Облєчиво и посцелїна, як райбац и сушиц

автор Мартица ТАМАШ 25. май 2021

Барз важне знац як ше райбе шмати, нє лєм прето же би после райбаня були чисти, же би мали красну фарбу и же би материял бул очувани и цо длужей як нови, алє и же би були здравствено безпечни

Пред каждим райбаньом треба позберац шицки шмати, ручнїки и посцелїну, памучни маїци, блузни, кошулї, тренерки, фармерки цо брудни и посортирац их по материялох и по фарбох. Вєдно треба райбац лєм тоти шмати хтори з истого материялу и приблїжних фарбох, бо од того завиши и температура на хторей ше райбе и количество детердженту, з тим же фаховци за тоту обласц гваря же нє треба вєдно райбац ручнїки и посцелїну. Кед направени ґрупи шматох и вец у єдней маме баржей и менєй брудни шмати, на тих бруднєйших треба зарайбац шпляхи.

Вше треба почитовац тото цо пише на етикети кед у питаню температура райбаня и хаснованє центрифуґи, нїґда ше нє шме сипац вибильовач на шмати у фарбох и обовязно шмати треба сушиц наспак, же би нє виблядли.

Велїм ґаздиньом олєгчанє же можу шмати и посцелїну сушиц у сушачки, з тим же и ту важне же ше ю нє шме преполнїц, бо ше вец шмати нє осуша як цо предвидзене и буду погужвани. До сушачки нє добре класц вирайбани патики, лєпше будзе кед ше осуша на слунку.

На упутству за райбачку пише, а то твердза и майстрове за електрични апарати, же райбац треба лєм з точним количеством детердженту, так як написане у декларациї на мещку у хторим пращок купени. Кед же ше положи вецей пращку, шмати нє буду анї баржей и анї лєпше вирайбани, алє ше може случиц же ше пращок нє розпущи, же будзе затикац райбачку, правиц звишок пени хтора дзвига бруд горе, алє го нє одстранює. Класц превельо пращку опасне, бо може иритировац скору.

Райбачку нє треба преполнїц, бо кед ше до нєй накладзе вецей шмати як цо предвидзене, нє вирайбе добре, а и пращок ше вец нє вимиє до конца. Треба буц осторожни и кед ше хаснує омегчовач. Нє треба го класц анї превельо, бо ше вон нє вимива зоз остатнєй води, а кед у питаню дзеци и чувствительни особи, лєпше го прескочиц.

ЕКОЛОҐИЙНО И ЗДРАВСТВЕНО БЕЗПЕЧНИ

Дамир Попович зоз роботнї Aqua Clean d.o.o. з Вербасу, чия дїялносц райбанє и хемийне райбанє шматох, гвари же ше у отримованю гиґиєни хаснує еколоґийно и здравствено безпечни средства.

– Окреме зме пошвецени квалитету роботи, цо значи же ше з райбаньом або хемийним райбаньом одстранює бруд и шпляхи, а чува ше материял и фарбу вирайбаному (як шицки гуторя, вичисценому) облєчиву и предметом – гварел Попович.

 Тото подприємство отримує гиґиєну униформох и шицкей текстилней опреми за вецей вельки фабрики, шпиталї, готели и доми школярох у Южним и Заходно-бачким и округу. Попри облєчива райбу и вичисцую и душеки, паплани, покровци, преблєчива за шедзиска у автох, кочики, авто-шедзиска за дзеци. 

smart

ШМАТИ И ЗДРАВЄ

ГИҐИЄНА НАС ЧУВА

Чисти шмати, ручнїки, посцелїна и шицко з чим цело у контакту  єдно з основних условийох за очуванє здравя каждей особи. Прето з исту увагу мушиме приступиц  ґу гиґиєни тих стварох, як и ґу особней гиґиєни

О тим цо важне зробиц, кед у питаню отримованє гиґиєни шматох, ручнїкох, посцелїни и шицкого з чим нашо цело приходзи до контакту, же би то нє завадзало нашому здравю за нашо новини гутори специялиста алерґолоґиї и имунолоґиї – примариюс др Мелания Виславски, хтора робела на Институту за здравствену защиту дзецох и омладини Войводини у Новим Садзе. И попри того же дохторка Виславскова тераз у пензиї, професийно є активна а з тей нагоди нам дава вецей хасновити совити о тим цо бизме мали зробиц же бизме нє виволали алерґию, а окреме як защициц дзеци.

