Иван Чапко, треци на швеце од 11 милиони бавячох

автор Андреа Медєши
1.3k Опатрене

Керестурец Иван Чапко, озбильни любитель и, як ше нєдавно потвердзело, прави експерт за фодбал, од конца януара даскельо тижнї нашол ше на першим месце на лїстини найлєпших на швеце учашнїкох у познатим фодбалским бависку „Fantasy Premier Leagueˮ.

Слово о онлайн бависку у хторим кажди змагатель на самим початку достава на розполаганє 100 милиони виртуалного пенєжу, и на основи власного преценьованя же як фодбалере анґлийскей лиґи одбавя у реалним живоце, „купуєˮ бавячох и так составя свою фиктивну премиєр-лиґашску екипу. Зоз таким тимом, составеним зоз бавячами по його власним преценьованю, змага ше процив других истих таких фанох фодбалу зоз цалого швета. Бависко задармо, популарносц му константно рошнє, а у тей хвильки ма коло 11 милиони змагательох.

– На початку кажди бавяч розполага зоз виртуалним буджетом, и спрам того „купуєˮ бавячох. Кажди тидзень єст нове коло и на основи того як твойо бавяче одбавели у тим колу, у стварним живоце, ти доставаш одредзене число поенох, хтори ше здава. У тих 100 милиони фунтох, кельо виноши буджет, нє можеш положиц лєм найлєпших бавячох, хтори коштаю по 12-13 милиони, алє треба уруциц и тих слабших, односно туньших, до составу.  На концу сезони, першопласовани доставаю драгоцини награди – толкує Иван Чапко.

Награди за даскельо найлєпших виноша – плацени одход и змесценє у Анґлиї, плацени уход на фодбалски змаганя, луксузна фодбалска опрема и подобне, а Чапко бул од конца януара даскельо тижнї зашором 1. на таблїчки на цалим Балкану, а 3. на шветовим уровню, од вкупно 11 милиони бавячох, цо наисце фасцинантни резултат. О тим як му ше удало доґурац так високо, и чи ма реалней шанси остац при самим верху по конєц сезони, Чапко гвари꞉

 – Треба досц провадзиц фодбал, алє треба и знац уклопиц екипу. Нїхто нє зна хто яку екипу направел, док нє почнє коло. Но, поправдзе, дакус то було и щесце. Положел сом бавячох хторих ридко хто положел, бо векшина углавним виберала истих. Кажде пододавал тих лєпших бавячох хтори у форми, а я мал вецей щесца же сом мал у составе тих кус слабших бавячох хтори лєпше одбавели од тих хтори у форми и теди сом скочел на таблїчки. Дакеди треба мац и добру замену, бо велї мали фокус на перших 11 бавячох, и вец накадзи даєден бавяч нє бави,  кед го тренер одпочива або кед ше покалїчел, такой зоз лавочки уходзи други. Я на лавочки мал досц солидних бавячох, хтори ше добре указали кед даєден од моїх бавяч зоз початних єденац нє бавел. По моїм думаню, лєпше мац 15 стандардних бавячох, як єденац добрих и штверих слабших, бо кед нє бави даєден од тих стандардних 11, вец добре придзе мац солидну лавочку. Шицко завиши хто яку ма тактику – толкує Иван хторому то други рок же бави спомнуте бависко.

Боян Надь и Борис Регак

А шицко почало пред коло штирома роками, кед их у валалє було коло двацецерме хтори бавели бависко, док их тераз єст два раз вецей. Тераз хлапци маю и свою, як ю вони волаю, „Валалску лиґуˮ. У тей лиґи уж штири роки на концу сезони додзелюю погар найлєпшому бавячови. Потераз, першого 2019. року, титулу найлєпшого на уровню Керестура достал Денис Югик, шлїдуюцого року то бул Борис Регак, прешлого найлєпши бул Боян Надь, а за тот рок мож нагаднуц кому пойдзе погар… Гоч, окрем Чапку ту и Иван Емейди, озбильни конкурент, хторому то штварти рок як бави „Fantasy Premier Leagueˮ.

– Почали зме так же пайташе хтори провадза анґлийски фодбал дознали за тото бависко. Интересантне змагац ше зоз цалим шветом, алє и на уровню Керестура видзиц хто од нас найлєпше преценює цек бависка. Прешлих рокох зме практиковали колективне друженє и патренє остатнього кола, хторе вше у маю. Зишли бизме ше и додзельовали погар найлєпшому. Тераз зме уж уведли же ше пред каждим колом зидземе, увариме кафу и дискутуєме як би требало одбавиц, коментаруєме бавячох, патриме шлїдуюци кола дзе ше бави… – приповеда Иван Емейди, а за успих свойого пайташа гвари꞉

– Чапко константни у поенох. Ми други вше мали вельки осцилациї, у смислу же даєдно коло було добре, даєдно слабе, а вон якош вше так намесцел екипу же праве тоти бавяче хторих вон повиберал, точно теди направели добри резултат. Прето бависко и интересантне, бо нєт правила. Нє мож буц мудри. Треба провадзиц, треба мац стратеґию, треба плановац як ше одбави, алє наисце нєт правила. Хвильково єст вельо такволани „pay-to-winˮ („плац же биш победзел”) бависка, у хторих бавяч муши уложиц реални пенєж же би мал даяке лєпше дожице у бависку, алє тото нашо бависко так нє функционує. Кед ши найлєпши вец победзиш, и то ше ми пачи – заключує Емейди хтори такой на 2. месце на уровню валала, а як искусни бавяч дзечнє посовитує Чапку, бо як гвари, любел би кед би високе место на шветовим уровню посцигнул праве дахто з валалу.

– На самим початку сом мал дакус вецей щесца од Емейдия, перши даскельо кола, алє и вон добре преценює, та ше часто з нїм консултуєм. Нє патрим на тоту високу позицию на таблїчки як лєм на власни успих алє можем повесц же цо ше длужей затримуєм при верху таблїчки, так рошнє и прицисок и тензия же мушим там и остац – закончує Чапко, хторому по конєц остало добре одбавиц ище 9 кола скорей як виполнї свой хлапцовски сон.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