ОСТАТНЇ ПОЗДРАВ


Паметац ю буду єй мили унучата: Кристиан, Сандра, Лариса, Флориян, Адриан, Доминик и Марвин, як и праунучата Милена и Паскал