Купованє и условия

Купованє и условия хаснованя интернет кнїжкарнї

 1. ОБЩИ НАДПОМНУЦА
 2. РОБОТНИ ЧАС
 3. ЦЕНИ И ОПИС КНЇЖКОХ
 4. КУПОВАНЄ КНЇЖКОХ
 5. ПЛАЦЕНЄ
 6. ТРОШКИ ВИПОРУЧОВАНЯ
 7. ЧАС ВИПОРУЧОВАНЯ
 8. РЕКЛАМАЦИЇ
 9. ОДКАЗОВАНЄ ПОРУДЖБЕНЇЦИ
 10. ВИЯВА О ПРИВАТНОСЦИ И СИҐУРНОСЦИ ПОДАТКОХ
 11. СОГЛАСНОСЦ И ПРЕМЕНКА УСЛОВИЙОХ

 

 1. ОБЩИ НАДПОМНУЦА

Шицки кнїжки котри приказани у интернет кнїжкарнї на сайту www.ruskeslovo.com мож купиц и випоручиц виключно на териториї Републики Сербиї. Кед даєдна кнїжка будзе розпредата, то будзе ясно назначене и кнїжку нє годно поручиц.

 1. РОБОТНИ ЧАС

Интернет кнїжкарня отворена 24 годзини дньово, 365 днї у року. Шицки питаня у вязи зоз купованьом кнїжкох мож написац на имейл: rsfin@eunet.rs, лєбо ше опитац на число телефона: 021/6613-697 кажди дзень од 9 до 16 годзин.

 1. ЦЕНИ И ОПИС КНЇЖКОХ

НВУ „Руске слово” ґарантує цени кнїжкох на дзень купованя, без огляду на їх евентуалну пременку пред випоручованьом. Шицки цени у интернет кнїжкарнї приказани зоз ураховану порцию, а плациц треба виключно у динарох (рсд).

Рецензиї кнїжкох за векшину кнїжкох написани на истим боку дзе и кнїжка. Рецензия представя упечаток рецензента котри под ню подписани.

 1. КУПОВАНЄ КНЇЖКОХ

4.1 Купованє кнїжкох ше окончує так же ше кликнє на жадану кнїжку, вибере ше число прикладнїкох и прицишнє ше на КУПЦЕ. На правим боку мож превериц цо купене, або закончиц купованє. Кед сце купели вецей кнїжки, ту можеце даєдну вируциц лєбо додац, лєбо пременїц число прикладнїкох (зоз + звекшац, зоз – зменшац). За вируцованє ше хаснує знак х.

4.2 Кед сце купели шицко цо сце сцели, треба кликнуц на ЗАКОНЧЕНЕ КУПОВАНЄ.

4.3 Отвори ше облачок дзе треба удуркац свойо податки, а поля хтори означени з червену гвиздочку обовязно муша буц пополнєти.

4.4 Остатнї крочай то прилапйованє условийох купованя так же ше кликнє на празну коцочку (упознаванє з условиями купованя обовязка купца), а вец теба кликнуц на ЗАКОНЧЕНЕ КУПОВАНЄ. З тим крочайом купованє кнїжки закончене.

4.5 Потвердзенє Вашого купованя достанєце на имейл у хторим будзе писац цо сце купели. Наша служба Вас тиж будзе контактовац же бизме преверели податки за випоручованє.

 1. ПЛАЦЕНЄ

Поручени кнїжки ше плаци у цалосци при пребераню пакета кнїжкох – теди вредносц поруджбенїци треба виплациц курирови при пребераню кнїжкох.

 1. ТРОШКИ ВИПОРУЧОВАНЯ

Випоручованє кнїжкох хтори сце наручели у интернет кнїжкарнї на сайту www.ruskeslovo.com окончує ше ЛЄМ прейґ Post Express курирскей служби (з опцию „нєшка за ютре”).

