Перше место за екипу адрияна молнара

автор с. саламун   
678 Опатрене

У Шабцу, коло рики Сави на полиґону дражки  длугокей  осем километри, з трицец рижнима препреченями, початком прешлого  мешаца отримане змаганє „Bushido challengе”. То дисциплина, лєбо спорт у хторим ше учашнїки змагаю у звладованю штучних и природних препреченьох. Дюрдьовчан Адриян Молнар, студент беоґрадскей Воєней академиї, зоз своїма пайташами и будуцима колеґами на тим змаганю завжал перше место. 

Интернационалне змаганє „Bushido challenge” єдинствене у Сербиї. Насампредз пре иновативни природни и штучни препреченя, алє и пре екстремни условия хтори обєдинєни з розличнима теренами за обегованє. За їх звладованє потребне мац добру комбинацию швидкосци, моци и схопносци. Алє з єдноставним цильом – добра забава, власна сатисфакция и меранє власних гранїцох моци.

На змаганю участвовало вецей як тристо хлопи и жени зоз Сербиї и сушедних жемох. Циль бул звладац драгу зоз препреченями на жеми, у води, огню и у воздуху. Змагали ше спортисити, рекреативци, алє и припаднїки полициї, специялних єдинкох, воєней академиї, любителє екстремнєйшого спорту и мераня гранїцох кед слово о власней моци и психичней порихтаносци. Драга на котрей змагателє бегали  водзела през лєс коло рики Сави по сухей нєровней поверхносци, през рику, бари, блато. Змагателє ше мушели спущиц зоз моста по штранджґу, потим вибеговали на брещки и з брещкох дзе их чекали други препреченя. Як у живоце, та так и на тим змаганю. Даєдни змагателє такой вибрали поробиц каребну заменску вежбу, док шмелши  пробовали звладац препреченє, найсц праве ришенє же би го звладали и задовольно предлужели далєй, ґу другим пререпреченьом.

ПРЕЗ ВОДУ И ОГЕНЬ ПО ЦИЛЬ

У другей часци того терену було вецей физични препреченя. Же би предлужели змаганє и беганє змагателє мушели прескаковац рижни форми препреченьох справених зоз цивох, препреченя високих и по два метери, пендрали ше и по ґумох, цагали их, прескаковали вельки бали слами, преходзели през каросерию авта, прескаковали и подцаговали ше попод джобаци дрот, прескаовали препони, штреляли до мети, скакали з висока до одредзеного положеню, прецаговали ше попод арматурну мрежу у глїбшей води, през узки преходи, бегали през воду, прескаковали огень, цалком мокри и од блата.

 

– Пред змаганьом сом ошацовал шицки препреченя и спокуси на дражки. Видзел сом же нє будзе лєгко, видзи ми ше же у шицким тим адреналин поробел найвецей. Такой на початку сом почувствовал адреналинску жажду, бул сом у „фазону” – победз себе, витримай – гварел Адриян Молнар, Дюрдьовчан котри по законченю Воєней ґимназиї у Беоґрадзе уписал Воєну академию тиж у тим городзе и у септембру ма дипломовац.

Хвиля того дня була красна, алє заш лєм за шицко тото звладац и предлужиц бегац требало добру физичну и менталну порихтаносц,  по чим спортисти уж познати.

– На таких змаганьох ше углавним бега по терену на котрим нє лєгко бегац, а дражка длугока медзи осем и двацец пейц километри. Углавним ше отримую у бреговитих подручох, а там воздух чистейши и здравши, цо ми ше особнє пачи. Комбинация витримовносци и моци ключни фактор хтори при каждому замагательови мотив хтори го цага ґу законченю змаганя и трону у такей файти виволаня. Таки виволаня состойна часц вояцкого живота. На змаганю було наисце интересантно, мам лєм позитивни упечатки. Барз красне чувство после змаганя. У финалу зме звладали екипу жандармериї зоз Нишу и так достали погар за перше место – гварел задовольно Адриян.

За тото змаганє Адриян ше нє рихтал вецей як цо звичайно тренира, алє як и потераз, поряднє вежбал и здраво ше кармел. Иншак, пре числени физични и психични спокуси на Академиї ма свойого нутриционисту котри водзи рахунка о його  костираню, а раз на мешац  окончує випитованя же би ше утвердзело його здравствени стан.

 У БОРБИ ЗОЗ САМИМ СОБУ

Перша часц змаганя була поєдинєчна конкуренция, мерало ше преходни час, як и у другей часци хтора була екипна. Члени екипох ше нацаговали зоз штранґом, цагали авто, рачковали попод джобаци дрот, дриляли вельку камионску ґуму, ношели вельки стебла и на концу мали колективни шпринт по циль.

– Пачи ми ше цале змаганє, окреме же полиґон моци наисце иншки яки ше потераз у нас углавним орґанизує, тот интересантнєйши и мал вецей виволаня. Каждому бим препоручел же би пробовал таку авантуру, тестирац себе и поцагнуц свойо гранїци психофизчней витримовносци – гварел Адриян Молнар котри ше треци рок за шором поряднє змага на таких змаганьох.

Адриян надпомнул же окрем порихтаносци важне и мерковац на себе, нє покалїчиц ше, окреме йому котри уж вибрал свою професию и животну поволанку. Таки змаганя за ньго и єдна файта оставаня у добрим тренинґу и форми, алє и квалитетне друженє зоз особами котри маю исти прихильносци, а вше у идиличним амбиєнту, у природи. Адриян и його екипа змагали ше у маїцох на котрих виписали прави спортски и оптимистични слова „Хто шме тот и може”.

Орґанизатор и домашнї на змаганю бул власнїк Спортского центру „Bushido” Александар Янкович котри замерковал одличного Адрияна  у поєдинєчним змаганю, конкретнєйше у ношеню велького стебла.

– Таки змаганя ше углавним орґанизую у нашей держави на горйовитим побережю, а ми го орґанизовали на ровнєйшим терену, алє зме акцент дали на препреченьох. Направели зме моцни препреченя котри чежше звладац. Вони вимагаю моц цалого цела. Задовольни сом и зоз одволаньом, и зоз орґанизацию. Плануєме отримац ище два таки подобни змаганя того року. Єдно на лєто, а друге на єшень. Поволуєм шицких котри жадаю же би ше приявели на наших профилох на дружтвених мрежох. Наздавам ше же нам ше уда же би тото змаганє, котре зме орґанзиовали по першираз було традицийне – гварел Александар.

БУШИДО КОДЕКС САМУРАЙОХ И ВИТЯЗОХ

 Назва манифестациї Bushido ма єдинствене значенє – драга воякох, а тиж так є кодекс справованя и животна филозофия воякох у Япону, самурайох, лєбо витязох у Европи. То кодекс моралних началох хторих ше витязе муша притримовац. Могло би повесц же то кодекс як сяти, односно то закон хтори  виписани у шерцу.   Назва змаганя, очиглядно цалком оправдала свойо мено, цо потвердзели шицки учашнїки на змаганю у Шабцу вєдно з Адрияном.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