Кед ше роби з ошмихом на твари – успиху будзе

автор ол. русковски 11. май 2020

У Коцуре уж полни трицец роки функционує Културно-уметнїцке дружтво ”Жатва”. У нїм вше було вельо танцу, вельо шпиваня, музики, вельо активних младих людзох котри ту пестовали свою любов ґу тим файтом уметносци. Тото Дружтво облапяло фолклорни ґрупи, тамбурови оркестер, жридлову шпивацку ґрупу, як и други рижни секциї, алє однєдавна ”Жатва” богатша за єдну нову ґрупу зоз котру ше окреме цеши – Младежску мишану шпивацку ґрупу.

Идея за формованє Младежскей шпивацкей ґрупи у рамикох КУД ,,Жатва” настала вєшенї 2018. року. Порушователь тей идеї бул Марко Буила, чия задумка була же би на гушлї провадзел дзивчата у Женскей шпивацкей ґрупи. Медзитим, идея ше з часом меняла и конєчна верзия була Мишана младежска шпивацка ґрупа, чий формални состав формовани на яр 2019. року. Ґрупа нєшка ма єденац членох, єденац млади особи, котри попри активного шпиваня, и на други рижни способи уключени до културного живота того малого валала.

Як гваря члени шпивацкей ґрупи, од самого початку мали идею и жадали робиц зоз фаховцами, у чим им руководство ,,Жатви”, на чолє зоз предсидательом Дружтва Миколом Шантом, помогло. Контактовали Агнету Тимко Мудри, хтора дзечнє пристала робиц зоз нїма, и щесцу тих младих людзох у тей хвильки нє було конца.

Перши наступ им бул на Фестивалу рускей култури ,,Червена ружа” у Руским Керстуре 2019. року, дзе ше публики представели зоз писню ,,Кед я ишол през тот лєс”. Потим шлїдзел наступ на ювилейней 40-тей ,,Коцурскей жатви”, а истого року у авґусту победзели на Фестивалу жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе” отриманим у Дюрдьове. На тим фестивалу фахови жири одлучел же писнї котри одшпивала Младежска мишана шпивацка ґрупа з Коцура, ,,А мой мили з лєса идзе” и ,,Мила моя, мамко”, на найлєпши способ потвердзели же жридлове шпиванє ище вше жиє медзи Руснацами, и же ше традицию чува и почитує.

ШПИВАЛИ И У ЛЬВОВЕ У УКРАЇНИ

Концом авґуста члени КУД „Жатва” зоз Коцура участвовали на трецим Медзинародним фолклорним фестивалу „Орнаменти Фест” у Львове у України дзе ше зоз писнями представели и нашо млади. У октобру шлїдзело госцованє у Индїї на Манифестациї ,Днї українскей култури” дзе ознова указали свойо квалитети. Писнї їх дзвонких гласох нє виостали анї на Културней манифестациї ,,Костельникова єшень” у програмох отриманих у Коцуре и Руским Керестуре.

Єден зоз визначних наступох тей коцурскей ґрупи младих було госцованє у студию РТС на Кошутняку, у Беоґрадзе, дзе знїмали прилог за емисию ,,Шицки нашо Крачуни”, котра була емитована на Першей програми РТС у децембру. У тей емисиї, котра представяла крачунски обичаї числених националних заєднїцох котри жию у Войводини, вони мали чесц и нагоду представиц нашу руску заєднїцу зоз одшпивану коляду.

По словох шицких членох тей шпивацкей ґрупи, сотрудзую и зоз КУД ,,Завичайно врело” з Коцура, та вєдноучаствовали у орґанизациї и наступели на тогорочним Крачунским концерту у януару у коцурским Доме култури. А госци були и на Святосавским концерту котре ,,Завичайно врело” орґанизовало концом истого мешаца.

З вельким ошмихом и пиху споминаю наступ на тогорочним ювилейним 30. Фестивалу новей рускей народней шпиванки ,,Ружова заградка”, за котри ше шицки зложели же им була наисце велька чесц наступиц. У змагательней часци ше представели зоз шпиванку ,,Млади дзивки”, а у ревиялней одшпивали веселу писню ,,Розмария и лелия”. Як гваря, за наступ на визначним Фестивалу ше рихтали два мешаци, а за тоту нагоду достали помоц, та ушили и єднаки облєчива.

З часом котри препровадзели вєдно на пробох, наступох и путованьох, млади у тей шпивацкей ґрупи, окрем добрих сотруднїкох, постали и добри приятелє.

– Дружиме ше часто и досц часу препровадзуєме вєдно, и кед зме нє у  активносцох вязаних за нашу шпивацку ґрупу. Пиєме кафу, ту зме вше кед дакому треба помогнуц, лєбо вислухац, а вєдно зме и у радосних хвилькох и на преславох родзених дньох. Гоч  тераз, пре запровадзени позарядови стан, нє можеме отримовац проби и видзиц ше особнє, вше зме у контакту и дружиме ше прейґ дружтвених мрежох. Щесце же єст така можлївосц, та ше зидземе на видео-поволанку и часто ту вєдно и зашпиваме – з ошмихом бешедую коцурски млади.

З вельким нєсцерпеньом чекаю же би ше шицко врацело до нормалного стану, же би предлужели робиц, шпивац, дружиц ше, алє и путовац.

