Министерство младежи и спорту и КУМ у заєднїцким проєкту

автор ол. русковски
351 Опатрене

КОЦУР – Коцурске здруженє младих (КУМ), Општина Вербас як партнер и Министерство младежи и спорту, 27. априла подписали контракт о заєднїцким финансованю Програми явного конкурсу за стимулованє розличних формох обезпечованя роботи, самообезпечованя роботи и поднїмательства младих. Контракти подписали предсидатель КУМ-у Стеван Самочета и Министер младежи и спорту Ваня Удовичич.

Вкупни средства за реализованє програми виноша 3,5 милиони динари за проєкт  „Економске змоцньованє младих у валалох општини Вербас през обуку и доставанє сертификатох за роботу и помоц у обисцу”.

Цильна ґрупа проєкту нєзаняти млади особи котри жию у валалох на териториї општини Вербас и котри спадаю до катеґориї особох котри чежше находза роботу – Ромкинї, мацери и оцове котри сами ховаю дзеци, жени, особи з лєгчейшим ступньом инвалидитету, нєквалификовани роботнїци… Нєпоштредно цильна ґрупа и ширша дружтвена явносц котрей ше блїзше представи проблеми з котрима ше зочую жени на валалє, през активносци вязани за видлївосц проєкту, гварел з тей нагоди Самочета.

Общи циль проєкту и економски змоцнїц младих з валалох општини Вербас през акредитовану обуку и доставанє сертификатох за роботу на помоци у обисцу, як и звекшанє конкурентносци и можлївосци находзеня роботи за 40 нєзаняти млади особи.

Проєкт писали дзепоєдни члени Проєктного бироу Националного совиту Руснацох котри го и буду имплементовац и запровадзовац у Коцуре и Вербаше, визначел на концу Самочета.

Иншак, Министерство младежи и спорту и младежски здруженя подписали контракти о реализациї 82 проєктох котри унапрямени на витворйованє цильох Националней стратеґиї за младих, за стимулованє розличних формох обезпечованя роботи, самообезпечованя роботи и поднїмательства младих и за розвой и запровадзованє младежскей политики.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