Шицки поручени кнїжки ше найчастейше посила уж шлїдуюцого роботного дня, а найпознєйше у року од седем роботни днї. Кнїжки плацице курирови у суми на поруджбенїци вєдно зоз трошками курирскей служби по їх важацим ценовнїку.

Трошки курирскей служби Post Express:

Трошки випоручованя по ценовнїку Post Express служби обраховюю ше у одношеню на чежину пакета.

– 150,00 дин за чежину до 0,5 кґ

– 240,00 дин за чежину од 0,5 до 2 кґ

– 300,00 дин за чежину векшу од 2 кґ.

Шицки информациї мож пречитац на сайту курирскей служби – https://www.postexpress.rs/struktura/lat/cenovnik/cenovnik-unutrasnji-saobracaj.asp.

 1. ЧАС ВИПОРУЧОВАНЯ

Курирска служба Post Express випоручує пакети дзень потим як сце достали обвисценє же Вам пакет послати. Скорей як цо превежнєце поручени кнїжки од курирскей служби, преверце чи то пакет кнїжкох хтори сце наручели. Кед пакет нєкомплетни лєбо очкодовани, маце право нє прияц го и нам го приявиц. Нє будземе уважовац приявйованє хибох кед прешло вецей як 24 годзини од приєму пакета.

 1. РЕКЛАМАЦИЇ

Кед ше рекламує даєдна од купених кнїжкох, НВУ „Руске слово” у найкратшим чаше, а у рамикох предвидзеней законскей процедури, заменї ше ю з нову, лєбо враци динари. Кед жадаце рекламовац даєдну кнїжку треба наволац на телефон 021 /6613-697, лєбо послац имейл на: rsfin@eunet.rs.

Кед жадаце врациц кнїжку хтору сце купели од НВУ „Руске слово”, то треба покончиц найпознєйше у чаше од 48 годзини од хвильки кед сце на своєй адреси прияли кнїжку (викенд ше нє рахує). Трошки врацаня кнїжки зноши купец.

 1. ОДКАЗОВАНЄ ПОРУДЖБЕНЇЦИ

Кед же жадаце одказац поруджбенїцу хтору сце уж потвердзели на сайту, треба нам цо скорей послац обвисценє о тим по имейлу лєбо явиц на телефон же бизме застановели посиланє порученей кнїжки. Кед кнїжка уж послата лєбо випоручена, поруджбенїцу нє мож одказац.

 1. ВИЯВА О ПРИВАТНОСЦИ И СИҐУРНОСЦИ ПОДАТКОХ

НВУ „Руске слово” ше обовязує же нє злохаснує особни податки хтори дати у поруджбенїци. За особни податки ше рахую шицки податки з хторима ше утвердзує идентитет Купца (мено, презвиско, адреса биваня, имейл адреса и подобне).

НВУ „Руске слово” нє будзе давац особни податки Купца трецей особи, лєм у случайох кед то вимага закон, як и у случайох кед то потребне за сполньованє обовязкох.

Шицки податки о купцох ше строго чува и доступни су лєм тим хторим тоти податки нєобходни за окончованє роботи.

Податки хтори ше автоматски зазначую на сайту НВУ „Руске слово”, а хтори нє особни податки (файта интернет преглєдовача, число нащивох, час преповадзени на сайту и подобне) НВУ „Руске слово” ма право хасновац виключно пре оцену нащивеносци сайта и пре злєпшанє змистох и функционалносци.

 1. СОГЛАСНОСЦ И ПРЕМЕНКА УСЛОВИЙОХ

З хаснованьом интернет кнїжкарнї подрозумює ше согласносц хаснователя зоз шицким цо наведзене на тим боку. Обовязуєме ше же ше будземе притримовац шицкого цо наведзене, а шицки пременки условийох поставаю важаци аж после обявйованя на тим боку. Розуменє тих условийох купованя обовязка хаснователя.