Нє видно шлїдуюцу станїцу

автор тах 19. децембер 2016

Гоч Явне подприємство за превоз путнїкох „Вербас” чежко функционує уж роками,  ситуация кулминовала нєдавно. Роботнїки тужели фирму, бо им нє виплацени єденац плаци, а концом новембра, у хвильки кед нє було горива за превоженє, помоц поглєдали опрез будинку Скупштини општини Вербас.

ЯП за превоз путнїкох „Вербас”, остало єдно з ридких подприємствох такого типу уж роками превожи путнїкох на городских, пригородских и медзигородских линийох. Од нього найвецей завиша школяре хтори кажди дзень путую до школи, роботнїки хтори з валалох у општини и дугих местох путую на роботу, студенти…

Пондзелок, 28. новембра, роботнїки нє пошли на роботу, а школяре виостали зоз школох бо автобус нє пришол. Подприємство ше пре вельки длуства зочело зоз блокаду рахунку, и нє було пенєжи за гориво. Роботнїки помоц глєдали при сновательови, СО Вербас, хтора дочасово обезпечела одредзене количество горива и теди порушани рижни прегварки хтори и тераз тирваю, же би ше нашло ришенє як подприємство вицагнуц зоз амбису у хторим ше нашло.

– НИС нас блокирал зоз 10 милиони динарами, и престал нам випоручовац гориво. Того дня зме нє могли окончовац превоз и роботнїки то вихасновали же би окончели прицисок (на Општину), же би ше обезпечело гориво. Попри тим фирма пожнї 11 мешаци зоз плацами роботнїкох, и то єден факт хтори ше споминало того дня. Превозки нам стари, просеково 16–17 роки, остатнї три-штири роки возни парк нє обновйовани. Шицко ше тото цага уж роками – толкує окончователь длужносци директора ЯП Вербас Чедо Субашич тедишнї збуваня.

ОПШТИНА ПОМАГА ЗОЗ ПРЕГВАРКАМИ

Же би помогла голєм дочасово ришиц проблем, и же би ше нормализовало превоженє путнїкох бо би длугше одсуствованє виволало ище векши проблем, општина Вербас обезпечела гориво за даскельо днї, и на вецей заводи бешедовала з поверенїками же би додатно нє обтерховали уж блокирани рахунок подприємства.

Милан Ґлушац, предсидатель Општини Вербас

Милан Ґлушац, предсидатель Општини Вербас

– Пробовали зме им обяшнїц же ше поспиши виплациц єдну часц кед почнє децембер, наплацованє картох. Окреме ту бул НИС хтори од нїх найвекши. Алє знаце як то идзе, вони нє сцели вецей чекац, пущели свою блокаду, после НИС-у зявели ше ище даскельо добавяче хтори тиж пущели свойо вексли, цо вшелїяк, їх право – гварел предсидатель општини Вербас Милан Ґлушац. Тото цо вон вецей раз наглашел, то же Општина нє длужна финансийно помогнуц подприємству за превоз путнїкох. Гоч є його снователь, воно ше само финансує.

– Ми ше одношели у правей мири ґу нїм, виплацели зме шицки длуства хтори були з боку локалней самоуправи зоз буджета, шицко тото цо фактуроване було виплацене, и зоз тим нам руки, так повесц, завязани. Нє можеме далєй преруцовац средства, окрем наспрам того цо вони фактурую, наприклад, по основи превозу школярох и студентох – гвари Ґлушац, зоз чим ше склада и директор подприємства, алє нє и роботнїки хтори твердза же им општина длужна виплациц субвенциї за превозки, хтори ше уж даскельо роки нє виплацело, а того року су утаргнути.

БЕЗ ПЛАЦОХ ОД ВЛОНЇ

У ЯП „Вербас” у тей хвильки занята 81 особа. Пред тим число було вельо векше, а ОД директора гвари же и тераз єст звишок занятих.

– Субвенциї за автобуси того року держава утаргла, алє анї потераз, зме, анї раз зме нє достали субвенциї. То од 5 до 10 милиони динари. Я поставям питанє, дзе тоти пенєжи? Општина наисце виплацела одредзени пенєж, то у шоре, ми подзековни, алє вони нам були длужни и тоти пенєжи – прешвечени предсидатель Самостойного синдикату ЯП „Вербас” Предраґ Балетич.

Роботнїки плаци нє достали 11 мешаци, а як сами гваря, жили зоз пожичкох. Пре нєвигодну ситуацию одлучели ше тужиц подприємство и так наплациц свойо длуство.