– Чисти шмати, ручнїки, посцелїна и шицко з чим цело у контакту  єдно з основних условийох за очуванє здравя каждей особи. Прето з исту увагу мушиме приступиц  ґу гиґиєни тих стварох, як и ґу особней гиґиєни. Тота гиґиєна облапя: одвитуюце райбанє (на 60-90o), сушенє, пейґланє и отримованє або чуванє чистих шматох. Шмати котри ше райбу у райбачки, на одвитуюцей програми и з квалитетним детерджентом вшелїяк же лєпше вирайбани.  То прето же константнєйша цеплота на котрей ше райбу, ровномирнєйше розпоредзованє детердженту, стаємне мишанє и векше количество води котра одстранює нєчистоту.  Вшелїяк, ручно треба пробовац одклонїц стари и моцни шпляхи, добре виплокац, а потим вирайбац  у машини. Ручне райбанє ше препоручує лєм кед маме барз нїжни и чувствительни предмети (пре фарбу, або материял) и  ствари на котрих то з декларацию зазначене – гутори др Виславски.

Детерджент за шмати у одредзених ситуацийох може виволац червенїдло на скори, а дакому завадза и омегчовач.

– Без огляду чи ше шмати райбе ручно чи у райбачки, муши ше их барз добре виплокац. Остатки пращку на шматох  познєйше при контакту з людским знойом можу виволац моцну иритацию и червенїдло скори, а у чувствительних реґиох  чловекового цела можу буц и причина же ше створи виєдзене место на скори, алє то нє алерґия.  Омегчовачи за шмати нє треба хасновац при райбаню посцелїни, ручнїкох, як и облєчива т. є. стварох котри у директним контакту зоз скору, анї при райбаню дзецинского, окреме облєчива бебох. То прето же защитне пасмо котре омегчовач справи, нє допущує упиванє зною, може воволац контактни иритациї, а премоцни пах може воволац и проблеми при особох котри маю хороти орґанох за диханє – толкує др Виславски.

smart

ОСТРОЖНО КЕД У ПИТАНЮ ДЗЕЦИ

Окреме треба буц осторожни кед у питаню шмати и посцелїна за дзеци и реаґовац такой кед ше зявя пременки на скори.

– Дзецински, окреме ствари малих бебох, треба райбац окреме, нє зоз стварами одроснутих. Треба хасновац цо нєутралнєйши и преверени детердженти, по можлївосци зоз знаком 0+. Омегчовачи лєпше нє хасновац. При зявеню червенїдла скори, або осипу, перше треба тото место добре вимиц з лїтну воду и нєутралним дзецинским мидлом, а потим намасциц зоз нєутралну крему за чувствительну дзецинску скору. Кед же проблем векши, треба поглєдац помоц од лїкара. Детерджент з котрим ше пред тим райбало треба пременїц и повториц програму плоканя (2 раз виплокац). Кед ше зяви киханє, обовязно ище раз виплокац шмати чи посцелїну и пременїц детерджент, або омегчовач  кед же ше го хасновало – совитує др Мелания.

НА СЛУНКУ, МРАЗУ, ШНЇГУ, АБО У ХИЖИ

Барз важне и дзе и як ше суши шмати, чи вонка на воздуху, чи нука у хижи, а чи у машини за сушенє шматох. Нє шицки маю двор, або терасу же би могли сушиц шмати вонка, на слунку.

– Найидеалнєйше шмати сушиц вонка, на мразу або шнїгу, а влєце на слунку и витру. Медзитим,  кад же у фамелиї маце особу з алерґию на полен, нє препоручує ше сушенє шматох на витру, бо ше часточки полену лїпя за влажни шмати, цо тим особом може спрчинїц алерґийну реакцию.  Кед же ше шмати муши сушиц у хижи, потребне частейше превитровиц просторию у котрей ше суша, бо ше при сушеню ошлєбодзує вельке количество пари, цо може воволац кондензованє и зявенє плєшнїни на муре. Квалитетни сушачки и вибор одвитуюцей програми сушеня у тей ситуациї добре ришенє – гутори др Виславски.

