чувства за музику, за ритем, за емоциї яки виволує музика, за велї вредносци… Дзеци наисце винїмково мали людзе – гвари вона.

Едукация у Здруженю з котрим руководзи Каталина тирва шейсц роки, а як гвари, дзеци котри упишу треци, штварти, пияти рок, вони и законча шейсцрочне музичне образованє.

– Шицки дзеци на концу рока покладаю закончуюци испити, доставаю кнїжочки, свидоцтва, дипломи. Шицко реґуларне, и у матичней кнїжки вони маю статус позарядового школяра. З того статусу вони ше уписую до стреднїх музичних школох. З нашого Здруженя єст одредзене число школярох котри предлужели музичне образованє, нє опущели свойо интересованя и таланти.

Раз рочнє Каталина орґанизує концерт за даяку нагоду, на котрим участвую шицки єй школяре и так укажу свойо посцигнуца и цалорочну роботу. Концерти орґанизовани по населєних местох одкаль дзеци котри ше едукую у „Музичним куцику”.

– И кед нас волаю на даяки други концерти, ми ше вше одволаме. Нормално, теди нє участвую шицки, лєм тоти хтори у датей хвильки порихтани и сиґурни до композициї котру робиме, понеже ше за кратки час  нє мож порихтац. Тиж, и на шицких наших концертох вше дахто госцує, воламе дакого же би представел даяку композицию, писню, и то вец барз крашнє, уживаме и ми, а и наша публика – приповеда Каталина.

За дзеци вибера класичну музику, композициї шветово познатих композиторох. Алє, як гвари, велї єй школяре ше познєйше и почню занїмац з музику, гоч и з даяку другу файту музики, а и то єй вельке поцешенє.

– Тото цо найважнєйше то же бизме дзеци научели грац, же би розвивали свойо чувства, же би ше розвивали як особи, же бизме при нїх креїровали даяки музични напрям. Найважнєйше робиц и розвивац любов ґу музики – визначела на концу руководителька Здруженя „Музични куцик” Каталина Мезеи.

УПИС ПРЕЗ ЦАЛИ РОК

Нєдавно почал лєтни розпуст и за тот час одпочиваю и дзеци, алє и наставнїки, а од септембра ше предлужує з роботу.

Кед же би дахто бул заинтересовани уключиц ше до нашого Здруженя, потребне лєм же би ше ми явел. Зоз дзецком зробиме мали преверйованя, просто же бим знала як приступиц у дальшей роботи. Упис тирва през цали рок, а можу ше уписац дзеци основношколского возросту. За наиходзаци рок, дзеци у Коцуре буду мац можлївосц учиц на трох инструментох –  на клавиру, ґитари и гармоники.

 КОНЦЕРТ У КОЦУРЕ

У коцурским Етно клубу „Одняте од забуца” 24. юния, школяре зоз новосадского Здруженя „Музични куцик” отримали Рочни концерт на котрим представели свою рочну роботу.

Зоз рижнима композициями класичней музики познатих композиторох представели ше школяре Миня Шкрбич, Лена Шкрбич, Сара Горняк и Наташа Тамаш зоз Коцура, Стефан Беґич и Ана Скакич зоз Нового Саду, Лана Дуґонїч, Наташа Фелбапов и Неманя Дуґонїч зоз Жаблю и Альоша Тасовац зоз Сириґу.

На концерту пар композициї на ґитари одграл и госц Пап Акош зоз Кули, а наступела и Младежска шпивацка ґрупа КУД „Жатва” зоз Коцура. Успишни концерт числена публика наградзела зоз моцним аплаузом.

(Опатрене 52 раз, нєшка 1)