ДАСКЕЛЬО СЛОВА О КАЖДОМУ

Члени Младежскей мишаней шпивацкей ґрупи, котрих окрем младосци, таланту и красних гласох, краши и мудросц, схопносц, доброта, як и велї други квалитети то хлапци Марко Буила, Роберт Байор и Иван Буила, и дзивчата Настася Сакач, Наташа Тамаш, Дарина Михняк, Єлена Чордаш, Таня Буила, Мариєта Новак, Марина Тодич и Мелания Мали.

Марко Буила, котри и иницировал формованє младежскей шпивацкей ґрупи, школяр штвартей класи  Ґимназиї ,,Петро Кузмяк” у Руским Керестуре на общим напряме на руским язику, а планує ше уписац на Педаґоґийни факултет. Як гвари, одмалючка барз люби музику.

– Участвовал сом на рижних фестивалох и манифестацийох, а попри шпиваня, танцуєм и у фолклорней секциї. Закончел сом и Основну музичну школу у Вербаше и граєм на гушлї. Щиро можем повесц же сом барз задовольни и щешлїви як наша шпивацка ґрупа роби и функционує, и же кед прейдзе позарядови стан, лєм прелужиме з писню и пробами там дзе зме ше застановели.

Роберт Байор школяр осмей класи Основней школи у Коцуре, а як гвари, зоз шпиваньом и активнєйшим участвованьом у КУД ,,Жатва” почал пред кус вецей як роком.

– Гоч сом наймладши у нашей ґрупи, крашнє сом ше уклопел и до роботи, и до дружтва. Наисце уживам у каждей хвильки нашого друженя, алє и у наших шпиваньох и путованьох.

Иван Буила треци хлопски член ґрупи, студент Технолоґийного факултету у Новим Садзе.

– Ище док сом ходзел до стреднєй школи, шпивал сом у Новосадским хору. Любов ґу музики котра ше зявела, предлужела ше и тераз зоз шпивацку ґрупу, а верим же анї нє престанє.

Настася Сакач студент Универзитета у Новим Садзе, на Филозофским факултету, напрям за социялну роботу. Як гвари, любов ґу музики чувствує од кеди зна за себе.

– Длуго сом член ,,Жатви”, почала сом шпивац ище як мала. Нєдавно сом ше уключела и до фолклорней ґрупи, и барз ми мили шицки тоти активносци. Вєдно зоз шпивацку ґрупу сом дожила велї красни хвильки, а и вельо койчого научела. Наймилше ми кед ше после пробох останєме  дружиц. У таких хвилькох  ше шицки лєпше упознаме, зблїжуєме, а вше ту народзели и рижни интересантни нови идеї.

Наташа Тамаш школярка першей класи Стреднєй медицинскей школи у Новим Садзе, напрям фармацеутски технїчар. Любов ґу писнї и танцу Наташа чувствує одмалючка.

– Одмалючка сом активна у коцурским Културно-уметнїцким дружтве, шпивам, а и танцуєм у фолклорней ґрупи. Попри тим, закончуєм Основну музичну школу и граєм на клавиру. Уживам у шицких пробох, наступох, алє ми барз мили и путованя и шпиваня у драже.

Дарина Михняк школярка другей класи Стреднєй медицинскей школи у Новим Садзе, напрям стоматолоґийна шестра, а планує ше и уписац на студиї студиї з медицини.

– У културним живоце Коцура сом уключена одмалючка, шпивам, танцуєм и ґлумим. Закончела сом и Основну музичну школу у Вербаше дзе сом грала на клавиру. Щиро можем повесц же музика и шпиванє моя велька любов.

Єлена Чордаш тиж школярка Стреднєй медицинскей школи у Новим Садзе, напрям педиятрийска шестра-технїчар.

– До фолклорней ґрупи сом ше уключела ище як мала, а познєйше сом почала и шпивац. Барз вельо красни хвильки сом дожила и през шпиванє, як и през наступи и путованя. Шицко то принєсло нови искуства и охабело ми лєм красни упечатки.

Таня Буила студент биохемийного инжинєрства на Универзитету у Новим Садзе.

– Попри факултету, любим учиц нови язики и путовац. Любим музику и шпиванє, а проби зоз шпивацку ґрупу нє видзим як обовязку, алє як задовольство, прето же з каждей проби ми шицки видземе нашмеяни.

Мариєта Новак, попри шпиваня, и студент права.

– Любим шпивац, любим ше дружиц з людзми з нашей ґрупи. Шлєбодни час пополнюєм и зоз тренираньом фитнесу. Барз ми мило же сом часц такей ґрупи яка наша.

Марина Тодич школярка трецей класи Карловацкей ґимназиї, напрям французки язик. Одмалючка є активна у културним живоце свойого валала.

– Барз любим патриц филми, и плануєм робиц дацо споза камери. Граєм на клавиру, танцуєм у фолклору, а ходзим и на хор. Уживам у друженьох и путованьох, а наступ и путованє до України ми остали у окреме красним здогадованю.

Мелания Мали млада наставнїца биолоґиї и физики у коцурскей Основней школи.

– Як мала сом постала член ,,Жатви” дзе сом танцовала и шпивала. Дружтвена сом и барз ми мили тоти млади людзе з ґрупи, як и цала робота. Наисце маме барз красне товаришство.

(Опатрене 131 раз, нєшка 1)