– Вони маю свойо кредити, длужни су. Вежнїце кредит та го нє виплацуйце та увидзице цо ше случи. Нє плац струю, маш дома дзеци, фамелию, цо будзеш? Я станул на бок роботнїкох и нїч ме друге нє интересує, и я жиєм од тей фирми и ховам тройо дома. Хвильково, циль нашого синдикату вибориц ше за даяки социялни програм за нїх. Нє допущим же би тоти роботнїки остали без ичого – гвари Балетич, предсидатель єдного з двох синдикатох у ЯП „Вербас” у хторим учленєни 63 роботнїки. Сами роботнїки на питанє яки стан у фирми и як жили без плаци скоро рок днї ше лєм поносую. Опатрице твари тих людзох ту, та похопице же як нам – гвари єден з вожачох. Балетич толкує же им превершело, и зато подзвигнута тужба у надїї же так наплаца приманя.

МЕСТО ТИРВАЦОГО, ДОЧАСОВО РИШЕНЯ

Медзитим Општина поставя питанє чи то наисце бул добре обдумани крочай бо, як гвари Ґлушац, праве пре тоту тужбу рахунок подприємства и блокирани.

– Роботнїкох могло сукцесивно наплацовац, нє требали шицки вєдно тужиц подприємство. Голєм їх половка, та би так бул преходни рахунок. Були зме у министерстве за роботу най видзиме на цо можу нашо роботнїки раховац. Достали зме упути же би зме ше явели до министерства привреди, бо вони маю иншаки искуства кед явни подприємства того типа у питаню и у наступним периодзе будземе контактовац державних секретарох же бизме дошли можебуц до даякого нового ришеня, лєбо заключеня – гварел Ґлушац.

Тиж так, дума же ище у старту направени погришни концепт подприємства, а воно так функционує 20 роки. Нєпреривно ше завйовали проблеми и длуства, и єдноставно вони ше обрацели Општини Вербас, як сновательом. Медзитим ви нє мож раховац на локану самоуправу хтора законски огранїчена, насампредз на преруцованє средствох.

ВИЄДНАНИ АВТОБУС З БАЧКЕЙ ПАЛАНКИ

Чедо Субашич, окончователь длужносци директора ЯП Вербас

Чедо Субашич, окончователь длужносци директора ЯП Вербас

Обезпечованє горива за єден тидзень було перше дочасово ришенє, а потим винайдзене и друге, тиж дочасове. З подприємством „Дунав превоз” з Бачкей Паланки подписани контракт о дїловно-технїчним сотруднїцтве, односно, ЯП „Вербас” виєднали цудзи автобуси, вожачох и гориво за свойо линиї, покля нє пошори свойо автобуси, и покля нє найдзе даяке лєпше ришенє за проблем у хторим ше нашло.

– Ми мали єдну схадзку зоз пейц-шейсц превознїками зоз окруженя хтори би нам могли помогнуц, бо ище вше маме проблем зоз подмирйованьом з горивом. Контракт подписани и то будзе тирвац даяки период. Тот период вихаснуєме же бизме поправяли нашо превозки. Дакус зме нє порихтани вошли до жими по питаню антифризу, ґумох, нєисправносци превозкох, так же за тот час направиме даяку консолидацию – гвари Чедо Субашич, окончователь длужносци директора ЯП Вербас.

На питанє кельо подприємство годно так функционовац, анї чолнїки подприємства, анї Општини ище вше нє маю конкретни одвит, док предсидатель самостойного синдикату Предраґ Балетич твердзи же ше фирма ище того мешаца найдзе пред ликвидацию. Предсидатель Општини толкує же подприємство на самим початку основане зоз погришним концептом, и же ше зоз проблемами нєпреривно стрета. Чи ше зоз того проблему вицагнє и предлужи вожиц на даяку шлїдуюцу станїцу, и видзе як побиднїк, ище ше ма видзиц.

ПРИВАТИЗАЦИЯ НЄ ОПЦИЯ

Тото од чого ше заняти у ЯП „Вербас” боя то же их здогонї судьба векшини державних подприємствох хтори приватизовани – же их превежнє даяки нови власнїк, приведзе своїх роботнїкох, а вони ше зоча зоз одказом. Медзитим, предсидатель Ґлушац твердзи же комплетна приватизация затераз нє опция, можебуц явно-приватне партнерство, як гвари.

– Думам же ше приватизация явних подприємствох нє може случиц, тото цо по моїм думаню проблем – кед ше придзе до ликвидациї. Єст вецей можлївосци, ми аж зоз одредзенима понукачами, же бизме пришли до квалитетнєйшого ришеня, бешедуєме кажди дзень най видзиме чи то будзе даяке явно-приватне партнерство, чи даяка друга форма функционованя – гвари Ґлушац.

50 vozni park VERB

(Опатрене 3,680 раз, нєшка 1)