Кед робиш тото цо любиш, вец нїч нє чежко

автор С. Саламун 23. марец 2020

Гоч психолоґове препоручую же бизме требали пременїц роботу кажди дзешец роки, ридко ше хто одлучи на таке. А ище менєй єст тих котри ше одшмеля напущиц стаємну роботу пре свойо жаданя або потреби. Наша собешеднїца Катя Дражич з Дюрдьова єдна з винїмкох, а тот шмели поцаг, як гварела, оможлївел єй одпочивок док роби.

После вецей як двацец рокох роботи у тарґовини, Катя Дражич, народзена Вереш, самостойно отворела квецарню „Луна Лу” у Дюрдьове. Одважела ше шлїдзиц свойо жаданя и потреби, витвориц свой сон, понеже ше засицела потерашнєй роботи. Жадала почац робиц дацо интересантнєйше, лєпше, глєдала нови виволаня. Важне єй було же би у новей роботи була нєзависна, алє исто так и же би нє мала вельо укладаня, понеже була свидома же кажди початок ризични, окреме у нас, дзе вше актуални финансийни кризи. Идея о квецарнї пришла природно, на ю-тюбу, нєсвидомо, а Катя почала вше частейше провадзиц рижни туторияли о правеню квецових аранжманох. З часом похопела же би и вона таке дацо могла розпочац, гоч була свидома же у Дюрдьове на вецей заводи отверани квецарнї и нє робели длуго, ґу тому, углавним, векшина робела на чарно. Єй найблїзши, супруг Желько и дзивки, студенткинї Ксения и Марина з початку були кус скептични ґу тей єй одлуки, алє з часом постали єй найвекша потримовка и помоц.  

– Я витворела свой прекрасни сон и жиєм го. Док сом у фебруару прешлого року нє почала, так самоинициятивно правиц аранжмани и даровац своїм найблїшим, нє мала сом дотик з квецарством. Тарґовец сом по фаху, и у тарґовини сом робела од законченей штреднєй школи, алє сом вше любела прикрашовац рижни аранжмани и правиц их. Шицко цо сом потераз научела то дзекуюци интернету. Зошицким сом ше „ифицировала”, любим свою квецарню у нєй мам и куцик за госцох, по цали дзень патрим на тоти прекрасни фарби, нєт нїч красше – гварела Катя.

ВИТВОРЕЛА СВОЙ СОН

Додала же ше до тей роботи заш лєм найвецей треба дац себе, свой час и енеґрию, алє сцелосц заш лєм найважнєйша, бо правенє аранжманох зоз квеца креативна робота. Такой з початку научела муштериї же ма вельо файти квеца, нє лєм класични, алє и гевти єґзотичнєйши. Як ше почала шириц робота, так супруг по потреби розвожи квеце, а дзивки, Ксения и Марина водза профил „Луна Лу” на социялних мрежох ФБ и Инстраґраму, дзе мож провадзиц Катьову роботу.

Од кеди надумала отвориц квецарню, од того ю нє могла одбиц анї єдна неґативна думка. Коцочки ше сами од себе почали складац. Вжала под закуп локал у єдней хижи на главней улїци у Дюрдьове, почала го ушорйовац, набавела опрему, пошвидко реґистровала квецарню, а вец з радосцу пошла до першей набавки, купиц шицок потребни репроматериял. Купела вельо кошарочки и рижни прикраски, алє анї єден квиток.

ВАЖНЕ И ВИТИРВАЦ У ИДЕЇ

– У шицким тим була важна одлука и витирвац у нєй. Кед сами починаце нову роботу, без особи котра вас будзе совитовац, вец чежше. Гоч сом ше розпитовала на вецей боки, у квецарньох и предавальньох, нє кажде ме сцел совитовац або дац одвит, упуциц ме до тей роботи. Требало ми найсц добавяча за швиже квеце. Так же сом з початку куповала драгше квеце, док сом ше з часом нє попрезнавала и упознала людзох добрей дзеки котри ме научели ствари котри барз значни, то усвари мали тайни вельких майстрох. Барз сом им подзековна на тим – гварела Катя.

Квецарню урядово отворела прешлого року 21. септембра на Кирбай у Дюрдьове. Гоч гвари же муштерия вше ма право, нє унїма ше посовитовац каждого хто поручи квеце и ма жаданє як треба же би вапатрал аранжман. При поручованю найволї знац за яку є нагоду и яку фарбу або квеце люби особа котрей наменєни аранжан.    

– Вше их посовитуєм так же би аранжман лєпше випатрал. Єст муштериї котри стрикно поведза цо сцу, а єст и таких котри ми цалком препуща на вибор. Найважнєйше же муштерия пошла задовольна, алє и же би ше врацела док єй ознова будзе требац купиц квеце. Бо, заш лєм я ту пре нїх. Дакеди чежко наплациц шицко цо сом положела до аранжману, а наприклад, без шицкого того би нє бул таки красни и вец часто нє наплацим шицко, нєраз подаруєм, єдноставно, то так. Порихтана сом очкодовац себе же би аранжман бул найлєпши цо може буц. То ми важне понеже на кажди кладзем знак квецарнї и нє сцем ше ганьбиц, алє ше за кажди максимално дац – гварела Катя котра окрем правеня аранжманох окреме ужива у їх доручованю.

Теди ше вше наполнї зоз позитивну енерґию котра ю барз длуго трима. Людзе котрим доручує квеце ю вше крашнє дочекаю, нєсподзивани су, обрадую ше, даєдни заплачу, а велї ю часто и моцно пооблапяю. Прето анї нє чудо кед Катя гвари же жиє свой сон, сон у котрим вельо роби, алє таку роботу од корей нє може вистац.

КВЕЦЕ РАЙ ЗА ОЧИ

Катя люби квеце, люби їх прекрасни фарби, випатрунок. За ню квеце рай за очи. Найпопуларнєйше квеце заш лєм класични вибор, то червена ружи, а у квецарнї попри велького вибору резаного квеца, єст и класичнєйше и еґзотичнєйше, векше и менше квеце у черепчкох. Найволї правиц аранжами за весели нагоди, вони закончени з правеньом аж кед є цалком задовольна. Кед ше занєше зоз роботу и у своєй креативносци, гвари же часто забудзе єсц, та и же єй жимно и теди ше єй нє става з роботу. У тей роботи потребне досц сцерпеня, кажди квет треба порихтац, сортирац, добре чувац, а вец и добре поскладац у аранжману.

Хибу у тей роботи видзи у державней системи, же нє препознава и помага и старши поднїмательки понад штерацец роки, котри порушую приватну роботу, як и тото же би требала мац слуха ґу початнїком у такей специфичней роботи, як квецарня у котрей нєт єднак роботу през цали рок. Алє, без огляду на шицко, єй найважнєйше же би муштерия була задовольна, же би виплацела обовязки ґу держави, алє и себе обезпечела плацу. За пейц, дзешец, петнац роки, себе видзи у квецарнї и нє ма други жаданя лєм злєпшовац людзом и себе днї зоз прекрасним квецом, буц позитивна и креативна.

(Опатрене 347 раз, нєшка 1)