Лєбо хиби пенєж, лєбо пациєнти

автор влдї, апа, бас 2. авґуст 2015

Аж и кед маю можлївосци финансовац специялизантох, општински доми здравя углавним нє маю пенєжи анґажовац лїкарох хтори дочасово одменя колеґох. Медзитим, и кед єст пенєжи, демоґрафски обставини таки же ше после пензионованя искусних лїкарох специялистични служби гаша.

 Уж длугши час ,,хронїчна хорота” здравства у Шидзе нєдостаток лїкарох-специялистох. Причина и толкованє за проблем хтори ше ламе прейґ здравя пациєнтох, же нєт пенєжи за  дальше фахове усовершованє лїкарох у Шидзе. Нє так давно, наприклад, кед Дом здравя остал без неуропсихиятра, понеже дотедишнї  пошол до пензиї, а младша колеґиня ище була на специялизациї, пациєнти зоз шидскей општини мушели путовац до 40 километри оддалєней Сримскей Митровици. На щесце, тот конкретни проблем ришени прешлей єшенї кед ше дохторка врацела зоз специялизациї, алє проблеми зоз другима специялистичнима фахами и тераз актуални. По словох директора Дома здравя Шид др Крсти Куреша, нєшка на специялизациї дохторе з обласци педиятриї и ґинеколоґиї.

– Медзитим, тераз маме „на чеканю” колеґох хтори жадаю специялизовац интерну медицину, офталмолоґию и урґентну медицину, а пенєжи нєт. За офталмолоґию и урґентну медицину треба за каждого специялизанта обезпечиц по 680 тисячи динари, а за интернисту аж 850 тисячи. Шидски Дом здравя тоти средства нє ма, бо зме уж плацели два спомнути специялизациї. Алє нє проблем лєм же з власного буджета треба виплациц специялизацию, алє и то же вец треба дочасово заняц другого дохтора и обезпечиц му плацу покля ше зоз специялизациї нє враци колеґа, бо пациєнтох дахто муши лїчиц – гвари директор Куреш. Вон надпомина же Фонд здравства нє обезпечує плаци за новоприятих дохторох хтори робя на замени, а Дом здравя ше вец знаходзи же би тото анґажованє  подмирел з власнима пенєжми. Прето тераз Дом здравя вимага од локалней самоуправи же би вона превжала финансованє специялизацийох, медзитим затераз ище нєт позитивного одвиту. Нєурядово дознаваме же ше чека ребаланс буджета.

Проблем специялистох у Доме здравя Шид нє нови и тирва роками. Дакеди специялисти приходзели зоз Сримскей Митровици до Шиду та пациєнтом було лєгчейше, понеже ше нє мушели малтретовац  и путовац, алє здравствену услугу могли достац у своїм месце. Медзитим, пре драгово трошки за анґажованє лїкарох зоз страни, тот модел нєодлуга утаргнути, а терха, односно  трошок за цалодньову драгу до Митровици знова спаднул на пациєнтох. Ище актуална заєднїцка вимога руководзацих Дома здравя и представнїкох локалней самоуправи у Шидзе  ресорному министерству же би проблем бул ришени и же би специялисти знова приходзели до Шиду, алє потераз нє було порозуменя.

Прето на концу остава лєм наздаванє же ше з ребалансом општинского буджета  найдзе пенєж за финансованє специялизацийох  лїкарох зоз Шиду.

Дом здравя Шид

Дом здравя Шид

И ВЕРБАСКИ ШПИТАЛЬ У КАДРОВИХ ПРОБЛЕМОХ

 – У вербаским шпиталю тиж маме проблем з нєдостатком кадрох – лїкарох, медицинских шестрох и технїчних роботнїкох. Одходза до пензиї, а одходза и до иножемства, и то углавним кадер зоз стреднїм образованьом. Кед напуща Шпиталь, нє доставаме за нїх замену. А кед примеме нових роботнїкох, мушиме их прияц зоз власних средствох. Окрем того, хиби нам педиятер, а же бизме отримали континуитет, дежураю нам педиятри з Дома здравя, з Малого Идьошу, а плаци их Покраїна и то  нам велька помоц – визначел директор Общого шпиталю Вербас др Йован Янич хтори надпомина же вербаски шпиталь каждого мешаца обявює поволанку, алє фахови кадер нє мож пополнїц. Вербаски Шпиталь реґионални и ма вельку територию, односно мрежу установох за котру є одвичательни. Так до Вербасу ґравитую пациєнти з Бечею, Бачкей Паланки, Бачу, Вайскей, пациєнти з Кули, општини Мали Идьош. Прилїв пациєнтох вельки, а установи примарней защити хтори их посилаю до Вербасу нє маю одвитуюци специялистични служби, та нє лєм же пациєнти приходза лєжац, алє приходза и до специялистичних амбулантох. Специфичносц вербаскей општини же и локални Дом здравя нє ма шицки служби хтори би мушел мац, та на тот способ шпиталь, хтори би требал представяц висши уровень здравственей защити, барз обтерховани. Наприклад, у самим Вербаше Дом здравя нє ма интернисту, радиолоґох за рендґен и ултразвук, офталмолоґа анї оториноларинґолоґа, та прето шицки пациєнти ґравитую ґу шпиталю. А понеже и у Шпиталю, наприклад, заняти лєм єден офталмолоґ, вон практично нє може постарчиц препатриц шицких пациєнтох, бо муши робиц и за Шпиталь, и за Дом здравя.

