Обезпечени средства за оправянє закрица на Дому култури у Коцуре

98 Опатрене

НОВИ САД/КОЦУР – На схадзки Покраїнскей влади отриманей стреду, 30. марца, єдна з принєшених одлукох одношела ше на Дом култури у Коцуре, пренєсол општински сайт.

Так, за роботи на замени конструкциї закрица на обєкту коцурского Дома култури Општини Вербас унапрямени 7,8 милиони динари, сообщене по законченю схадзки.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