На цело велї кладу рижни млєка за скору, помади, шминку, дезодоранси, лаґи за власи и нохци, прикраски. Кед ше на скори замеркує пременки, треба реаґовац.

– Нєшка єст барз вельки  вибор средствох за особну гиґиєну и прикрашованє, а реклами нєселективно понукаю найрозличнєйши препарати.  При особним виборе ше муши водзиц рахунку же нє маме шицки исту файту скори, исте число рокох, исти здравствени проблеми.  Самим тим, нє одвитую исти препарати шицким. Треба виберац природни препарати, без, або з минималним количеством  конзервансох, штучних фарбох, пахнячкох и по можлївосци вше перше вжац тестер,  випробовац пар раз, аж потим купиц препарат – гвари др Мелания.

smart

ВОДЗИЦ ЗДРАВИ СПОСОБ ЖИВОТА

Вельо того за свойо здравє можеме сами зробиц, окреме же можеме свидомо керовац ситуациї у хторих нам ше можу случиц алерґийни реакциї.

– За очуванє здравя и злєпшанє имунитету, як и керованє алерґийох вшелїяк найважнєйше водзиц здрави способ живота. То значи провадзиц природу. Кармиц ше зоз природну, дамашню покарму, зоз цо менєй штучнима додатками, спац 6-8 г. дньово, препровадзовац час на швижим воздуху, нє куриц, нє пиц, практиковац умерено физичну активносц и на шицких планох по можлївосци максимално керовац хемийни додатки у єдзеню, пицу, средствох за гиґиєну  цела и обисца. Тиж так важни и шорови превентивни лїкарски контроли, як и лїкарски консултациї при зявеню перших симптомох хороти – заключує др Виславски.

ХЕМИЙНИ ПРЕПАРАТИ СКОРЕЙ ВИВОЛУЮ ИРИТАЦИЮ

Алерґия, то премоцни и за чловека чкодлїви способ реакциї  орґанизма, на инертни и нєчкодлїви  материї з котрима є у контакту. Алерґия ше явя углавним при особох котри маю фамелийну  нашлїдну прихильносц ґу такому способу реакциї. Можу ше зявиц у гоч котрим животним вику, цо завиши од велїх факторох. При  малих дзецох першу алерґию найчастейше виволує дацо од єдзеня. Кус познєйше ше розвива и алерґия на алерґени з воздуху, при даєдних пациєнтох на лїки и на отрови пчолох и осох. Алерґийни реакциї на препарати за гиґиєну нє таки части. То такволани контактни алерґиї, котри ше при дзецох ридко зявюю.  Можу ше зявиц при дзецох котри маю барз чувствительну, або уж очкодовану скору.  Аґресивни хемийни препарати за гиґиєну частейше виволую иритацию скори, очкодую єй защитне пасмо – такволани микробион  и вец тота особа реаґує пречувствительно на рижни ствари з котрима є у контакту, а тиж так ше лєгко и инфицира.

ХИЖНИ ЛЮБИМЦИ МОЖУ МАЦ ПОЗИТИВНУ УЛОГУ

Хижни любимци маю позитивну улогу за розположенє и психу їх ґаздох. Медзитим, при пребуваню у завартим просторе, окрем иншого, стретаме ше зоз проблемом отримованя їх гиґиєни и зоз шерсцу по обисцу. Вшелїяк, нє треба брац любимца, кед же дахто у обисцу ма алерґию на животиньску шерсц, або кед тей животинї и себе нє можеме обезпечиц подполни гиґиєнски условия.  Мачку ше нє препоручує, при вибору псох треба виберац расу котра нє охабя вельо шерсци, а  найбезпечнєйши рибки, або коритнявки.

ЧОМ ТРЕБА ПЕЙҐЛАЦ ШМАТИ

 Пейґланє єден з квалитетних и доброх способох отримованя гиґиєни, окреме посцелїни, алє и шматох.  Висока температура пейґли забива микроорґранизми котри евентуално остали на шматох, а и омегчує шмати, та нє потребни  омегчовач.

(Опатрене 79 раз, нєшка 1)