Прето ше и на очним и на дзепоєдних других оддзелєньох и амбулантох правя вельки гужви и лїсти чеканя, цо би ше обчековало у вельких городох а нє и у реґионалним центру як цо Вербас. То пациєнтом завадза, гужви вельки, а даєдни маю зауваги и на тото же заказованє орґанизоване на датум, односно дзень, а нє на годзину – та дакеди треба чекац цале дополаднє на шор. Ґу тому, понеже у Южнобачким округу вербаски шпиталь єдина институция секундарней здравственей защити, бо Нови Сад нє ма городски шпиталь – а вербаски лїсти чеканя заш лєм кратши як у Новим Садзе, та ше и новосадски пациєнти часто одлучую за Вербас.

У такей ситуациї, надїю дава податок же нєшка вербаски шпиталь финансує школарини за аж 23 своїх лїкарох на специялизациї, та мож обчековац же їх врацанє обачлїво розтерхує преобтерховане вербаске здравство.

Общи шпиталь Вербас

Общи шпиталь Вербас

ГОЛЄМ ПЕДИЯТЕР У КАЖДИМ ВАЛАЛЄ

 У Здравственей станїци у Дюрдьове влонї, после длугшого часу, стабилизована робота дзецинского дохтора – педиятра. Роками пред тим педиятер робел два або три днї у єдней змени, та родичи котри нє мали авто або су слабшого материялного стану, мали проблем дойсц до того дохтора понеже з дзецми требало исц до Жаблю, лєбо до Нового Саду. Педиятер тераз ознова роби єдну змену през цали тидзень.

По словох директора Дома здравя Жабель др Душана Блаґоєвича, тот проблем ришени дзекуюци тому же обачене же од шицких штирох населєньох у општини, лєм у Дюрдьове остатнї даскельо роки рошнє наталитет. Тот факт вихасновани же би ше достало дошлєбодзенє финансовац стаємного педиятра у дюрдьовскей здравственей станїци. Медзитим, за розлику од даєдних других општинох як цо Бечей лєбо и Темерин дзе  специялистични служби централизовани, др Блаґоєвич надпомина же ше у Жаблю намагаю голєм педиятрох розподзелїц по шицких местох же би олєгчали родичом.

– Єст правилнїк на основи котрого можеме поглєдовац и запошлїц специялисту до Дому здравя, а по хторим основни критериюм же би нам держава дошлєбодзела специялисту, одредзене число гражданох котри би хасновали його услугу. Так  ше за роботу педиятра поглєдує 1 500 дзеци возросту по осемнац роки. За штири роки, достали зме трох специялизантох, та тераз маме пейцох лїкарох котри  робя у педиятрийней служби – толкує актуални обставини на подручу жабельскей општини др Блаґоєвич. Дом здравя ма шицких специялистох у примарней здравственей защити – интернисту, рендґенолоґа, офталмолоґа, неуропсихиятра, пнеумофтизиолоґа, ґинеколоґа, педиятра, специялисту физикалней медицини и медицинскей биохемиї у лабораториї. Медзитим, у Жаблю нєт оддзелєнє оториноларинґолоґиї, понеже за тоту службу потребне мац штерацец тисячи гражданох.

Др Блаґоєвич медзитим надпомина же гоч педиятрия обезпечена у шицких здравствених станїцох, за препатрунок при других специялистох треба пойсц до општинского шедзиска  у Жаблю.

– Нарок єдини наш неуропсихиятер одходзи до пензиї. Свидоми зме яка потреба за тоту специялизацию и уж ше два роки намагаме напредок ришиц тоту ситуацию, односно обезпечиц замену. Медзитим,  пре нєдостаточне число гражданох годно буц же з його одходом останєме и без замени, та нашо гражданє на препатрунок буду мушиц исц до Нового Саду, гварел др Блаґоєвич. По його словох, у наиходзацим периодзе тот тренд будзе вше обачлївши як искусни специялисти буду одходзиц до пензиї, а пре нєдостаточне число гражданох, нови специялизациї нє буду одобровани. А по правилнїку, коло числох нєт єднаня и лицитованя. Наприклад, у Швидкей помоци тераз робя штверо лїкаре. Пиятого нє можу запошлїц, бо у општини Жабель хибя 400 особи односно нєт 27 001 алє „лєм” 26 623 гражданох хтори потенциялно хасную услугу тей служби.

Позитивна вистка тота же уж по нєдзелї, по законченю специялизациї у Дому здравя у Жаблю будзе запошлєни ище єден ґинеколоґ, та ше на препатрунок нє будзе длуго чекац.

Здравствена станїца Дюрдьов

Здравствена станїца Дюрдьов

 

(Опатрене 147 раз, нєшка 1)